Natuurbericht

De gemeente Lint zet extra in op het ondersteunen van wilde bijen

11 december 2023

In opdracht van het lokaal bestuur maakte Natuurpunt Studie een bijenplan voor de gemeente op. Niet alleen onderzochten bijenspecialisten van Natuurpunt de bijendiversiteit in de gemeente, maar ze brachten ook gemeentelijke bijenhotspots in kaart. Daarnaast werden ook concrete adviezen gegeven, zodat de gemeente een nog bijvriendelijker beheer kan voeren voor de 92 soorten wilde bijen die tijdens het project werden aangetroffen.

Natuurbericht

Naar écht duurzamere (straat)verlichting

07 december 2023

Fluvius, de beheerder van straatverlichting voor steden en gemeenten beheert in Vlaanderen ruim 1,2 miljoen openbare lichtpunten, samen goed voor een energiefactuur van om en bij de 100 miljoen euro per jaar. Daarnaast beheert ook de Vlaamse overheid heel wat lichtpunten langs de 6288 kilometer gewestwegen, snelwegen en op- en afritten. Het gaat dus alleen al voor straatverlichting over véél licht en véél geld. Maar ook heel veel hinder. De impact van deze openbare verlichting - samen met de vele private verlichting - op de biodiversiteit is enorm. In enkele natuurberichten lichtten we de afgelopen weken enkele voorbeelden toe. Een vollediger overzicht is te vinden in het rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) dat eerder dit jaar verscheen.

Natuurbericht

'Joeri Buiten' over muurnatuur

06 december 2023

Joeri Cortens trekt de denderende stad in. "Ik ben in putteke Mechelen. Daar is langs de Dijle een wandelpad, dat je aan de achterkant van historische gebouwen brengt. Die muren? Dat is een paradijs voor allemaal planten." En daar vond hij onder andere... mos! "Ze groeien meestal in kussentjes." Maar ook het muurleeuwenbekje, een van Joeri's favoriete bloemen, is van de partij. "Het is letterlijk een leeuwenbekje. Als je het omdraait, lijkt het wel een leeuw met manen. En als je erop duwt, begint hij te brullen." Maar niet letterlijk, dan.

Natuurbericht

Vogelgriep teistert kraanvogelpopulatie

06 december 2023

De vraag was niet 'of' onze kraanvogels te maken zouden krijgen met de vogelgriep, maar eerder 'waar' en 'wanneer'. Twee belangrijke vragen want het antwoord op beiden bepaalt in hoge mate de impact op de populatie. De voorbije jaren was er al wel eens een uitbraak(je) hier en daar. Maar door de grote spreiding van kraanvogels op dat moment, werden alleen vrij beperkte, lokale groepjes het slachtoffer. Nu lijkt het een heel andere situatie te zijn. Er zijn al 20.000 à 30.000 kraanvogels gestorven. Doordat ze besmet geraakt zijn tijdens de migratie, dreigen ze het virus te verspreiden over een groot deel van de Europese populatie.

Natuurbericht

Natuurherstel als oplossing voor wateroverlast

03 december 2023

Natuurherstel is dé oplossing om Vlaanderen te wapenen tegen extreme weersomstandigheden zoals de afgelopen weken in de Westhoek. We moeten het water beter opvangen en vasthouden in de natuur. Natuurpunt roept alle spelers in het buitengebied en bedrijven op om samen met ons nog meer in te zetten op klimaatbuffers, gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen en zo een grote bijdrage leveren aan een klimaatrobuust Vlaanderen.

Natuurbericht

Kunstlicht verstoort relaties tussen planten & insecten

30 november 2023

Vele soorten insecten hebben een nauwe, maar complexe band met planten. Sommige insectensoorten bezoeken bloemen en zijn belangrijke bestuivers, terwijl andere soorten net zaden en bladeren eten. Maar insecten staan onder druk. Steeds meer onderzoek toont aan dat die complexe interacties tussen insecten en planten verstoord worden door nachtelijk kunstlicht.

