Het WESTGROENEWOUD, een GROOT(s) natuurproject in en voor Westrode én omgeving

Westrode verdient (veel) beter!

Goeiedag,

We informeren je op deze webpagina graag uitgebreid over het Westgroenewoud. Dat is een nog onbestaand bos- en natuurgebied in het noorden van de gemeente Meise. Natuurpunt wil dit project aanreiken als alternatief voor de andere scenario's die de intercommunale Haviland, de eigenaar van de bijna 80 hectaren open ruimte in Westrode, in de markt zet.Eind september 2022 werd het voorkeursscenario voorgesteld aan het publiek. 

Onze eerste reactie:

Eind september werd het zogenaamde 'voorkeursscenario' voor de ontwikkeling van het gebied 'industriezone Westrode' voorgesteld aan het brede publiek tijdens een infomarkt. We overlopen hieronder beknopt de voornaamste conclusies. Vooraleer we de cijfers overlopen, geven we aan dat er in dit 'plan' ook uitspraken vervat zitten voor zones buiten de perimeter van de industriezone. Voor de interpretatie van de cijfers beperken we ons in eerste instantie tot de perimeter van waar het industriegebied 'had kunnen komen' (ongeveer 76 hectaren) en waarvoor we vanuit Natuurpunt een alternatief hadden voorgesteld: het Westgroenewoud, een 100% natuur- en bosverhaal. 

Wat groene gewestplanbestemmingen betreft komen we uit op 53 hectaren of ongeveer 70% van de oppervlakte. Daarin zitten delen bosgebied (13ha), natuurgebied (22ha), bufferzone (6ha) en 'geluidsbuffer' (12ha). Er is ook 14ha agrarisch gebied aangeduid, bijna 20% van de oppervlakte. Samen gaat het dus om 90% open ruimte-invulling. De overige 10% van de oppervlakte is toegewezen aan harde functies: KMO-zone (7ha) en 'campus' (2ha). Buiten de perimeter van het 'industriegebied' worden nog 2ha extra KMO-zone ingekleurd en bijna 1ha woongebied. Tot zover de cijfers.

Wat de 'ruimtelijke figuur' betreft, merken we dat aan onze eis om bestaande bossen uit te breiden en met elkaar te verbinden (Zesbunderbos en Leefdaalbos) goed rekening is gehouden. Ook het ontwikkelen van de kern van het gebied als natuurzone, met plaats voor water is een overgenomen idee. Verder oppert het voorkeursscenario het bevestigen van een deel in landbouwgebied en dat lokaliseert zich op de meest logische plaats (droogste gronden) in het zuidoosten van de perimeter. Het clusteren van de harde functies nabij de A12 (de nieuwe op- en afrit) en de bestaande zonevreemde bedrijven, is een logische keuze... als er dan toch een dergelijke invulling 'moet' zijn. Het is echter niet conform met het scenario Westgroenewoud, waarbij we gingen voor een 100% groen verhaal.

Natuurpunt Meise gaat deze erg verse plannen en alle informatie die op de website van 'Westrode morgen' te lezen staat, nog grondig analyseren. We hebben alvast bedenkingen bij de zogenaamde 'campus' van 2ha waarvan het niet duidelijk is wat de invulling kan worden. Verder kan het niet de bedoeling zijn dat de 4 verschillende groene bestemmingen een afzonderlijke invulling krijgen. De 53 hectaren (bos, natuur, buffer en geluidsbuffer) MOETEN gezamenlijk ontwikkeld worden als één functioneel natuurgebied. Het potentieel massale grondverzet voorzien in de 'geluidsbufferzone' van 13ha moet stevige natuurwaarden nastreven en de zone met eventuele inplanting met zonnepanelen moet uiterst smal zijn en enkel pal naast de A12 gelokaliseerd. Fotovoltaïsche panelen plaats je best op bestaande of nieuwe structuren (gebouwen, geluidswanden...). Ook over het waterverhaal hebben we een aantal bedenkingen inzake de natuurwaarde en het (peil-)beheer van het 'bufferbekken'. We berichten hier later zeker nog over.

