Onze natuurgebieden

Natuurpunt Asse beheert meer dan 20 natuurgebieden, verspreid over de gemeente.

Bollebeekbos (Velm)

Velm - Beheerwerken

Oppervlakte – 23 are 75 ca

Dit gebied werd in het kader van de ruilverkaveling Bollebeek toegewezen aan de gemeente Asse en door hen in concessie gegeven aan Natuurpunt Asse.

Toegankelijkheid

Dit gebied is gelegen in deelgemeente Mollem.
De naam 'Bollebeekbos (Velm)' verwijst naar het ernaast liggende 'Bollebeekbos' en naar de gelijknamige straat waarop de losweg naar dit gebiedje uitkomt.

Beschrijving van het gebied

Het Bollebeekbos zelf maakt deel uit van het grote Hof te Bollebeek.

Planten en dieren

Men vindt er ratelaar, echte koekoeksbloem en de dwergspitsmuis.
Klik hier voor de waarnemingen in dit gebied.

Natuurbeheer

Het maaibeheer in dit nat grasland resulteert in een toenemende biodiversiteit met o.m. dotterbloem , echte koekoeksbloem en ratelaar.

Beheer : Rudy Lengeler
Contact via natuur.asse@gmail.com

Dit gebied behoort tot het projectgebied “ Grote Molenbeek en bijbeken”.

Steun dit gebied met een gift! Stort jouw gift op rekening IBAN = BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld 'Project 9964'.
Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Erik's Boomgaard

Erik's Boomgaard - Meander

Oppervlakte - 12 are

Hoogstamboomgaard gelegen in een pittoresk hoekje van Zellik waar de Molenbeek nog een echte meander in petto heeft.
De boomgaard maakt deel uit van het afgeronde landinrichtingsproject Molenbeek- en Maalbeekvallei.

Toegankelijkheid

Het natuurgebied is niet vrij toegankelijk voor het publiek.
Bezoek kan voor geïnteresseerde groepen op aanvraag bij de beheerder.

Net als Kerremanspark is dit de ideale uitvalsbasis naar het Laarbeekbos of het moeras van Ganshoren.

Beschrijving van het gebied

Erik’s boomgaard is een hoogstamboomgaard met oude rassen, in de traditie van de eeuwenoude fruitteelt van het Pajottenland. In deze boomgaard organiseren we educatieve activiteiten en doen we aan natuurstudie. We vrijwaren hier een rustige plek voor talloze vogels, vlinders, bijen en kleine zoogdieren. Elke fruitboom kreeg een peter of meter die instaat voor zorg en snoei maar in de praktijk wordt het werk vooral collectief gedaan op afgesproken snoeidagen.

De boomgaard is vernoemd naar Erik Meerschaut, voormalig beheerder van dit natuurgebied, overleden in 2018. Hij was ook mede-trekker van het Landinrichtingsproject Molenbeek- en Maalbeekvallei.

Planten en Dieren

Daslook, Pinksterbloem, Orchidee, Ringslang.
Hier vind je de waarnemingen gedaan in dit gebied.

Natuurbeheer

In de boomgaard passen we verschralingsbeheer toe, waarbij jaarlijks twee keer wordt gemaaid met afvoer van het maaisel ter bevordering van de soortenrijkdom.
Hoogstamfruit vraagt wel een regelmatige snoei, zowel winter als zomer. Deze snoei varieert afhankelijk van steen- of pitfruit.
In het voorjaar maken we met vrijwilligers een broedhoop om de ringslang wat extra kansen te geven om in deze waterrijke omgeving beter stand te houden.

Beheer : Sil Willems
Contact via natuur.asse@gmail.com

Dit gebied behoort tot het projectgebied Molenbeek & Maalbeek.

Steun dit gebied met een gift! Stort jouw gift op rekening IBAN = BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld 'Project 9927'.
Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Ijzenbeekbos, Vierhoekheide en Kruisborrebos

Ijzenbeekbos

Oppervlakte - 2 ha 6 are 25 ca

Een bosrijk gebied gelegen  in het zuidwesten van Asse in het gehucht Terlinden. Op de grens met Ternat en Sint-Ulriks Kapelle en niet ver van de afrit 20 van de E40.

