Natuurherstel in Mombeekvallei

Limburg
Soort
Natuurherstel
Werking
Natuurbeheer

Mombeekvallei

Langs de Mombeek en de Oude Mombeek tussen Hasselt en Alken vindt men een afwisseling van hooilanden, natte ruigtes en broekbos. In het kader van het LIFE+-project Vochtig Haspengouw werden diverse natuurherstelwerken uitgevoerd in dit natuurgebied. Onderstaande projecten kregen aanvullende subsidie:

Projectsubsidie Natuur 2018

Een verruigd grasland nabij Wimmertingen werd hersteld zodat hier terug een vochtig bloemrijk grasland kan ontwikkelen. Er werd een nieuw raster geplaatst rond het perceel, de verruigde vegetatie werd gemaaid en afgevoerd en de verdichte grasmat werd gechopperd. Ook de hydrologie van het perceel werd herstel: de kleine, ondiepe greppeltjes die mee zorgen voor een mooi hooiland werden hersteld. Zo kunnen we hier binnenkort weer dotterbloemen, pinkterbloemen en echte koekoeksbloemen zien bloeien.

Subsidie eenmalige werken 2017

De doelstelling in de beheerblok nabij het fietspad tussen Hasselt en Alken is een ontwikkeling van een natte ruigte. De kruidlaag is nu nog een verruigde moerasspirearuigte met brandnetel, haagwinde en hier en daar nog moerasspirea. De potenties zijn dus waarschijnlijk nog aanwezig, maar door het uitblijven van beheer en de aanplant van populier is de kwaliteit sterk achteruit gegaan. In het kader van he project werden de stronken gefreesd. Nadien werd het maaibeheer terug opgestart zodat het perceel kan evolueren naar een natte ruigte met onder andere moeraspirea en poelruit. Een ideale biotoop voor diverse insecten.