Onthou dat ook jij nog gebruik kan maken van je inspraakrecht. Consulteer de plannen HIER en stuur je reactie in.

We hopen dat Damocles zijn zwaard nu definitief heeft weggestoken. We staan alvast een stap verder bij een mooiere toekomst voor Westrode, maar we moeten alert blijven. Ook de Raad van bestuur van Haviland (terreineigenaar) en de gemeente (Meise) moeten zich nog uitspreken. Hopelijk komen daar geen onaangename verrassingen uit. Daarna gaat het richting procedure van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en is het de Vlaamse Overheid die het stuur in handen neemt. Het duurt dus echt nog wel een poos alvorens de eerste boom van het Westgroenewoud de grond in kan!


ONS PROJECT WESTGROENEWOUD

Natuurpunt wil dat in Westrode voluit de kaart van de open ruimte en natuurontwikkeling getrokken wordt. Het dorpje, gelegen tussen de kernen van Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos en Wolvertem, zag een halve eeuw geleden op de gewestplannen een immens paarse vlek verschijnen, meer dan honderd voetbalvelden groot. Verschillende keren ging de buurt in het verweer; het Boskantveldcomité speelde daarbij een belangrijke rol door bij de Raad van State succesvol beroep aan te tekenen.

Medio 2021 kwam de boodschap dat de inrichting van het gebied als ‘industriezone’ niet meer overwogen wordt. Maar daarmee is de kous niet af. De bedreiging dat Westrode grootschalig op de schop gaat, blijft, want de eigenaar van de gronden – de intercommunale Haviland – wil naar eigen zeggen toch een ‘ander’ project (laten) ontwikkelen dat zo’n 30 miljoen euro moet opbrengen. 30 miljoen euro! Dat betekent vanzelfsprekend dat het gaat om een groot infrastructureel project met een aanzienlijke impact op de omgeving.

In maart 2022 zette Haviland 5 scenario's in de markt. Zoals de website www.westrodemorgen.be het vermeldt: 'Dit zijn geen vaststaande visies op de toekomst, al geven ze wel een veelheid aan mogelijke invullingen voor de site weer.' en 'Dat wil zeggen dat ze haalbaar en realiseerbaar zijn. Er wordt bewust gekozen voor een veelheid aan mogelijkheden om alle maatschappelijke visies in beeld te brengen.' De vijf pistes die nu bewandeld worden zijn: 1 werfzone A12 met nabestemming natuur / 2. klassevol park met golf, wellness en privé kliniek / 3. regionale bedrijvigheid en voorzieningen als eilanden in het bos / 4. circulaire lokale bedrijvigheid en landbouw / 5. Westrode 2.0 met energietransitie en waterbuffering. We raden je aan om die scenario's zeker in te kijken en het volledige onderzoeksrapport er op na te slaan. Telkens wordt daarbij een financiële analyse gemaakt en dan wordt al snel duidelijk welke scenario's 'interessant' zijn voor Haviland en welke minder...  

De bedreiging voor de open ruimte blijft; bij het ene scenario al meer dan bij het andere. Natuurpunt wil dat alle plannen die de openheid van het gebied bedreigen definitief naar de prullenmand worden verwezen. In de plaats moet er een groot en toegankelijk natuurgebied komen, iets waar in onze streek een grote nood aan is. 

VERANKERD IN HET VLAAMS BELEID

Er zijn heel wat kapstokken vanuit het beleid waar ons project Westgroenewoud aan opgehangen wordt:

> Er is de betonstop (bouwshift) > aantasting van dit open ruimtegebied door gebouwen en infrastructuur is volledig in tegenstrijd met het beleid. 