Ijzenbeekbos en het aanpalend Vierhoekheide liggen langs de Ijzenbeek met aan de overkant een wachtbekken van de VMM. Kruisborrebos ligt tussen de bekende kapel van Kruisborre (oud bedevaartsoord) en de Ijzenbeek. Het is de poort tot  of een uitloper van het zacht glooiende Pajottenland.

Toegankelijkheid

Het gebied is niet toegankelijk gezien de beperkte oppervlakte en de kwetsbare soorten die hier voorkomen. Wel kunnen er mooie en verre wandelingen gemaakt worden dankzij de al dan niet verharde wegen.

Dit afgelegen gebied is het best bereikbaar vanuit Asse via de Mazier (holle weg), Hoogpoort en Zetsel. Tevens via het rondpunt van Ternat langs de Edingsesteenweg en verder de Industrielaan en Zetsel (verharde  buurtweg B 21)

Er loopt ook een losweg/voetpad nr 70, deels privaat, door Ijzenbeekbos. Kruisborrebos is voorlopig niet toegankelijk omdat de loswegen niet meer open zijn. Er zijn geen wandelknooppunten in de directe buurt   

Beschrijving van het gebied

De mooi meanderende Ijzenbeek vormt de blauwe ader doorheen dit bosrijk gebied. Ijzenbeekbos en Vierhoekheide waren vroeger de weiden van het grote Hof te Ijzenbeke, eigendom van het klooster van de Rijke Klaren in Brussel..

In Ijzenbeekbos werden de populieren geveld of sterven staande om plaats te maken voor zomereik, zwarte els, winterlinde en steeliep.

Vierhoekheide was een paardenweide die recent bebost werd met inheems autochtoon bosgoed.  In Asse komen veel heidetoponiemen voor.  Men vermoedt dat na de ontbossing gronden ver van het centrum bleven braak liggen, deels door ontvolking, oorlogen enz. Die woeste gronden, waar het vee van de gemeente ('gemene gronden') mocht grazen, werd heide genoemd.

Kruisborrebos is deels  een verwilderd populierenbos  dat de grote hoeven en rijke burgers vroeger voorzag in  brand- en geriefhout.

Planten en dieren

Het Ijzenbeekbos is op verschillende plaatsen ondoordringbaar door een dichtgroeiende struikvegetatie van o.a. rode kornoelje, Gelderse roos, vlier, wilde hop en bramen  waar reeën  zich schuil houden. Langs de beek groeit daslook en zelfs gele dovenetel.

In de poelen van dit bos komen de 3 watersalamanders voor maar ook watercrassula (uitheems vetplantje) Tot laat in de zomer zijn er verschillende libellen actief, die voer voor boomvalken vormen.

Voorjaarsflora zoals slanke sleutelbloem, bosanemoon en ook eenbes zijn kenmerkend voor het natte biotoop van Kruisborrebos. 

De waarnemingen in Vierhoekheide vind je hier, die van Ijzenbeekbos vind je via deze link en die van Kruisborrebos kan je hier bekijken.

Natuurbeheer

in Ijzenbeekbos wordt de vegetatie rond de poelen kort gehouden zodat het zonnelicht kan doordringen in het water. 

In Vierhoekheide wordt gemaaid om de jonge boompjes vrij te houden van concurrerende  ruigtekruiden en bramen.

Voorlopig is er In Kruisborrebos nulbeheer tot de populieren kaprijp zijn.

Beheer : Frans Roggeman
Contact via natuur.asse@gmail.com

Dit gebied behoort tot het visiegebied “Bovenlopen van de Bellebeek - Asse”.

