public://itr_longread/webbanner_1377_x_414_px_meer_insecten_insectenzomer_4-2023.jpg

Hoe beschermt Natuurpunt
onze insecten?

Het belang van insecten kan moeilijk overschat worden. Ze zijn de smeerolie die de motor van onze natuur doet draaien. Ze bestuiven planten, zorgen voor een gezonde bodem en zijn voedsel voor andere dieren zoals vogels, vleermuizen en amfibieën. De massale insectensterfte is dus slecht nieuws. Tijd voor actie om hen te helpen. Wat doet Natuurpunt om hen te beschermen?


Meer en betere natuur

 

 • We beheren de natuur. Door op gerichte tijden te maaien, dood hout te laten liggen en open plekken te creëren in het bos, bieden we insecten de ideale leefomgeving.
 • We herstellen de natuur. Insecten zijn afhankelijk van vele types natuur, van bloemrijke graslanden en droge heide tot veengebieden. Waar mogelijk herstellen we deze biotopen.
 • We verbinden natuurgebieden. Insecten hebben een sterk natuurweefsel nodig, waarbinnen ze zich vlot kunnen verplaatsen via natuurlijke corridors.
 • We kopen natuurgebieden aan, om ze zo veilig te stellen op lange termijn.


Werken aan meer natuur ©Wim Dirckx

 

Meten is weten

 

 • We verzamelen data. Om de toestand van planten en dieren te monitoren, registreren we alle waarnemingen van natuurliefhebbers in één grote database: www.waarnemingen.be.
 • We doen wetenschappelijk veldwerk. Via de werkgroepen en meetnetten volgen gepassioneerde vrijwilligers de toestand van de belangrijkste soorten nauw op.
 • We stimuleren burgerwetenschap. Met kleinschalige tellingen of grootschalige campagnes zoals de Insectenzomer zetten we mensen aan om dieren en planten in kaart te brengen.
public://itr_longread/infographic_insecten_5-20232_2.jpg

Sensibiliseren

 

 • We overtuigen burgers om hun tuinen en balkons natuurlijker te maken. Onder andere via onze tuingids geven we tips voor inheemse planten, ontharding en opvang van water.
 • We geven advies aan gemeentes en bedrijven. Ook zij kunnen de natuur omarmen met natuurlijke bermen, groendaken, bloemenweides en bijenhotels.
 • We organiseren activiteiten. Hoe meer je weet over de natuur, hoe meer je erom geeft. Overal in Vlaanderen organiseren we cursussen en excursies.

 

Educatie ©Wim Dirckx 

 

Beleidswerking

 

 • We redden natuurgebieden die dreigen te verdwijnen. Nog steeds verdwijnt er dagelijks 5 ha open ruimte onder het beton. Waar de natuur bedreigd wordt, schieten we in actie.
 • We ijveren voor minder stikstof en pesticiden. Net als mensen en alle andere dieren zijn insecten sterk afhankelijk van een gezonde bodem, zuivere waterlopen en propere lucht.
 • We pleiten voor natuurherstel. Zodat er zowel in Europa als in Vlaanderen een sterk wettelijk kader en voldoende subsidies zijn om de natuur te herstellen waar het nog kan.

Word lid van Natuurpunt en help de insecten

public://images/inline/webbanner_1400_x_75_logo_s_insectenzomer_2023.jpg
TOP