> Er is de noodzaak om beter voorbereid te zijn voor de steeds hevigere impacten van de klimaatverandering > behoud de open ruimte en zet in op meer CO2-opslag (bos, moeras), creeëer een aangenamer microklimaat (schaduw, koelte), optimaliseer waterinfiltratie en buffering... Doelstellingen van de blue deal kunnen hier in de praktijk gezet worden.

> Er is de biodiversiteitscrisis. Roep een halt toe aan de verdere achteruitgang van de biodiversiteit en creëer hier nieuwe natuur die ook zorgt voor sterke ecologische verbindingen tussen de omliggende natuurkernen. 

> Er is het tekort aan bos in Vlaanderen en zeker in deze regio. Realiseer hier vele tientallen hectaren bosuitbreiding, toegankelijke bossen in een verstedelijkte regio.

Het project 'Westgroenewoud' komt tegemoet aan al deze doelstellingen die nu hoog op de agenda staan van de Vlaamse Regering. De werktitel 'Westgroenewoud' werd gekozen omdat het een verwijzing is naar 'West-rode' dat een stuk groener zal worden. 'Rode' komt trouwens van het woord 'rooien' - het bos ontginnen - en het is net het omgekeerde wat we hier willen bewerkstelligen.

Het is een bovenlokaal project; het natuurgebied zal ook voor niet-Westrodenaars een aantrekkelijke bestemming worden. Het centrum van Londerzeel ligt immers in vogelvlucht op amper 1,5km, Wolvertem een boogscheut verder. Ook voor Kapelle-op-den-Bos, waar amper bos is, zou het Westgroenewoud snel bereikbaar zijn. Maar ook voor mensen van verderaf, wordt dit een aantrekkelijke bestemming voor een uitje.  

En dan is er nog 'de vraag van 30 miljoen'... of liever, de vraag OVER de 30 miljoen euro die Haviland wil oogsten met projecten in dit gebied. Voor alle duidelijkheid: dat bedrag komt niet overeen met een 'break even' voor de kosten die gemaakt zijn geweest door de intercommunale voor het aankopen van de gronden, allerhande studie- en planwerk, het beheer edm. Neen, het is een fictief bedrag dat door het bestuur van de intercommunale is overeengekomen als financiële doelstelling voor deze 'operatie'. Mocht de intercommunale hier echter 'tevreden' kunnen zijn met een werkelijke break even (op basis van objectieve boekhoudkundige gegevens), dan wordt het natuur/bosscenario véél 'realistischer'. Want nu wordt dat scenario steevast weggezet als niet realistisch! Alle scenario's die tot vandaag ontwikkeld werden door de intercommunale gaan dus steeds uit van een winstdoelstelling en dus NIET van de werkelijke prijs die Haviland tot op heden heeft gepompt in 'Westrode industrie'. Natuurpunt vraagt dan ook uitdrukkelijk dat eerst en vooral het financiële plaatje wordt geobjectiveerd en dat Haviland gaat voor een werkelijke break even en niet voor een winstscenario. Zolang die objectivering niet is gebeurd, wordt de discussie over welke invulling Westrode moet krijgen fundamenteel vervalst.


Op de volgende pagina's verneem je meer over de achtergrond en de doelstellingen en onderbouwing van het project Westgroenewoud. Er is ook een gedeelte waar op de meest gestelde vragen een antwoord wordt gegeven. Als je het liever beknopt hebt, kijk en luister dan hieronder. 

 

LIEVER BEKNOPT? Hieronder vind je een document dat het project Westgroenewoud kort samenvat. Je kan ook luisteren naar een interview uit 2021 (radio Moetoen).


