Krankebossen

Putte
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De Krankebossen, ‘’t Broek’ voor de bevolking, ontleent zijn naam aan de historische eigenaar. De instelling van de Mechelse begijnen die instonden voor de verzorging en opvang van zieken en gewonden.

Toegankelijkheid

De Krankebossen zijn bereikbaar langs een pad vertrekkend vanuit de Berkenstraat (ter hoogte van huisnummer 34). Vanop het pad zijn de hooilanden mooi te overzien, inclusief de zone met dotterbloemen.

Beschrijving van het gebied

De Krankebossen is een overblijfsel van het Waverwoud. In de vroege middeleeuwen strekte het Waverwoud zich uit tussen Nete en Dijle. Het bestond uit venen, bossen en open, heideachtige stukken. Natte en drogere stukken wisselen elkaar af. Vroeger deden de droge delen dienst als akker. Vochtigere terreinen werden ingenomen door bosjes en natte hooilanden. Ook vandaag is die structuur nog grotendeels aanwezig. Het eigenlijke natuurgebied is gelegen in de bronzone van de Itterbeek, die behoort tot het Netebekken.

De Krankebossen liggen ten noorden van de Beerzelberg, een 51 meter hoge getuigenheuvel, die pal op de waterscheiding tussen het Dijle- en Netebekken ligt. Ze vormen het kwelgebied van deze berg. Natte en drogere delen wisselen elkaar hier af. Vroeger deden de droge delen dienst als akker. Vochtigere terreinen werden ingenomen door bosjes en natte hooilanden. Ook vandaag is deze structuur nog grotendeels aanwezig. Het eigenlijke natuurgebied is gelegen in de bronzone van de Itterbeek.

Dieren en planten

Bijzondere planten zijn dotterbloem, holpijp, egelboterbloem, wilde bertram, watermunt, scherpe zegge, valse voszegge en moeraszegge. Bijzondere diersoorten zijn ree, steenuil, bosrietzanger, roodborsttapuit, roerdomp, oranjetipje, koevinkje, glimworm en grootoorvleermuis.

Natuurbeheer

De doelstellingen voor dit gebied zijn een combinatie van natuur- en cultuurbeheer. Ze vallen grotendeels samen met het versterken van de verschillende ecosysteemdiensten waar we als mens veel baat bij hebben. Zo wordt er gefocust op het verbeteren van de natuur en de biodiversiteit. 

De populierenaanplantingen worden gekapt zodat de ondergroei alle kansen krijgt en langzaam evolueert tot elzenbroekbos. In de twee natste zones wordt gestreefd naar het behoud en de ontwikkeling van kernzones met broekbos en natte ruigte. De vochtige graslanden rondom de boskernen evolueren tot biodiverse en landschappelijk waardevolle graslanden, met plaatselijk enkele haagkanten en heggen.

Het merendeel van het perceel zal waarschijnlijk evolueren naar een vochtig zuur eikenbos zolang het met rust gelaten wordt. Rond de poel werd de sparrenaanplant verwijderd, daardoor heeft de vijver zich langzaam tot een eutrofe plas met fonteinkruiden ontwikkeld.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Krankebossen groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Krankebossen".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Krankebossen verkennen onder leiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Joke Rijmenants 0479-44 39 58.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.