Steun dit gebied met een gift! Stort jouw gift op rekening IBAN = BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld 'Project 9457'.
Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Kerlemeersbos

KerlemeersbosOppervlakte - 56 are 34 ca

Het Kerlemeersbos ligt in Essene, deelgemeente van Affligem. Het is te bereiken via de trage weg Kerlemeers, tussen de Horekensstraat en de Ternatsestraat. Op loopafstand van onze natuurgebieden in Asse nl Pullewouwe en Louwijnbos en aan de overkant van de beek ligt Torfput en het grotere Peerdsbroeken.
De herkomst van de benaming Kerlemeers is nog onduidelijk. Kerle zou kunnen verwijzen naar kleding of naar een persoonsnaam. Meers wijst op een weide aan het water.

Toegankelijkheid

Dit broekbos is niet toegankelijk gezien de beperkte oppervlakte en het drassig karakter. Wel is het te zien vanop de Kerlemeers en de doodlopende losweg tot aan de Kerlemeersgracht die de grens vormt met Asse (Asbeek).

Beschrijving van het gebied

Het natte karakter wijst dat hier alluvium is afgezet door de Kerlemeersgracht, in de volksmond de Essenebeek genoemd. Iets verder mondt zij uit in de Overnellebeek (Asbeek) en verder stroomt het water samen met dat van de Molenbeek uit Sint-Katharina Lombeek en begint de eigenlijke Bellebeek richting de Dender.
Opvallend is dat vanaf de Dokken de beken telkens de gemeentegrens vormen. De Kerlemeersgracht is vanaf Pullewouwe een rechtgetrokken beek en vormt de grens met Asse (in Asbeek). Ze is heel diep ingesneden en dat wellicht op kunstmatige manier om de aanpalende gronden te draineren Hier werd zeker turf gestoken van de 16° tot de 18° eeuw door de plaatselijke gemeenschap dienend voor huisverwarming.

Planten en dieren

De ruigte bestaat uit o.a. bittere veldkers, moerasspirea, ijle zegge, bosbies, riet en zelfs daslook en knikkend nagelkruid. Het bomenbestand omvat wilg, zwarte els, gewone es, gewone esdoorn en aan de rand paardenkastanje. Verder ook vlier, meidoorn.
Landkaartje en boomhommel zijn al gezien. Het vogelbestand wacht nog op inventarisatie.

Natuurbeheer

Vermits het ligt nabij de natuurgebieden Torfput, en Peerdsbroeken beheert Natuurpunt Asse dit bosje. Het staat bij langdurige regen onder water. De heraanplant van canadapopulier door de vorige eigenaar is hierdoor mislukt. Dit broekbos moet zijn waterbergend vermogen behouden. De bestaande ruigte met het huidig bomenbestand vraagt weinig of geen beheer. Reuzenbalsemien is een exoot en die moet bestreden worden.

Beheer : Pieter Boets en Frans Roggeman
Contact via natuur.asse@gmail.com

Dit gebied behoort tot het visiegebied “Bovenlopen van de Bellebeek - Asse”.

Steun dit gebied met een gift! Stort jouw gift op rekening IBAN = BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld 'Project 9457'.
Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Kerremanspark

Kerremansbos - Wachtbekken

Oppervlakte - 50 are

Het Kerremanspark is een ecologisch beheerd park van Gemeente Asse. Natuurpunt Asse ondersteunt mee in het beheer.

Toegankelijkheid

Dit gebied is vrij toegankelijk. Je kan je auto makkelijk parkeren in het Researchpark.
Ook vlot bereikbaar met de fiets via de F212 fietssnelweg.

Dit is de ideale uitvalsbasis naar het Laarbeekbos of het moeras van Ganshoren.
Download onderstaande PDF om het Kerremanspark en -bos, samen met het moeras van Ganshoren, zelf te verkennen via een rondwandeling.


Beschrijving van het gebied

Het Kerremanspark maakt deel uit van het masterplan 'Park Horing' dat werd opgesteld in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in het kader van het landinrichtingsproject Molenbeek- en Maalbeekvallei.