Het Westgroenewoud is een natuurproject

Wie regelmatig met de wagen de A12 neemt, zal zeker al gemerkt hebben dat tussen Westrode (afrit Londerzeel) en Wolvertem het landschap nog open is. Meer nog, tussen Antwerpen en Brussel is het de enige plaats waar er nog robuuste, ecologische dwarsverbindingen mogelijk zijn (zie bovenstaande figuur). Elders vind je langsheen de A12 een opeenvolging van baanwinkels, bedrijventerreinen, bewoning en andere harde infrastructuren... We mogen dus stellig beweren dat dit de laatste kier van open ruimte is die het oosten en het westen van het Vlaams Gewest verbindt. In de buurt van Westrode komen het landschap en de natuur met andere woorden even op adem. Het zou gek zijn om die ruimte verder te versnipperen... De betonstop (bouwshift) indachtig, is het een contracitio in terminis als men net op deze plaats verder zou bouwen. 

Ter herinnering: Meise is qua verstedelijking één van de koplopers in de regio (Betonrapport Natuurpunt) en ondanks zijn groene imago is nog geen 2% van het grondgebied gewijd aan natuurbescherming (Rapport Natuur op wandelafstand). Aan de ene kant staat de natuur er onder druk door verkavelingen en infrastructuurprojecten. Aan de andere kant is er van de beloofde extra bossen in Meise nog nooit iets terechtgekomen. De economische ontwikkeling van Westrode zou het groene imago van Meise voorgoed verminken. Ook de biodiversiteit zou er op grote schaal op achteruitgaan en niet alleen plaatselijk, gezien de uitzonderlijke belangrijke verbindingsfunctie op Vlaams  niveau. We moeten dus dringend van koers veranderen. Die laatste natuurlijke corridor willen we dus kost wat kost behouden. NU moet daarvoor gestreden worden.

We voelen ons alvast gesterkt door de 'Bouwmeesterscan Meise' die in 2020 werd afgerond. In dat rapport dat de krijtlijnen voor het ruimtelijk beleid schetst, lezen we:  ‘Met de recente ontwikkelingen in Meise wat betreft open ruimte-inname is dit de plek bij uitstek om boscompensatie te realiseren en open ruimte open te houden.’  Er zijn inderdaad nogal wat hectaren bos en natuur te compenseren die in Meise zouden sneuvelen voor de aanleg van de sneltramlijn en ook voor de verbreding van de Brusselse Ring zoekt men in de regio naar plekken waar die verloren natuur kan gecompenseerd worden. Om maar te zwijgen over de natuur die sluiks uit het landschap verdwijnt.

 

Laat ons alvast eens een blik in de toekomst gooien. Aan welke ingrediënten denken we wanneer we het hebben over het Westgroenewoud? Hier alvast een voorsmaakje van hoe het eruit zou kunnen zien (product van ontwerpend onderzoek)...

Een project goed voor mens én natuur. Welke ingrediënten brengen dit project op smaak?

Het gaat in het algemeen slecht met de biodiversiteit. Nochtans is natuur heel belangrijk voor ons mentaal en fysisch welzijn. De covidcrisis maakte dat nog maar eens duidelijk. Ook in Vlaanderen gaat het met de biodiversiteit nog steeds de verkeerde kant uit. Enkel in beschermde natuurgebieden houdt de natuur min of meer stand. Er is dus nood aan meer en beter beheerde natuur. Het Westgroenewoud is daar de ideale plaats voor. Op het kruispunt van verschillende natuurkernen in de buurt die om verbinding smeken: de Wolvertemse Beemden, de Birrebeekvallei, de Boskapel, het Leefdaalbos, het Zesbunderbos, de Varkensputten... Ook voor het netwerk van Europese natuurgebieden (Natura 2000) die zich slechts op enkele kilometers afstand bevinden, zal deze nieuwe natuur- en boskern een versterking betekenen: Bos van Aa en Gravenbos in het oosten, Buggenhoutbos in het westen. De natuur heeft nu eenmaal stevige stapstenen nodig, anders redden we het niet in het dichtbevolkte Vlaanderen. De zoektocht naar de inplantingsplaats voor een ecoduct over of onder de A12 loopt trouwens niet ver uit de buurt van Westrode (ontsnipperingsstudie in opdracht van de Vlaamse Overheid). 