Natuurbericht

'Joeri Buiten' over de houtsnip

29 november 2023

Joeri Cortens is op zoek naar de houtsnip. Dat is de vogel van het moment: die is op trek. Volgens Joeri gaat het om een 'schaamsoort' omdat veel vogelaars de soort nog niet hebben gespot.

Natuurbericht

Bossen als stapsteen voor vliegend hert

29 november 2023

Natuurpunt werkt samen met het Agentschap Natuur en Bos en Agentschap Binnenlands Bestuur aan natuurherstel in de Vlaamse rand rond Brussel om zo vorm te geven aan het Nationaal Park “Brabantse Wouden”. In de omgeving van het Twaalfapostelenbos in Vossem (Tervuren) richtten we twee percelen in in functie van een natuurlijke bosstructuur. Beide percelen zijn ecologische stapstenen en vormen een verbinding tussen de natuurgebieden Twaalfapostelenbos en Plateau van Duisburg. Het project kadert ook in het Vlaams Strategisch Gebied Brussel. De betrokken percelen kunnen bovendien een rol spelen in de uitwerking van het plan “Vliegend Hert” door het creëren van bijkomend leefgebied.

Natuurbericht

Meer dan 1.000 soorten nachtvlinders in Merelbeke!

26 november 2023

Merelbeke wil de biodiversiteit op haar grondgebied zo goed mogelijk in kaart brengen. Hiervoor worden vrijwilligers maximaal ondersteund door het gemeentebestuur. Alle inventarisatiewerk toonde aan dat in Merelbeke heel wat soorten voorkomen. Eerder werd al bericht over de hoge aantallen amfibieën. Recent werd ook de kaap van 1.000 soorten nachtvlinders overschreden.

Natuurbericht

'Joeri Buiten' over pissebedden

23 november 2023

Pissebedden zijn eigenlijk scampi's die op het land leven, volgens hem. Het zijn eigenlijk schaaldieren en ze hebben veertien poten.

Natuurbericht

28 nieuwe overwinteringsplaatsen voor vleermuizen

23 november 2023

Natuurpunt richtte afgelopen zomer niet minder dan 28 bunkers in tussen Keerbergen en Kapellen, om geschikte overwinteringsplaatsen te creëren voor vleermuizen. In de bunkers werd een stevige deur met invliegopening geplaatst, andere openingen werden dichtgemetseld en binnen werden plaatsen voorzien waar vleermuizen kunnen wegkruipen. Waar nodig zorgt een ton met water voor een hoge luchtvochtigheid in de bunkers. Zo helpen we de beschermde baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis, franjestaart en watervleermuis door de winter.

Natuurbericht

Wij vragen geen zandzakjes, maar structurele ingrepen: de oplossingen volgens de Watercoalitie

21 november 2023

De waterellende in de Westhoek confronteert ons opnieuw met de kwetsbaarheid van Vlaanderen. Als we échte oplossingen willen, moeten we het water meer ruimte geven via het vernatuurlijken van het landschap. Na de overstromingen in de Vesder hebben we voor Vlaanderen lessen getrokken, implementatie blijft uit. Geef water ruimte, anders slaat het terug, aldus Robin Verachtert van de Watercoalitie, een brede groep natuur- en milieuverenigingen die ijvert voor een ambitieuzer waterbeleid.

Natuurbericht

Boodschap aan alle amfibieën: blijf niet in de put zitten!

20 november 2023

Amfibieën worden tijdens de jaarlijkse voorjaarstrek geconfronteerd met heel wat obstakels. Vlaanderen heeft een erg dicht wegennet waardoor jaarlijks tienduizenden kikkers, padden en salamanders sneuvelen in het verkeer. Daarom organiseert Natuurpunt op zoveel mogelijk plaatsen overzetacties. Maar een aantal amfibieën verdwijnt ook ‘ongemerkt’ in straatkolken en andere putten. Toch bestaan hiervoor goede oplossingen.