Het oudste deel van het Kerremanspark is een jong gemengd loofbos dat werd aangeplant in 2005. Het was een schitterende samenwerking tussen de gemeente Asse, de basisscholen van Zellik en Relegem, vrijwilligers van Natuurpunt en VELT én buurtbewoners. Een strook van een halve hectare werd open gehouden om te laten ontwikkelen tot bloemrijk grasland, dat meteen de voorgrond vormt van het jonge bos. In dit deel bouwde Aquafin ook een waterbekken om bij hevige regenval het water van de Maalbeek te bufferen.

Het meer toegankelijke deel van het Kerremanspark is pas aangeplant in 2012 en omvat een speelweide, een doolhof in een jong spontaan gegroeid wilgenbosje en een picknick plek. Dankzij een parklint aangelegd in 2018 kan je makkelijk door het park wandelen.

In 2018 werd Kerremanspark iets groter dankzij het Green for Grey project van VLM. De Pontbeek werd een gans stuk opgebroken en in de plaats kwam nieuwe groene inheemse aanplant.

Toponiem 'Kerremanshoek' is een volksnaam die gebruikt wordt voor het kruispunt van Temmermanstraat, Jacobslaan en Tieboutstraat. Vroeger stond hier het 'Hof te Overrieth' of 'Overjette'. De laatste pachter van die hoeve was een zekere Kerremans, vandaar de naam 'Kerremanshoek'.

Planten en Dieren

Voor mensen uit de stad of de stadsrand is dit een groen pareltje.
Bekijk de waarnemingen gedaan in Kerremanspark en Kerremansbos via de respectievelijke link.

Natuurbeheer

Pro-Natura beheert het Kerremanspark ecologisch in opdracht van Gemeente Asse.
Natuurpunt beheert het grasland en de beekoevers van het wachtbekken in Kerremansbos. Op dit stukje grasland passen we verschralingsbeheer toe, waarbij jaarlijks twee keer wordt gemaaid met afvoer van het maaisel ter bevordering van de soortenrijkdom. Dit afvoeren gebeurt door vrijwilligers van Natuurpunt Asse en leerlingen van de Relegemse gemeentelijke basisschool (in het kader van het project Educatief NatuurBeheer met de steun van de provincie Vlaams-Brabant).

Met zijn verschillende biotopen heeft Kerremanspark heel wat troeven om kinderen wegwijs te maken in de natuur. Ook het vlonderpad en terras aan de nieuw gegraven poel, maken het makkelijk om wateronderzoek te doen met de leerlingen.

Beheer : Sil Willems
Contact via natuur.asse@gmail.com

Dit gebied behoort tot het projectgebied Molenbeek & Maalbeek.

Steun dit gebied met een gift! Stort jouw gift op rekening IBAN = BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld 'Project 9927'.
Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Kloosterbeekbos

Kloosterbeek

Oppervlakte – 1 ha 61 are 09 ca

Kloosterbeekbos is gelegen langs de Kloosterbeek tussen Beneden Vrijlegem en het centrum van deelgemeente Mollem. De beek, vroeger ook Landbeek genoemd, ontspringt in Krokegem (Asse) en mondt uit in de Grote Molenbeek voorbij het centrum van Mollem. Het klooster-pensionaat van de Zusters Ursulinen, waarnaar de beek later werd vernoemd, werd afgebroken in 1969 en verkaveld.

Gans deze vallei heeft te maken gehad met allerlei ophogingen. Onder druk van Natuurreservaten werd dit storten stopgezet in Kloosterbeekbos in 1995. De gemeente heeft dit bos later aangekocht en in concessie gegeven in 2002 aan Natuurpunt Asse.
In 2012 werden nieuwe aangekochte percelen ook in concessie gegeven

Toegankelijkheid

Het gebied is niet toegankelijk. Wel te bereiken via Beneden-Vrijlegem en de voetweg nr 37 die het bos dwarst richting Landbeek en Haagbeuk

Beschrijving van het gebied

Het is een laaggelegen, beekbegeleidend elzenbroekbos. Dit wordt steeds zeldzamer in onze streek en is de moeite waard om te behouden en te beschermen.  Vooral omdat er kwel en kalkafzetting voorkomt.
Een steile overgang met het aanpalend koutercomplex geeft het bos een zekere intimiteit. Dit geeft rust en bescherming voor de fauna.

