Boekhouding voor lokale werkingen

Boekhouding

Alle verrichtingen die via de kas en de bankrekening(en) verlopen, worden in een boek (dit kan ofwel een afzonderlijk kas- en bankboek ofwel één gemeenschappelijk boek voor beiden zijn) geschreven.

Deze administratie kan manueel gebeuren door gebruik te maken van een boek met kolommen of per computer met een rekenblad (bijvoorbeeld Excel).
Onderaan deze pagina vind je een meer gesofisticeerd sjabloon voor boekhouding.

Voor iedere transactie (betaling of ontvangst) zijn de volgende gegevens noodzakelijk:

  • de datum
  • een origineel bewijsstuk (tenzij het origineel verloren is gegaan of wanneer het doorgestuurd werd naar het secretariaat voor terugbetaling) dat enerzijds een volgnummer krijgt (de bewijsstukken moeten dus geklasseerd worden) en waarop anderzijds wordt aangeduid of er per kas of bank werd betaald
  • een summiere omschrijving van de aard van de verrichting
  • de soort van de inkomsten of uitgaven volgens een beperkt aantal inkomsten- en uitgavenrekeningen die noodzakelijk zijn om een resultatenrekening op te maken
  • de wijze waarop de verrichting is gebeurd (kas of bank)

Resultatenrekening - begroting

De resultatenrekening is het verschil tussen kosten en opbrengsten in de loop van het werkjaar. Het kas- en bankboek vormen de basis om een resultaatrekening te kunnen opstellen op 31 december. Wanneer tussentijdse resultatenrekeningen worden opgemaakt dan kunnen deze als instrument gebruikt worden om de kosten en opbrengsten te beheersen. op deze manier wordt de boekhouding een instrument om de afdelingsfinanciën oordeelkundig te beheren. Een tussentijdse resultatenrekening gekoppeld aan een controle van de begroting kan een aansporing zijn om op zoek te gaan naar nieuwe inkomsten of om te streven naar een beheersing van de uitgaven. Een resultatenrekening is eveneens een noodzakelijk instrument om een begroting te kunnen opmaken voor het volgende werkjaar.  De begroting wordt op eenzelfde manier opgesteld als een resultatenrekening.

Let op! In de begroting en de resultatenrekening van de afdeling horen de begroting en verrichtingen voor de natuurgebieden in beheer NIET thuis. Het beheer van de reservaten is een gewestelijke bevoegdheid en wordt opgenomen in de begroting en resultatenrekening van Natuurpunt Beheer vzw.

 

BTW

Natuurpunt en haar afdelingen zijn onderworpen aan de BTW indien er BTW-plichtige handelingen worden gesteld. De de afdelingen (via hun bestuursleden) kunnen gelukkig opteren voor een vrijstelling van BTW indien de jaarlijkse omzet niet meer dan € 5 577,60 bedraagt. op hun facturen dienen zij dan de volgende vermelding op te nemen: ‘kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregel van de belasting – BTW niet toepasselijk’. Zowel bij de verkoop van hout, hooi, granen, mest of dieren die eigendom zijn van natuurpunt en bij een aankoopborderel, moet natuurpunt Beheer vzw een factuur opstellen.

Dit gebeurt door het secretariaat. Het BTW-tarief op de verkoop van hout, hooi, granen, strooisel en dieren bedraagt 6%. Hiervoor moet de volledige identiteit van de verkoper en zijn BTWnummer doorgegeven worden.
BTW-nummer natuurpunt vzw: 434.364.713
BTW-nummer natuurpunt Beheer vzw: 409.423.736

Boekhoudsjabloon voor lokale werkingen

Om zicht te krijgen op de financiële middelen van de afdeling is het nodig om een boekhouding bij te houden, ook al gaat het misschien over kleine bedragen. Het resultaat van de boekhouding, het financieel jaarverslag, stelt de penningmeester voor op de algemene vergadering van de afdeling. Een boekhouding die up-to-date is, vergemakkelijkt deze taak.

De penningmeester stelt de ontwerpbegroting op voor het komende werkjaar. Hij/zij weet immers het best welk de financiële draagkracht is van de afdeling en welke de vaste uitgavenpatronen zijn. Ook de begroting moet voorgelegd worden aan de algemene vergadering van de afdeling. Hieronder vind je een sjabloon dat je hiervoor, volledig vrijblijvend, kan gebruiken.

Icon
Icoon - Wist je dat

Vragen?

Neem contact op met je Verenigingscoach.