Natuurbericht

Lichtvervuiling verblindt glimwormen

16 november 2023

Onze fel verlichte nachten schaden het dieren- en plantenleven, inclusief dat van de mens. En dat is zeker zo voor dieren die zelf licht geven om zich voort te planten en te overleven. LED- en straatlampen verhinderen dat mannelijke glimwormen een oplichtend vrouwtje vinden. Larven van glimwormen lijken dan weer te bevriezen bij koud wit en blauw licht en vrouwtjes stoppen met glimmen bij een overvloed aan licht. Dat blijkt uit de masterthesissen Biologische Wetenschappen aan de Antwerpse Universiteit van Koen Van Daele en Sander Vandormael.

Natuurbericht

Natuurherstel en waterbeheer in de Velpevallei

15 november 2023

Natuur-, klimaat- en cultuurdoelstellingen gaan in robuuste riviervalleien naadloos in elkaar over. Hogere grondwaterstanden in de valleien, meer waterbuffering en een betere waterkwaliteit door het stopzetten van bemesting en pesticidengebruik zijn noodzakelijk om de typische diersoorten van onze valleisystemen terug te laten floreren. De waterrijke systemen slaan veel koolstof op en de ruimte voor het water voorkomt overstromingen bij de steeds intensere regenbuien die we kunnen verwachten. In de Velpevallei in Vlaams-Brabant richtte Natuurpunt 5 ha voormalige landbouwgronden in, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, en vormde ze om tot een structuurrijk, nat graslandencomplex.

Natuurbericht

'Joeri Buiten' voor een keer 'Joeri Binnen'

14 november 2023

Joeri Cortens trekt deze keer op safari in zijn eigen kelder. In zo'n kelder kunnen heel wat dieren zitten die zich verschuilen voor de koude.

Natuurbericht

Nachtverlichting hindert dieren bij hun verplaatsingen doorheen het landschap

09 november 2023

Dieren moeten zich voortbewegen doorheen het landschap, om van hun verblijfplaatsen naar plekken te raken waar ze voedsel kunnen vinden, of om te migreren van hun zomer- naar winterleefgebieden en terug. Recent onderzoek toont aan dat verlichting dit gedrag kan hinderen, zowel op kleine schaal als over hele continenten.

Natuurbericht

Zeldzame boommarters gespot bij nestkasten

08 november 2023

Tussen januari en maart 2023 werden in en rond Kalmthout 10 nestkasten voor boommarters opgehangen. Na minder dan vier maanden was de eerste nestkast al bewoond door een boommarter; na amper negen maanden zijn meer dan de helft van de nestkasten minstens eenmaal bezocht. Een enorm succes! Nu is het spannend afwachten of er ook jongen geboren zullen worden in de kasten. Daarvoor is het wachten tot maart 2024 (of de jaren nadien).

Natuurbericht

'Joeri Buiten' over spoorzoeken

07 november 2023

Joeri Cortens heeft zijn diploma dierenspoorzoeken gehaald, en dat mag gevierd worden. Met een potje live spoorzoeken natuurlijk.

Natuurbericht

Weer meer broedende ooievaars in België in 2023

06 november 2023

De Belgische broedpopulatie van ooievaar zit al een aantal jaren in de lift. Dat laat zich duidelijk aflezen in het aantal broedparen dat in 2023 werd geteld. Met 248 bezette nesten werd alweer een nieuw record gevestigd. Dankzij de inspanningen van een aantal gepassioneerde lokale waarnemers, de meeste verbonden aan het OOI-observatienetwerk, kan het wel en wee van de populatie al een aantal jaren goed opgevolgd worden. Niet alleen het aantal bezette nesten, maar ook het broedsucces wordt bijgehouden. Daardoor is de ooievaar tegenwoordig één van de best gemonitorde vogelsoorten van het land.

Pagina's

TOP