Planten en dieren

De flora is rijk aan o.a. dotterbloem, slanke sleutelbloem, salomonszegel, bosanemoon, pinksterbloem, moerasspirea, bittere veldkers.
Verder zijn reeds gespot sperwer, matkop, wilde eend en ook hazelworm, alpenwatersalamander en bruine kikker.
Hier vind je de waarnemingen in dit gebied.

Natuurbeheer

Nulbeheer in het elzenbroek.
Het hoger gelegen gedeelte werd destijds volgestort en daar werd  een struweelrijke bosrand aangelegd met hulp van de plaatselijke scouts.
Er is ook hakhoutbeheer mogelijk verder van de beek.

Beheer : Patrick Versonnen
Contact via natuur.asse@gmail.com

Dit gebied behoort tot het projectgebied “ Grote Molenbeek en bijbeken”.

Steun dit gebied met een gift! Stort jouw gift op rekening IBAN = BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld 'Project 9964'.
Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Kravaalvelden

Kravaalvelden - Poel

Oppervlakte - 53 are

Het natuurgebied Kravaalvelden biedt op een kleine oppervlakte een mix van o.a  grasland, poel, ruigte en hakhoutbos omringd door een houtkant.

Toegankelijkheid

Bereikbaar via de Cravaillenweg (B 91) vanaf Vogelenzang en Schaapeuzel in Asse.
Dit kan ook via Mazenzele nl vanaf de  Dendermondsesteenweg (N47) en verder via Schaapheuzel en Bosstraat richting Kravaalbos (café bij Stinne).
Het ligt tussen de wandelknooppunten 27 (Vogelenzang) en 70 (Kravaalbos)
Er is een bushalte van De Lijn op de Dendermondsesteenweg  in Mazenzele op de lijn Asse-Opwijk-Dendermonde. 

Beschrijving

Deze voormalige maïsakker is omgevormd tot een bloemrijk hooiland sinds 2002. Ooit was dit de koeweide van het Hof te Cleygate.
De Kravaalvelden,  gelegen tussen het Kravaalbos en de Kravaalkouter waren tot eind 19de eeuw bebost en behoorden toe aan de markies van Asse.

Planten en dieren

In het grasland groeien moesdistel, grote engelwortel, koninginnekruid, margriet, soms ratelaar en echte koekoeksbloem (afhankelijk van de begrazing). Verschillende soorten vlinders en sprinkhanen zijn nog talrijk aanwezig. Sporadisch wespendief en hazelworm.
Drie verschillende soorten watersalamanders komen voor in de poel waar ook allerlei libellen actief zijn.
In het hakhoutbosje groeit zwarte els, boskers, wilde hop maar ook de voorjaarsbloeiers o.a. wilde hyacint, slanke sleutelbloem en salomonszegel.
De waarnemingen in dit gebied kan je hier vinden.

Natuurbeheer

Het grasland wordt jaarlijks één maal gemaaid met soms stoot- of  nabegrazing. Op die manier kan de bodem  verarmen en krijgen wilde bloemen een kans om zich te ontwikkelen. Het hakhoutbosje wordt afgezet om de voorjaarsbloemen licht en ruimte te geven. De poel wordt vrijgehouden van hoge bomen zodat er lichtinval uit het zuiden mogelijk is.

Beheer : Frans Roggeman
Contact via natuur.asse@gmail.com

Dit gebied behoort tot het projectgebied “ Grote Molenbeek en bijbeken”.

Steun dit gebied met een gift! Stort jouw gift op rekening IBAN = BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld 'Project 9964'.
Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Kruipin

Beheer : Kristof Meert
Contact via natuur.asse@gmail.com

Dit gebied behoort tot het projectgebied “ Grote Molenbeek en bijbeken”.

Steun dit gebied met een gift! Stort jouw gift op rekening IBAN = BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld 'Project 9964'.
Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Louwijnbos

Louwijnbos - Overnellebeek

Oppervlakte - 34 are

Het Louwijnbos ligt in Asbeek. Niet ver van de afrit nr 20 (Ternat) van de E40 en te bereiken via de Edingsesteenweg of de Essenestraat richting Affligem.

