Natuurherstel in Nietelbroeken

Limburg
Soort
Natuurherstel
Werking
Natuurbeheer

Nietelbroeken is gekend voor zowel zijn waardevolle bossen als graslanden. In dit gebied vind je waardevolle glanshaverhooilanden met overgangen naar blauwgraslanden en heischrale graslanden maar ook een grote variatie van natte tot drogere bostypes met mooie voorjaarsflora en Bechsteins vleermuis.

In het kader van het LIFE+-project Vochtig Haspengouw werden diverse natuurherstelwerken uitgevoerd in dit natuurgebied. Onderstaande projecten kregen aanvullende subsidie:

Investerinsubsidie natuur 2017

In het kader van dit subsidieproject werd vooral ingezet op de kwaliteitsverbetering van enkele graslanden:
- Inrichting in functie van vlottere beheeruitvoering: in een zone waren nog enkele stronken aanwezig van populieren. De stronken werden gefreesd zodat ook hier het grasland kon mee gemaaid worden. Daarnaast werden rasters geplaatst zodat het gewenste eindbeheer met nabegrazing kan uitgevoerd worden.
- Verbetering van de hydrologie: voor de natte graslanden is een goede hydrologie van groot belang: drainage is absoluut te vermijden, maar kleine greppels die het regenwater afvoeren zijn nodig om verzuring tegen te gaan. Daarom werden in enkele zones ondiepe greppels hersteld of aangelegd.
Naast de werken in de graslanden werd in dit project ook de biotoop van de kamsalamander uitgebreid. In Nietelbroeken wordt kamsalamander waargenomen in enkele poelen. Omdat voor het overleven van deze soort een netwerk van geschikte poelen nodig is werd de poel in deze projectzone hersteld. Naast het waterbiotoop dat hersteld werd binnen dit project werd buiten dit project ook nog andere poelen in het gebied opnieuw ingericht en werd aandacht besteed aan het landbiotoop. 

Subsidie eenmalige inrichting 2017

Door extensief beheer raakten voormalige graslanden in Nietelbroeken verbost. Om deze graslanden te herstellen werden de opslag gekapt en werden de stronken gefreesd. Daarnaast was er aandacht voor het herstel van de hydrologie.

Aan de rand van het bos werd een houtwal afgezet om terug een gradiëntrijke bosrand te ontwikkelen.

 

Projectsubsidie Natuur 2018

Aan de zuidkant van het bos werd een nieuw perceel aangekocht. Dit perceel werd al meer dan 20 jaar niet meer beheerd, maar er kwamen nog betonie en blauwe knoop voor die sterk verdrukt werd door de opkomende verbossing en verruiging. In het kader van dit subsidieproject werd dit perceel terug herstel: opslag gekapt en stornken gefreesd, hydrologie herstel en een deel werd gechopperd.

In het bos werd een open plaats ingericht. Op deze kapvlakte van Amerikaanse eik verschenen enkele zeldzame grasland- en heidesoorten. Om deze soorten een kans te geven werd gekozen om een permanente open plek in het bos te maken: dit vergroot de kwaliteit van het boshabitat (ontwikkeling interessante bosrand en vergroten variatie), maar gaf ook kansen aan de waardevolle graslandtypes die hier kunnen voorkomen. Hiervoor werden stronken gefreesd en hydrologie hersteld.

Op een derde perceel werden de stronken van een populierenaanplant gefreesd in functie van graslandherstel.

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier