Echte koekoeksbloem
Kevin Feytons

Babbelbeekse Beemden

Duffel, Lier
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare

Babbelbeekse Beemden maakt deel uit van het landschapspark Grote Boshoek dat natuurgebieden in Lier, Boechout, Lint, Duffel en Kontich verbindt. Het is een klein natuurgebied aan de samenvloeiing van de Aarkelloop en de Babelsebeek, op de grens van Duffel en Lier. De vallei vormt een natuurlijk overstromingsgebied, dat de nabijgelegen woonwijk De Beunt al veel waterellende bespaarde.

Toegankelijkheid

Het gebied is vrij toegankelijk voor wandelaars op de wandelpaden (dat kan sinds september 2018 ook bij zeer nat weer dankzij het vlonderpad). We hebben liever geen honden in het gebied om de bodembroedende vogels zoals kieviten en watersnippen niet te verstoren. Ook reeën worden dan verjaagd of laten de kalfjes aan hun lot over. We danken u voor uw begrip!

Top

Beschrijving van het gebied

De Babbelse Beemden vormen het stroomgebied van de Lachenenbeek en haar zijbeken en vormen een belangrijke buffervoor wateropslag. Enkele fikse regenbuien volstaan om het terrein grotendeels blank te zetten. Dat de nabijgelegen woonkern hierbij van overstromingsellende gespaard blijft, is mooi meegenomen. De provinciale dienst Waterbeheer helpt actief mee aan deze sociale functie door het oude grachtenstelsel terug uit te graven en de 'binnenwaartse' oevers van beide beken stevig af te schuinen, wat de tijdelijke waterberging zeker ten goede komt.

De bedding van de beekvallei bestaat voornamelijk uit klei. Deze klei is hier overal relatief ondiep aanwezig, wat op verscheidene plaatsen resulteert in natte valleibosjes, rietplekken en natte graslanden. De kleilaag wordt hier en daar onderbroken, waardoor voedselarm, maar mineraalrijk en soms ook kalkrijk grondwater naar de oppervlakte komt. Dit heeft een gevarieerde flora en fauna als resultaat.

Sinds september 2018 kan je het gebied bij overstroming toch met droge voeten bezoeken dankzij het nieuwe vlonderpad dat werd aangelegd.

Top

Dieren en planten

Dit afwisselend vochtige en natte milieu stimuleert natte valleibosjes, rietlanden en natte graslanden. In sloten en grachten groeien de zeldzame waterviolier en haarfonteinkruid omzoomd met oevervegetatie zoals grote egelskop. In de nattere graslanden vind je o.a. gewone dotterbloem, pijptorkruid, grote kattenstaart, echte koekoeksbloem, zeegroene muur, moeraswalstro en zompvergeet-mij-nietje en een kleine populatie zomerklokjes. Rietlanden, grauwe en amandelwilgenstruwelen en zeggenvegetaties vervolledigen het geheel. Hier groeien gewone wederik, grote valeriaan, gele lis, grote lisdodde, grote kattenstaart en moerasspirea. Op de hoogste delen van het gebied kennen de vochtige bosjes een mooie voorjaarsflora met sneeuwklokje, speenkruid en bosanemoon.
Om deze soortenrijkdom te behouden, moeten wij één tot twee keer per jaar maaien. Daarbij moeten we het maaisel afvoeren om het gebied open te houden.

De Babbelbeekse Beemden is een belangrijke voortplantingsplaats voor allerlei amfibieën als gewone pad, bruine kikker, groene kikker, alpenwatersalamander, vinpootsalamander en kleine watersalamander. Verder foerageren en nestelen nogal wat watervogels in en rondom het reservaat zoals kievit, watersnip en ijsvogel. In de winter rusten hier eenden zoals wintertalingen. Steenuilen broeden in de knotwilgen in de omgeving.

Top

Natuurbeheer

De steriele lies- en rietgrasvegetatie evolueerde, dankzij een volgehouden maaibeheer, op vrij korte tijd naar een meer bloem- en kruidrijke beplanting. De oude populierenbestanden ruimen zachtjes aan plaats voor een meer natuurlijk bos.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Babbelbeekse Beemden groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Babbelbeekse Beemden".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Babbelbeekse Beemden verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Johan Asselberghs via asselberghsjohan@gmail.com.


Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.