Toegankelijkheid

Het gebied is niet toegankelijk gezien de beperkte oppervlakte en de kwetsbare soorten die hier voorkomen. Wel loopt de weg (Louwijn) langsheen het gebied.

Beschrijving van het gebied

Het gebied is gesitueerd op de grens tussen Asse en Affligem en wordt geflankeerd door de Overnellebeek. Het perceel maakte deel uit van een verkaveling van landbouwgronden in 13 loten in 1962, waar echter nooit op gebouwd is. Het was vroeger weide maar is spontaan verbost met voornamelijk wilg en els.
Het perceel werd aangekocht in 2021. Het bos kreeg de naam Louwijnbos verwijzend naar de gelijknamige straat. De naam Louwijn is het eerst vermeld als ‘ op die lowine’ in 1296. Louwijn heeft een romaanse herkomst en is wellicht afkomstig van Flawinne bij Namen.

Planten en dieren

Groot hoefblad, bosandoorn en paarse schubwortel, een parasiet op onder andere wilg en populier, komt voor in het gebied. Zanglijster, boomklever en waterhoen zijn al gespot.

Natuurbeheer

Het beheer is beperkt tot het snoeien van de wilgen langs de Louwijn. Verder laten we dit perceel spontaan verder verbossen.

Beheer : Frans Roggeman en Pieter Boets
Contact via natuur.asse@gmail.com

Dit gebied behoort tot het visiegebied “Bovenlopen van de Bellebeek - Asse”.

Steun dit gebied met een gift! Stort jouw gift op rekening IBAN = BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld 'Project 9457'.
Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Papenbosch, Vogelenzang en Kleygat

Vogelenzang (Papenbosch)

Oppervlakte - 3 ha 58 a 43 ca

Dit natuurgebied ligt aan de rand  van het gehucht Asse-Terheide, richting Mazenzele. Dit is een satellietbos van het grote wandelbos Kravaalbos in de buurt. Het bestaat uit een variatie van biotopen op korte afstand nl. oud bos, aangeplant bos, verboste akker en weiden ooit beplant met populieren. Een mooie holle weg dwarst het gebied.

Toegankelijkheid

Op de N9 Gentsesteenweg sla je in Asse- Terheide de Groenstraat in en aan het kapelletje verder de Vogelenzang in.
In het Wandelnetwerk Brabantse Kouters, westelijk deel ligt het in de buurt van het wandelknooppunt 27. Als je verder stapt richting knooppunt 28 passeer je ons natuurgebied Kravaalvelden en bereik je Kravaalbos op de grens van Asse met Mazenzele en Meldert.
Er zijn geen officiële paden in deze natuurgebieden. Het is kwetsbaar gebied. Je geniet ervan als je wandelt tussen Vogelenzang en Schaapeuzel doorheen de holle weg en de Kravaalkouter.

Beschrijving van het gebied

Het Papenbosch is een restant van een vroeger heel groot bos op de Hambos. Het staat op de Ferrariskaart (18° E) en is dus een waardevol oud bos. Het ligt in het begin van de holle weg en is genoemd naar de bekende familie van de vroegere eigenaar de Pape ( vanaf 1671).
Aan de overkant ligt Vogelenzang een verboste oude maïsakker met vooraan een kleine nieuwe aanplant.
Verder ligt op een oud voetbalveld van ‘De Klauwaerts’ een bos beplant met Amerikaanse eik. In het laagste gedeelte bevindt zich het grootste natuurgebied nl  Kleygat.  Het bestaat uit een populierenbos  dat ligt langs weerzijden van een rechtgetrokken beek. Het waren vroeger zompige weiden van het verdwenen Hof ten Cleygate (1335 ) eigendom van de abdij van Affligem

Papenbosch - paarsblauw tapijt van wilde hyacinten

Planten en dieren

Het prachtige Papenbosch heeft als natuurtype het zeldzame essen-eikenbos met Wilde hyacint. In het vroege voorjaar komt hier massaal Bosanemoon voor, gevolgd door Wilde hyacint en later Gewone salomonszegel, Valse salie en Gewone muur. Boswilg en vlier trekken heel wat bijen aan en de massale aanwezigheid van reuzenpaardenstaart aan de rand van Vogelenzang wijst op kwel.

