Laatste update: 31/03/2014

Vloeiweiden Lommel kolonie – werken afgerond.

Na een gedwongen stop door te natte bodem hebben we de herstelwerken aan de vloeiweiden van Lommel kolonie tijdens de zomer 2011 kunnen afronden.
Een oppervlakte van bijna zeven hectare is hiermee terug bevloeibaar gemaakt. Om niet te veel problemen te krijgen met ‘onkruiden’ werd gras ingezaaid. Langzaamaan zullen de typische soorten van de vloeiweiden deze percelen na 30 jaar kunnen herkoloniseren.

Een grootse bloemenweide zal het resultaat zijn. Enkele jaren wachten en we kunnen ervan genieten!

Het nieuwe Dommelmoeras is er!

In de lente 2011 zijn de werken aan het Dommelmoeras afgerond.
De laatste werken bestonden erin om in de langgerekte weide langsheen de Dommel laagten te graven. Deze laagtes zullen door opstuwing van het kwelwater natter worden waardoor nat waterriet tot ontwikkeling zal komen. Dat ‘waterriet’ is belangrijk als broedbiotoop voor de typische rietvogels.

Door het wandelpad te verplaatsen, ontstaat een grote kern waterriet met gegarandeerde rust, dit is heel belangrijk voor broedende roerdompen en bruine kiekendieven.
We zijn benieuwd wat het komende broedseizoen ons zal brengen.

Overal nieuwe wandelpaden – geniet ervan!

In alle drie de Vlaamse projectgebieden werden nieuwe wandelroutes aangelegd. In de Vloeiweiden Lommel kolonie en de Dommelvallei tussen Eksel en Peer werden in nieuwe wandelpaden aangelegd. Op de Vloeiweiden mag men voortaan doorheen de bloemenzee wandelen. Voor een fikse natuurwandeling kan je terecht Dommelvallei. Dankzij twee nieuwe bruggen kwam er een totaal nieuw wandelgebied. Een knuppelpad brengt je droog doorheen een prachtig broekbos. Het pad loopt ook door de mooiste blauwgraslanden van Vlaanderen.

Veel rasters geplaatst

Naast maai- en hooilandbeheer is begrazing een van de belangrijkste beheersvormen. Tijdens het laatste jaar van het project werden dan ook 16 km raster geplaatst. Dank zij die rastesr kunnen deze percelen op het juiste tijdstip begraasd worden door vee van de lokale landbouwers. Omdat een schrale bodem belangrijk is voor de typische habitats ,wordt er uiteraard niet bemest.

Meer dan 25 ha nieuwe heide in ontwikkeling
Na het heideherstel op Resterheide, kwamen in 2011 Heihuiskens en Schuilenswijer aan de beurt.
Op beide plekken werd de kraan ingezet om te plaggen of om de te rijke bodem te verwijderen. Elders werden exoten verwijderd zodat er terug een optimale situatie ontstaat voor de ontwikkeling van heidehabitats.

Tesamen is er niet minder dan 25 ha terrein omgevormd zodat de heide (droge, natte en heischrale graslanden) terug tot ontwikkeling kunnen komen.

Deze nieuwe of beter ‘herstelde’ heide kan dan fungeren als stapsteen voor de typische soorten van de heide. De laatste grote heidegebieden op de militaire domeinen geraakten de laatste jaren steeds meer geïsoleerd van elkaar, waardoor steeds meer soorten typisch voor dit habitat uitstierven. Deze stapstenen kunnen dit probleem al een deel verhelpen.

Venherstel Schuilenswijer

Na de erfpachtovereenkomsten met de gemeenten Peer en Hechtel Eksel, kon Natuurpunt nog een aanpalend blok gronden met een grote vijver aankopen.

Dit blok kan als een geheel beheerd worden en is belangrijk voor de bevoorrading van de Wijers met water. Het terrein was in het verleden al ingericht ten behoeve van de natuurwaarden maar was de laatste jaren wat verruigd. De opslag op de oevers werd verwijderd en de sluisjes werden aangepast. Meteen ontdekte de waterlievende ijsvogel zijn plekje. Nog tijdens de uitvoering van de werken kwamen zeldzame planten waaronder moerashertshooi tot ontwikkeling.

TOP