Is Vlaamse stikstof-aanpak te soft? 

We hebben stikstof nodig. Maar trop is te veel. Planten, insecten en vogels lijden overal in Vlaanderen onder een te grote stikstofneerslag. Vooral de veeteelt stoot veel stikstof uit, naast de industrie, auto's of uw schoorsteen. Er is een aanpak aan de bron nodig, die verder gaat dan technologische oplossingen. Maar de huidige Vlaamse stikstofaanpak schiet te kort. 

Lees hier het artikel uit Natuur.blad

public://itr_longread/gevolgen_stikstof.png

Wat is het probleem?

Wanneer stikstof vanuit de atmosfeer neerslaat op de bodem, een proces dat stikstofdepositie heet, heeft dit een impact op het milieu. De gevolgen van te hoge deposities zijn:

  • een verminderde bodemkwaliteit (bodemverzuring),
  • te hoge concentraties van nitraat in het grondwater,
  • aangetaste vitaliteit van bossen,
  • verlies van biodiversiteit
  • en verzuring van het oppervlaktewater.
  • Bovendien kunnen ook mensen gezondheidsklachten krijgen.
public://itr_longread/stikstof-cyclus.gif

Onze natuur stikt: dit is wat we kunnen doen

Vlaanderen en Nederland kampen met een heus stikstofprobleem. Er hangt een wolk boven ons land waaruit gif neerdaalt op natuurgebieden, maar liefst 25 kilo per hectare per jaar. Typische planten zoals hondsviooltje dreigen te verdwijnen en de botten van kleine vogels breken. Wat overblijft is lege eentonige natuur. Het Europese Hof tikte Nederland op de vingers omdat het de natuur onvoldoende beschermt tegen stikstof. Vlaanderen, dat evenveel stikstof uitstoot, kan hier belangrijke lessen uit trekken.

Lees meer

Afbouw veestapel?

Landbouw, en dan vooral veeteelt is met 50% de belangrijkste stikstofbron. De landbouwsector focust op technologische verbeteringen als oplossing, maar de uitstoot stagneert nu al 10 jaar. In deze context haalde de Nederlandse politieke partij D66 fors uit met een pleidooi voor een halvering van de Nederlandse veestapel als brongerichte aanpak. Ook bij ons loste professor Wannes Keulemans (K.U. Leuven) een schot voor de boeg. “We kunnen niet om een inkrimping van de veestapel heen,” liet de Leuvense hoogleraar optekenen in Eos wetenschap. Keulemans haalt zowel de impact op het milieu als het ruimtebeslag van de veeteelt aan om zijn standpunt te ondersteunen. Hij becijferde de positieve milieu-impact van een veestapel krimp met dertig procent.

Ook Natuurpunt pleit al geruime tijd voor een landbouwmodel dat natuurinclusief werkt en op Vlaanderen gericht is. Afbouw van de veestapel moet in deze absoluut bespreekbaar zijn. Ook landbouwers zelf lijden overigens onder de doorgedreven en exportgerichte industrialisering van de veeteelt. Als Vlaanderen zou kiezen voor een afbouwscenario voor industriële en grondloze veehouderij, komen veestapel en milieu weer in evenwicht. 

Het huidige vlaamse beleid voor Stikstof uit de landbouw (PAS genoemd) werkt niet. Enerzijds zijn er de maatregelen voor natuurherstel. Maar dit is zoals dweilen met de kraan open zolang aan de uitstoot van stikstof niks wordt gedaan. Bovendien mag er te kort bij de kraan zelfs niet gedweild worden.
 
De "brongerichte" aanpak, het verminderen van de uitstoot, leidt in de praktijk tot verdere schaalvergroting en botst momenteel op de grenzen van de mogelijke technologische verbetering.Elektrificatie auto’s en handhaving

Bij het verkeer is de dalende trend aan de stikstofdepositie al een tijdje ingezet.  Getriggerd door steeds strengere Europese emissiewetgeving worden de nieuwe voertuigen steeds schoner. Naar verwachting zal deze dalende trend zich nog doorzetten. Voor personenauto’s kan een verdere doorbraak van elektrische voertuigen  nog voor aanzienlijke verbeteringen zorgen. Voor vrachtwagens kan op korte termijn door handhaving op de correcte werking van katalysatoren verbetering verwacht worden. 

Stikstofuitstoot door verkeer kan verder verminderd worden door een verlaging van de rijsnelheid, en een modal shift naar meer milieuvriendelijke vervoersmodi zoals openbaar vervoer, fiets en deelvoertuigen. 


Renovatie, herbouw en innovatie

De industrie is er in geslaagd om haar stikstofuitstoot nog behoorlijk te verminderen ondanks een forse productiestijging sinds 2008. Dit kan o.a. toegeschreven worden aan een Milieubeleidsovereenkomst met de overheid.

Het aandeel van de huishoudens in de stikstofuitstoot is klein en wordt voornamelijk veroorzaakt door verwarmingstoestellen op fossiele brandstof.

Inzetten op energiewinst door renovatie en herbouw van onaangepaste woningen is hier een goede maatregel.


Deel onderstaande video:

TOP