In het lager gelegen Kleygat blijven voorlopig de populieren staan. Dit mag  evolueren naar een alluviaal elzenbroekbos. Door een windhoos vielen populieren neer. Hier groeit en bloeit een schare aan wilde planten zoals moerasspirea, moesdistel, dotterbloem, bosbies, heksenkruid en op de natste plaatsen bittere veldkers en watermunt. Dat brengt een druk insectenleven tot leven. Houtsnip, boomklever, zanglijster, bunzing en een grote populatie reeën vinden hier rust, bedekking en eten.

Klik hier voor de waarnemingen in Vogelenzang en Kleygat.

Natuurbeheer

In het Papenbosch is er nulbeheer. Als het  tapijt van Wilde hyacint verder bedreigd wordt door toenemende verbraming, ten gevolge van stikstofneerslag, zal er gemaaid worden. In het spontaan verboste Vogelenzang vallen de boswilgen neer en verschijnen zaailingen van o.a. zwarte els en zomereik wat voorlopig het uitzicht heeft van een verwilderd bos. Het bestand met  Amerikaanse eik (exoot) blijft voorlopig behouden omdat het te klein en nog niet kaprijp is. In Kleygat wordt jaarlijks gemaaid in de 3 open plekken of kamers om de ruigte te veranderen naar meer biodiversiteit. Om de bodemerosie tegen te gaan werd op de akker aan de rand van het zuidelijk gedeelte een grasstrook aangelegd dankzij de VLM.

Alle natuurgebieden zijn beheereenheden van het deelgebied Hambos. Samen met de andere deelgebieden nl. Paddenbroeken (Merchtem) en de Vallei van de Puttenbeek (Opwijk) vormt dit het erkend natuurgebied Paddenbroeken (E346) sinds 2006

Het is ook Natura 2000 gebied of habitatrichtlijngebied (Bossen van de Vlaamse Ardennen en Zuid-Vlaamse bossen) en dus beschermd door Europa.

Beheer : Frans Roggeman
Contact via natuur.asse@gmail.com

Dit gebied behoort tot het projectgebied “ Grote Molenbeek en bijbeken”.

Steun dit gebied met een gift! Stort jouw gift op rekening IBAN = BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld 'Project 9964'.
Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Peerdsbroeken, Peerdsbosch en Torfput

Peerdsbroeken

Oppervlakte - ongeveer 8ha

Peerdsbroeken is gelegen te Asbeek (Asse) en is te bereiken via de smalle kronkelende straten Louwijn  of Pullewouwe. Hiervoor neem je de afrit 20 Ternat  van de E40 en daarna de Edingsesteenweg richting Asse of de Essenestraat  richting Affligem.

Toegankelijkheid

Het gebied of gedeelten hiervan zijn enkel toegankelijk voor wandelaars. Stevig schoeisel of laarzen zijn aangewezen. Er kruist een niet verhard wandelpad doorheen het gebied dat is aangeduid door middel van een rood rechthoekje en een bordje van Natuurpunt. Honden dienen aan de leiband gehouden worden en er mag niet van de paden afgeweken worden. Het wandelpad sluit aan op bestaande voetwegen en vormt de verbinding tussen Louwijn en Pullewouwe.