Maar niet alleen de natuur heeft meer ruimte nodig; ook de mens moet kunnen genieten van die natuur. Daarom wil Natuurpunt dat er in het Westgroenewoud zachte recreatie op natuurmaat komt: wandel- en fietspaden, een speelbos, op de rustige plekken komen er banken, ligstoelen, een picknickplek en een vogelkijkhut. In een meer open gedeelte zijn er bloemenrijke hooilanden, poelen en ruigtes met broed- en pleisterplekken... hotspots voor biodiversiteit. In de boomgaard kan je een appeltje voor de dorst of ander lekkers plukken en in de hondenlosloopweide kan je viervoeter zich uitleven. Zelfs de piste van een natuurbegraafplaats (voor overleden inwoners uit de Haviland-gemeenten) kan volgens ons onderzocht worden. De vraag naar natuurbegraafplaatsen neemt immers toe. Natuurontwikkeling kan hierbij verzoend worden met een publieke functie. 

Wat zijn onze 'kernwaarden' voor het Westgroenewoud? Wat vindt Natuurpunt belangrijk?

We vinden de kwaliteit van onze leefomgeving belangrijk. Daarom hanteren we een aantal waarden die de basis vormen voor het project Westgroenewoud, waaraan je ook de andere scenario's die de intercommunale aanreikt, kan beoordelen op hun merites.

 

- Het gebied wordt vrij/publiek toegankelijk. Dat betekent echter niet dat iedereen zomaar overal kan gaan en staan. Om de natuur kansen te bieden en de omwonenden rust te gunnen (inkijk, lawaai) wordt de bezoeker langs paden geleid. Een groot deel van het gebied zal ook begraasd worden en dus niet toegankelijk zijn. Op andere goed gekozen plekken zullen er wél vrij toegankelijke ruimtes zijn: een groot speelbos, een mooie picknickplek, een pluk-boomgaard, een hondenlosloopweide… Bezoekers die met de auto komen, kunnen terecht op twee parkings: een grotere nabij de afrit van de A12, een kleinere langs de Patatestraat. Voor fietsers is er een aantakking op de fietssnelweg langs de A12 en de lokale fietspaden en provinciale netwerken. 

- Het gebied wordt een collectief goed, iets van de gemeenschap. Het gebied is vandaag eigendom van een intercommunale, die als doelstelling heeft taken van algemeen belang te realiseren. In de statuten van Haviland staat ook dat leefmilieu een werkveld is. Het feit dat het gebied in handen is van een overheid, biedt een unieke opportuniteit, vermits het aartsmoeilijk is in Vlaanderen om natuurdoelstellingen te halen. Het realiseren van meer gratis toegankelijke natuur en bos is van algemeen belang en de intercommunale kan die doelstelling waarmaken. Privatisering is uit den boze.

- Er komt volledige rechtszekerheid door een onomkeerbare groene bestemming. Door hier te kiezen voor een 100% natuur- en bosverhaal, verankerd in een nieuwe groene bodembestemming (door de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan), komt er zekerheid voor de zeer lange termijn. Immers, andere bestemmingen blijken in de praktijk al vaker ‘volatieler’ te zijn, waarbij zaken niet zelden verglijden in de loop der jaren. Met andere woorden: soms lijken bestemmingen en de bijhorende projecten aantrekkelijk of op zijn minst duldbaar, maar is de ruimtelijke vertaling (op termijn) niet wat initieel vooropgesteld werd. De technieken van green-washing zijn omnipresent. Met natuur en bos ligt het allemaal eenvoudiger en is er zekerheid.

