Polders Koolkerke-Dudzele

Brugge, Koolkerke
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De polders van Koolkerke en Dudzele liggen in een waardevol historisch landschap (deel van de oudlandpolder). Het is in de vroege middeleeuwen gevormd door een slikken- en schorrensysteem. Op de schorrenruggen ontstonden verspreide bebouwing en wegen. De lagergelegen kommen zijn permanent historisch grasland. Door het reliëf van ruggen en kommen zijn de percelen onregelmatig van vorm, met daartussen grachtjes met rietkragen.

 Beschrijving van het natuurgebied

Dit soort graslanden heeft een grote waarde voor fauna en flora. De percelen liggen in Landbouwgebied met Europeese Vogelrichtlijnstatuut. Omwille van zijn historisch landschappelijke waarde valt het (als ankerplaats) onder het Erfgoeddecreet. 

Van dit gebied kochten Natuurpunt  afdeling Brugge en de Vogelwerkgroep Mergus in de periode 2016-2018 reeds verschillende percelen aan, met een totale oppervlakte van 11 ha. We hopen in de volgende jaren aansluitende percelen te kunnen aankopen en zo één groot blok te creëren.

Dieren en planten

In deze laaggelegen percelen komen in de zomer weidevogels als Grutto, Tureluur, Scholekster en Kievit tot broeden. In de winter vinden er onze arctische ganzen (Kolgans en Kleine Rietgans), eenden als Wilde Eend, Smient en Wintertaling, en steltlopers als Wulp en Goudplevier rust en voedsel. 

Ook Torenvalk, Buizerd, Sperwer en Slechtvalk jagen in het gebied. Blauwe Reiger, Kleine en Grote Zilverreiger zijn dagelijkse verschijningen. In de lente zingen Kleine Karekiet, Rietzanger en Blauwborst luidkeels in de vele rietkragen.

In de mooie knotwilgenrijen nestelen verschillende koppels Steenuil.

Dankzij het laaggelegen, vochtig  karakter ontdekken we op vele plaatsen Kamgras, Zwanenbloem, Pinksterbloem en Pijptorkruid, getuigen van een potentieel gezonde flora.

Natuurbeheer 

Dankzij een beheersovereenkomst met de pachter worden de percelen op natuurlijke wijze beheerd! In de zomerperiode grazen er runderen. 

Toegankelijkheid

Voorlopig is het gebied nog niet toegankelijk. Om te genieten van deze polders kan een mooie wandeling gemaakt worden via de rustige landelijke wegen met de Ronselarestr. als vertrekpunt.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Polders Koolkerke-Dudzele groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Polders Koolkerke-Dudzele".

Wil je het gebied bezoeken via een geleide wandeling? Frank De Scheemaeker, frank.descheemaeker@skynet.be 

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.