Natuurherstel in Dommelvallei

Limburg
Soort
Natuurherstel
Werking
Natuurbeheer

Biotoopverbetering knoflookpad brongebied Dommel

Momenteel is er ter hoogte van de Boomerhei in Peer nog een vitale populatie van Knoflookpad aanwezig. Dit is één van de laatste twee populaties in België.

Dit project heeft als doelstelling de directe periferie van deze bronpopulatie te versterken door verbetering van zowel land- als voortplantingshabitat. Het project is een samenwerkingsverband tussen Natuurpunt, stad Peer, gemeente Hechtel-Eksel en ANB.

De bescherming van de bronpopulatie en verbetering van leefgebied in de periferie is ook van bijzonder belang voor de Europese soorten Kamsalamander en Rugstreeppad die hier eveneens aanwezig zijn.

Afbeelding
 Preview Name pelobates_fuscus_16_knoflookpad_saxifraga-mark_zekhuis
Mark Zekhuis

De werfzones bosrand Peer en bosrand Hechtel-Eksel vormen een belangrijke functionele natuurverbinding voor de doelsoorten tussen de Begijnenvijvers en brongebied Zwarte beek enerzijds en tussen dit brongebied en de bronpopulatie Knoflookpad op de Boomerhei.

Tijdens het project werden twee bosranden van naaldbossen ingericht als geleidelijk opgaande bosrand met droge heidevegetaties, duinvegetaties en inheems struweel. Dit vormt een ideaal landbiotoop voor de Knoflookpad.

Hiertoe werd het hooghout gekapt en aansluitend het takhout en de houtige opslag gebosfreesd. De biomassa werd nadien afgechopperd zodat de zaadbank van heidesoorten terug kon kiemen. Het resultaat is een voedselarme bodem met droge heidevegetatie die op termijn geleidelijk zal overgaan in het bos met een mooie mantel-zoomvegetatie, maar ook voldoende vergraafbare bodem.

Op een vochtige plek werd de humuslaag afgeplagd en het oorspronkelijk reliëf hersteld in functie van vochtige heidehabitats.

In bosrand Peer werd aansluitend nog een poel gegraven tot op het niveau van de zomergrondwaterstand. Op die manier kan de poel in een droge zomer uitdrogen en visvrij blijven. Dit is zeer voordelig voor amfibieën.

Een jaar na uitvoering van het project verschijnen reeds de eerste gewenste heidesoorten zoals struikhei, pilzegge en pijpenstrootje. Ook de poel wordt meteen gekoloniseerd door heel wat amfibieën zoals kleine watersalamander, alpenwatersalamander, bruine kikker en rugstreeppad.

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier