Grote zilverreiger
Dieder Plu

Blokkersdijk

Antwerpen
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
Op de Antwerpse Linkeroever ligt Blokkersdijk. Dit natuurgebied vlakbij de Schelde en de haven is met zijn verschillende biotopen een uitstekende plaats om vogels te kijken!

Toegankelijkheid

Twee toegangen tot het reservaat

  • De zuidwestelijke toegang (parallel aan de E34) is toegankelijk als uitkijkpunt en om vogels te kijken. Het is niet mogelijk om hier rond de plas te wandelen omdat je anders recht door broed- en rustgebieden zou wandelen.
  • Aan de noordoostkant, de kant van de Scheldedijk, ligt ook een toegang tot Blokkersdijk. Deze toegang is van 2014 tot 2021 afgesloten geweest door dijkwerken van de Vlaamse Waterweg. Na afronding van de werken in 2021 was Blokkersdijk klaar om te heropenen. In februari 2021 werd de noordoostelijke toegang van Blokkersdijk afgesloten omdat de aanleg van de tunnelmond van de Oosterweelverbinding van start gingen. Blokkersdijk kan pas heropenen als de Oosterweelwerken afgerond zijn (geschat op 2027). Uiteraard worden er regelmatig geleide wandelingen georganiseerd zodat iedereen toch van dit uniek stukje natuur kan genieten. De activiteiten worden aangekondigd in de agenda van Natuurpunt en op instagram ConservatorBlokkersdijk.

Beschrijving van het gebied

Blokkersdijk wordt aan de noordkant begrensd door de Schelde, aan de oostkant door het Sint-Annabos, aan de zuidkant door de E34 Antwerpen-kust en aan de westkant door het industriegebied van Zwijndrecht. Het totale gebied is 100 ha groot waarvan ongeveer de helft wordt ingenomen door water.

Blokkersdijk is gesitueerd in de oorspronkelijke Borgerweertpolder. Het is een opgehoogd gebied met centraal gelegen een voedselrijke, ondiepe waterplas. Deze waterplas, die met een brede rietkraag wordt omzoomd, wordt door neerslag en kwelwater aangevuld.

Sinds 1978 heeft het natuurgebied, voor wat biotopen betreft, dan ook een hele metamorfose ondergaan. De zandvlakten evolueerden naar open terreinen, begroeid met struisriet. Het jonge aangeplante en natuurlijke bos groeide uit tot een volwassen bos met meer onderbegroeiing. De kalkrijke bodem zorgde op veel plaatsen voor een specifieke flora.

Dieren en planten

Het gebied is een ware trekpleister voor talrijke vogels. Dit is het gevolg van de grote diversiteit aan biotopen, van nat tot droog en van open tot dichtbebost, maar ook van de voedselrijkdom, de ligging aan de Schelde en het gevoerde natuurbeheer.

Over de vier seizoenen heen worden er nog altijd tussen de 160 en 170 vogelsoorten waargenomen. In sommige perioden kan het aantal watervogels op de plas oplopen tot een paar duizend exemplaren.

Jaarlijks broeden er 46 à 49 soorten in het gebied. Tot 2008 broedde de bruine kiekendief hier jaarlijks. Nu kan je deze roofvogel, van de lente tot de herfst, nog regelmatig zien jagen boven de rietkraag. Vanaf half april kan je genieten van de prachtige zang van de nachtegaal.

In de rietkraag en aangrenzende ruigtes broeden ook nog de blauwborst, de sprinkhaanzanger, de rietzanger, de bosrietzanger, de kleine karekiet en de rietgors.

Het oude populierenbos is een paradijs voor spechten. De grote bonte specht en de groene specht zijn hier vaste gasten. Soms laten ook de zwarte specht en de kleine bonte specht zich horen.

Wat water- en moerasvogels betreft zijn de dodaars, de fuut, de knobbelzwaan, de bergeend, de krakeend, de tafeleend, de kuifeend en de waterral vaste broedvogels. Na het broedseizoen is het ook een belangrijk ruigebied voor watervogels. Grote aantallen knobbelzwanen, krakeenden, wilde eenden, tafeleenden en meerkoeten komen dan hun slagpennen ruien.

Tijdens de voor- en najaarstrek heb je kans om boven de plas of op de oever onder andere de groenpootruiter, de witgat, de oeverloper, de dwergmeeuw en de zwarte stern te ontdekken. Ook tapuit, paapje en roodborsttapuit komen dan op bezoek in de meer open terreinen.

Tijdens de najaarstrek is de lepelaar het paradepaardje. Dikwijls al vanaf juni, maar zeker in juli en augustus gebruiken tientallen exemplaren Blokkersdijk als tussenstop tijdens hun reis naar het zuiden. Als vaste wintergasten verwelkomen we jaarlijks de roerdomp, de smient, de pijlstaart, de tafeleend en de kuifeend.

Wandelen in de buurt

Algemene informatie

Natuurpunt Waasland
Grote Baan 197
9120 Melsele
tel. 03 722 15 37

Lees meer

Op stap met een ervaren wandelgids?

Wil je Blokkersdijk verkennen onder begeleiding van de conservator Deborah Dirven en de ervaren beheerder Willy Verschueren? Of heb je zin om mee de handen uit de mouwen te steken voor dit gebied?

Contacteer dan Deborah Dirven via conservator.Blokkersdijk@gmail.com of 0470-69 36 22.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.