- Het gebied moet 100% onverhard zijn. Vandaag is quasi het hele gebied onverhard en vervult het al een sponsfunctie... ondanks aanwezige drainagesystemen en de compactering van de bodem. Het kan dus nog beter door er een grote waterbuffer aan te leggen. Dat moet een systeem zijn van vijvers en poelen, geen artificieel bekken. Het moet dienen tegen wateroverlast stroomafwaarts, maar ook als watervoorraad bij lange droogteperiodes (klimaatadaptatie) én voor natuurontwikkeling. De aanwezigheid van water – we moeten regenwater zo lang mogelijk houden waar het valt – is een enorme meerwaarde voor een rijke biodiversiteit… maar ook voor de landschapsbeleving.

- Het gebied biedt volop kansen voor fauna en flora, met een 100% streekeigen natuur.  Het Westgroenewoud mag geen park worden. De kaart van de ‘wilde’ natuur moet hier getrokken worden. Er moet een verscheidenheid aan biotopen gecreëerd worden die hier van nature voorkomen/voorkwamen: gevarieerde bosssen, ruigten, moerassige delen, open water, bloemenrijke hooilanden, een netwerk met hagen en houtkanten, een hoogstamboomgaard… Daarvoor wordt enkel met streekeigen soorten gewerkt. Bomen en struiken worden in fasen aangeplant en er wordt veel ruimte gelaten voor spontane processen. Er wordt gestreefd naar een verhouding van de helft gesloten biotopen (bos) en meer open biotooptypes (grasland, ruigte, watermilieus).

- Het gebied wordt een robuuste stapsteen in het regionaal natuurnetwerk. Het Westgroenewoud is een sluitstuk in een groter Vlaams natuurnetwerk dat natuurkernen in de omgeving beter met elkaar moet verbinden. De natuurgebieden in de ruime omgeving zijn relatief klein en een versterking van het netwerk is onontbeerlijk om de biodiversiteit op bovenlokale schaal te bevorderen. Deze nieuwe natuur vormt een rechtstreekse stapsteen tussen Neromhof, Birrebeekvallei, Varkensputten, Leefdaalbos (Molenbeekvallei) en Wolvertemse Beemden. Op verdere afstand is ze van belang voor de Europees beschermde gebieden Bos van Aa-Gravenbos en Buggenhoutbos. Deze groene corridor is DE LAATST mogelijke natuurverbinding tussen het oosten en westen van het Vlaams Gewest.

- Het gebied wordt eenvoudig, maar kwaliteitsvol ingericht én goed en goedkoop beheerd. Het gebied wordt niet versnipperd. De uitzonderlijke schaal van de open ruimte is een belangrijk punt bij het ontwerp en de inrichting. Het mag geen 'verkaveld' groen landschap worden. De schaal vraagt om grote landschapsgehelen: grote stukken aaneengesloten bos die boscorridors vormen, grote meer open biotopen, grote waterpartijen, allemaal minimaal doorsneden door paden. Enkel op die manier krijg je als bezoeker/gebruiker een sterke visuele beleving, een echte rust-ervaring in een aantrekkelijke, groene landschapskamer. De inplanting en inrichting van het speelbos, de picknick-plek, de hondenlosloopweide... gebeuren op die manier en op die plaatsen zodat de landschapsbeleving minimaal wordt gestoord. Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke materialen voor paden, banken en speeltuigen. Het beheer is extensief en op maximale biodiversiteit gericht. Het leunt nauw aan bij het type beheer van een natuurreservaat.

- Het wordt een krachtige groene long, een plek met gezonde(re) lucht, rust, een aantrekkelijk landschap. In het verstedelijkt gebied tussen Antwerpen en Brussel en tegen de achtergrond van een toenemende bevolking, waarbij het aandeel bewoners zonder tuin gestaag toeneemt, is het Westgroenewoud een echt rustpunt. Het is in de ruime omgeving ook één van de weinige publiek toegankelijke gebieden van die omvang. De inrichting van het gebied met veel plaats voor bos en natuur zorgt voor gezondere lucht (fijn stof). De geluidsimpact van de A12 kan getemperd worden door het lokaal gewonnen grond (voor de waterbuffer) in te zetten voor de bouw van een in te groenen geluidswal.

