Pinksterbloem
Shutterstock

Oude Weerd

Lanaken, Maasmechelen
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
  • Eten en drinken

In dit kleine, maar waardevolle natuurgebied in Oud-Rekem vind je bloemrijke graslanden, poelen en natte ruigten. Trek erop uit en kom oog in oog te staan met een lieve ezel of ontdek de sporen van de bevers.

 

Toegankelijkheid

Om de toegankelijkheid van de Oude Weerd te verhogen, werden bijkomende wandelpaden aangelegd. Het gebied is het hele jaar vrij toegankelijk op de wandelpaden. In het hooiland aan de grindplas zijn de bezoekers vrij om te wandelen (=struinzone). In de begrazingsrasters daarentegen worden geen wandelaars toegelaten. Honden welkom, aan de leiband. Laarzen of stevige wandelschoenen aanbevolen.

 Top

Ezels

 Top

Beschrijving van het gebied

In Oud-Rekem, langs de boorden van de Ziepbeek, ligt een klein, maar waardevol natuurgebied: de Oude Weerd. Dankzij de logistieke en financiële steun van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, de provincie Limburg en het gemeentebestuur kon Natuurpunt in maart 2011 het voormalig grindwinningsgebied in Oud-Rekem aankopen.

Waar nu de Oude Weerd ligt, stroomde vroeger de Maas. De vruchtbare leembodems waren geschikt voor landbouw, maar ook om bakstenen te maken. Na de leemontginning werd midden 20ste eeuw grind ontgonnen. De diepe grindgaten die zo ontstonden werden naadien bijna helemaal opgevuld. Enkel de kleine plas en de loods blijven nu over als getuigen van het grindverleden.

Na de aankoop werd onmiddellijk gestart met de inrichting van de Oude Weerd. Het gebied van 29 hectare onderging een ware metamorfose. De Oude Weerd is nu een divers gebied dat vooral gekenmerkt wordt door bloemrijke graslanden, poelen, natte ruigten met wilgenopslag, houtkanten en struweel.

 Top

bever

Dieren en planten

Ongeveer een kwart van de Oude Weerd wordt beheerd als hooiland. De vochtige graslanden ontstonden pas nadat de grindgaten opgevuld waren, maar bleven gespaard van verbossing. Echte koekoeksbloem en pinksterbloem bepalen hier in het voorjaar het landschap.

Op onbeheerde plekken tref je natte strooiselruigten aan. Heel wat fraaie planten zijn kenmerkend voor dat vegetatietype: koninginnenkruid, poelruit, moerasspirea en grote kattenstaart. Ruigten zijn ook belangrijk voor tal van insecten en vogels. Ze vinden er voedsel, nestplaatsen en kunnen er schuilen.

In de noordelijke graslanden werden poelen aangelegd. Die hebben een zacht glooiende oever en zijn ondiep. Vooral voor de bruine kikker, die zijn eitjes vroeg in het voorjaar legt, is dit belangrijk. Het ondiepe water in de oeverzone wordt immers vlug opgewarmd, waardoor de larven zich snel kunnen ontwikkelen. Bovendien nemen ook de prooidiertjes toe. Die zijn een belangrijke voedselbron voor de kleine watersalamander, die soms maandenlang in de plantenrijke poelen verblijft. De meerkikker en de gewone pad leggen hun eitjes niet in de poelen, maar in de grindplas. Ze verkiezen dieper water.

In en rondom de grindplas leeft een beverkoppel met hun jongen. Ze hebben in de oever een burcht gebouwd waar ze via gangen ongezien het water kunnen induiken. De bever vervult een unieke rol in de waterrijke natuur. Als houthakker zet hij het landschap naar zijn hand. Knagend zorgt hij voor meer openheid in de verboste oevers. Heel wat planten en dieren profiteren daarvan.

 Top

Natuurbeheer

De graslanden in de Oude Weerd worden door ezels begraasd. Extensieve begrazing is een veel gebruikte maatregel in het hedendaagse natuurbeheer. De resultaten van begrazing zijn minder voorspel- en controleerbaar dan bij de klassieke beheervormen. Het graasgedrag van de dieren bepaalt waar welke plantengemeenschappen zich kunnen ontwikkelen.

De voormalige laagstamboomgaard en aardbeiplantages werden omgevormd tot graanakkers. Hier teelt een biolandbouwer nu oude graangewassen. De brede akkerranden, die afgeboord zijn met hagen, werden ingezaaid met een mengsel van granen en akkerbloemen. Deze bloemrijke stroken worden niet behandeld met pesticiden en ze worden niet gemaaid of geploegd. Zo krijgen bedreigde akkervogels, zoals geelgors en veldleeuwerik, opnieuw een plekje waar ze zich het jaar rond verschuilen en voedsel zoeken.

 Top

Verder wandelen

Onder impuls van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland werd het wandelaanbod in de Maasvallei flink uitgebreid. De wandelingen in de Oude Weert behoren tot het wandelgebied Oud-Rekem. Je kan ze combineren met nog 3 andere wandelingen, waarvan de langste 15,4 km is.

Je kan ook gaan wandelen in de gebieden van het Kempenbroek:

Smeetshof

Sint-Maartensheide

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
2.70km

Oude Weerd - groene wandeling Oud-Rekem

3.70km

Oude Weerd - blauwe wandeling Oud-Rekem

  • Oude Weerd - vertrekpunt parking Colmonterveld

    Populierenlaan-Sint-Pieter
    Oud-Rekem

Horeca

  • In Oud-Rekem zijn verschillende cafés, brasseries en restaurants.

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Oude Weerd groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Oude Weerd 8882".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Oude Weerd verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Louis Vanham, 0476-52 07 06, of met Bart Hoelbeek, 0472-48 81 72 of natuurpuntlanaken@hotmail.com.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.