- Het gebied is een plek om 'simpel' te genieten. Het Westgroenewoud biedt plaats voor zachte recreatie, maar zonder kapsones. Het mag dus geen recreatiedomein worden. Er komen geen sportvelden of andere artificiële recreatieve infrastructuur. We houden het hier op wandelen, fietsen (eventueel een ontsluiting voor ruiters), spelen en genieten. Een plek om tot rust te komen, de hond uit te laten, even een blik op het water te gooien, de natuur te observeren, te luisteren naar de wind in de bomen, een picknick te houden, te joggen, te ravotten...

- Het Westgroenewoud is een duurzame investering voor de toekomst. Hier kan een intercommunale tonen hoe ze in de 21e eeuw haak taakstelling rond milieu kan waarmaken en een stichtend voorbeeld zijn: inzetten op klimaatadaptatie, versterken van de biodiversiteit, beschermen van de  open ruimte en verwezenlijken van meer bos en toegankelijk groen.

Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht (op de zee). Vergeet voor een keer hoeveel geld 30 miljoen is. Westrode moet nog een eeuwigheid mee.

Hoe groot wordt het Westgroenewoud?

Het Westgroenewoud zal meer dan 75 hectaren groot worden, meer dan 100 voetbalvelden dus. De ene helft wordt bos, zoals het ongeveer 250 jaar geleden nog was trouwens. De andere helft zal bestaan uit open landschappen: hooilanden, ruigtes, vochtige gebieden met vijvers en poelen. Kansen te over voor de biodiversiteit dus. Het gebied wordt begrensd door de A12 in het westen, de Patatestraat in het noorden en Papenboskant en Zesbunder in het zuiden. Het Neromhof en Leefdaalbos liggen op een boogscheut.

Qua grootte en opzet spiegelen we het Westgroenewoud aan het Lintbos in Grimbergen, dat 20 jaar geleden op een deel van het vliegveld van Grimbergen aangelegd werd door het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en dat trouwens ook heeft kunnen weerstaan aan andere economische natte dromen. Net als in Westrode vandaag, bestond dat gebied voorheen ook uit hooilanden en akkers waar dan vele duizenden bomen aangeplant en wandelwegen aangelegd werden. Het Lintbos heeft een vergelijkbare oppervlakte als het Westgroenewoud. Het grote voordeel van het Westgroenewoud is dat er meer natte natuur kan ontwikkeld worden. En wie 'water' zegt, weet dat de biodiversiteit met meervouden volgt!

Hoe geraak ik er?

Vandaag wordt het gebied doorsneden door een aantal onverharde buurtwegen die in onbruik zijn geraakt. Je kan het gemakkelijkst een glimp opvangen van het gebied wanneer je langsheen de Patatestraat rijdt (westzijde) of langsheen Zesbunder wandelt of fietst (noordzijde).

In de toekomst wordt er een fietssnelweg aangelegd parallel aan de A12. Langs dat fietspad zal je heel vlot vanuit Meise, Wolvertem, Londerzeel en Willebroek naar het Westgroenewoud kunnen fietsen. Ter hoogte van het kruispunt van de A12 en de Londerzeelsesteenweg wordt binnenkort ook werk gemaakt van de aanleg van een veilig op- en afrittencomplex, waarbij er ook een ontsluitingsweg naar de bedrijvenzone wordt aangelegd. Op het einde hiervan kan dan in plaats van een toegang voor het drukke vrachtverkeer naar de bedrijvenzone een bezoekersparking aangelegd worden. En dan is er natuurlijk nog de sneltram, waarbij de halte Londerzeel niet ver uit de buurt zal liggen. Zo wordt deze natuurpool voor zachte recreatie ook erg milieuvriendelijk bereikbaar.

Binnen welke termijn kan het Westgroenewoud er komen?

Al bijna 50 jaar probeert men om een economische pool te ontwikkelen in Westrode. De dreiging blijft en daarom ondernemen we actie. We willen dat men NU resoluut kiest VOOR het bewaren van de open ruimte in deze steeds verder verstedelijkende regio.

Wanneer men beslist om het Westgroenewoud  te realiseren dan kan dit heel snel gebeuren. Vlaanderen is immers naarstig op zoek naar plekken waar bos en natuur kunnen ontwikkeld worden, dus daar zijn middelen voorhanden. Bovendien zijn natuurprojecten niet duur en ingewikkeld en kan dit gefaseerd gebeuren. Ook in het kader van de compensaties van natuur en bos die verloren zullen gaan bij de verbreding van de Brusselse Ring en de aanleg van de tramlijn (in Meise moet voor die infrastructuur 13,5 hectaren bos gecompenseerd worden!) is dit gebied een ideale plek en komt er geld vrij.

Mogelijke partners voor Haviland - die eigenaar is van de gronden - voor het vormgeven van dit project zijn het Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, de gemeente Meise, regionaal landschap Brabantse Kouters en Natuurpunt. Wie het terrein gaat beheren achteraf is een andere vraag. Ook daar komen verschillende publieke en private partners voor in aanmerking: ANB, de gemeente Meise, Natuurpunt, een private onderhoudsfirma binnen het kader van een welomschreven beheerplan... Alles ligt nog open. Een positieve samenwerking dringt zich op om er een succesvrehaal van te maken.

Wat is de rol van Natuurpunt?

Natuurpunt is de grootste natuurbehoudsvereniging van Vlaanderen. Ook in Meise zijn we actief. We beheren er vier natuurgebieden en organiseren heel wat publieksactiviteiten voor jong en oud. We zetten ons ook in voor de leefbaarheid van onze gemeente. We nemen het bijvoorbeeld op voor een mooier landschap, de kwaliteit van het beekwater, meer groen in de dorpskernen, toegankelijke voetwegen en... de open ruimte. En op dat laatste vlak roeren we nu onze staart. Als de economische zone van Westrode zich ontwikkelt is er in één klap evenveel open ruimte weg als Natuurpunt vandaag in Meise qua natuur beheert. Tientallen hectaren weilanden, akkers en bosjes opsouperen voor economisch gewin, dat vinden we ongehoord. Ook omdat Westrode ontwikkelen als bedrijvenzone, er een golfterrein, een privékliniek, een energiepark aanleggen... niet strookt met wat de overheid met haar open ruimtebeleid belooft. Voor ons is het duidelijk: dit soort projecten hoort niet thuis in Westrode.

Natuurpunt vertegenwoordigt trouwens niet ‘zomaar’ een lokaal actiecomité, maar is een brede, a-politieke beweging, met veel terreinkennis en expertise in huis. Nu binden we de kat de bel aan, maar als we gevraagd worden om daadwerkelijk partner te zijn in dit project, zullen we zeker onze verantwoordelijkheid nemen. 

Hoe kan ik dit project steunen?

  • Je kan dit voorstel met familie en vrienden delen.
  • Verspreid het op sociale media.
  • Woon je in de buurt? Spreek erover met buren.
  • NEEM ZEKER DEEL AAN DE DIALOOGMARKTEN (participatieronde)
  • Hang de affiche uit. Je kan ze hieronder downloaden of vraag ze aan via natuur.meise@gmail.com.
  • Laat het gemeenteraadslid dat jij hebt verkozen, weten dat je dit project steunt. Klop gerust ook aan bij Vlaamse politici of een provinciale mandataris!
  • Je mag ook altijd je naam opgeven via natuur.meise@gmail.com als je ons actief wil helpen om dit project van droom naar werkelijkheid te brengen.
TOP