Beschrijving van het gebied

Peerdsbroeken bestaat uit verschillende percelen en beheereenheden namelijk het Hambroek, dat meest zuidelijk gelegen is, de westelijke Buizemeers en de oostelijke Grote Meers. Aansluitend is er ook het Peerdsbosch ten noordoosten van de Grote Meers terwijl ten noordwesten van De Buizemeers Torfput gelegen is.
De naam Peerdsbroeken verwijst naar de gronden van het Hof van Montenaken in Asbeek beter bekend als het hof van Vlaskens. Het Hof was vroeger eigendom van de abdij van Affligem en bestond uit koeweiden en schapenweiden, maar ook paardenweiden. Vandaar de ‘Peerd’ in Peerdsbroeken. ‘Broek’ verwijst dan weer naar het natte karakter van het gebied, want ‘Broek’ is een oud woord voor moeras. Doorheen het gebied meandert de Overnellebeek, een zijwaterloop en bovenloop van de Bellebeek, die haar oorsprong kent in de Broekebeekvallei.

Peerdsbosch was voor de omvorming tot inheems bos een populierenbosje. Op de kadasterkaarten werd dit Peerdenbroeck genoemd, maar omdat dit altijd bos is geweest, weliswaar een broekbos, werd dit Peerdsbosch genoemd. Het bosje is reeds op de Ferrariskaart aangeduid als bos en heeft daardoor een belangrijke ecologische waarde.

Torfput is een stapsteen tussen onze natuurgebieden Pullewouwe en Peerdsbroeken in Asbeek. Het perceel paalt aan de Kerlemeersgracht of vroeger ook de Essenebeek genoemd. Dat is tevens de grens met de gemeente Affligem. De naam Torfput is  al gekend onder die benaming in 1531, verwijzend naar weide en bos tussen de Asbeek en de Essenebeek, voornamelijk "gemene grond" (gemeente) waar ingezetenen gerechtigd waren tot het steken van turf.
In natte valleigebieden is door de eeuwen heen organisch materiaal afgezet. Door overstromingen van de beken werd dit bedekt met slib (klei). Bij gebrek aan zuurstof brak dit organisch materiaal niet af tot humus maar werd het veen, beter gezegd laagveen. Mensen uit de buurt mochten op de gemeenschappelijke gronden die dunne laag veen uitsteken. Gedroogd veen of turf werd gebruikt als brandstof.

Planten en dieren

In het gebied komen tal van zoogdieren voor waaronder reeën. Daarnaast werd er ook al bosuil, buizerd, ijsvogel en houtsnip waargenomen.  In het gebied komt ook kleine kaardebol voor, een soort van bosranden. Verder komen er ook verschillende soorten paddenstoelen voor waaronder de rode kelkzwam, gekraagde aardster en valse kopergroenzwam.
In Peerdsbosch komt de specifieke voorjaarsflora  waaronder daslook, wilde hyacint en bosanemoon voor.
Hier vind je de waarnemingen in dit gebied. De waarnemingen in Torfput vind je via deze link.

Natuurbeheer

Het beheer is afgestemd op de verschillende beheereenheden. Globaal willen we het voormalig populierenbos omvormen tot een inheems elzenbroekbos met soorten zoals els, wilg, boskers en eik. We willen het gebied ook terug vernatten zodat het zijn werking als buffer tijdens de winter en natte periodes kan vervullen. Hiervoor wordt er gefaseerd gekapt en worden er bomen aangeplant of laten we stukken spontaan verbossen.

Beheer: Frans Roggeman en Pieter Boets
Contact via natuur.asse@gmail.com

Peerdsbroeken maakt deel uit van het visiegebied “Bovenlopen van de Bellebeek - Asse”.

Steun dit gebied met een gift! Stort jouw gift op rekening IBAN = BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld 'Project 9457'. Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Pullewouwe en Dokkenbos

Pullewouwe

Oppervlakte: 56 are (Pullewouwe ) en 28a (Dokkenbos)

Deze gebieden liggen  op de grens van Asbeek (Asse) en Essene (Affligem) en zijn te bereiken via de Pullewouwe en hogerop Dokkenstraat. Deze gebieden situeren zich niet ver van de afrit nr 20 (Ternat) op de E40.

Toegankelijkheid

Het gebied is niet toegankelijk gezien de beperkte oppervlakte en de kwetsbare soorten die hier voorkomen.

Beschrijving van het gebied

Het gebied is gesitueerd op de grens tussen Asse en Affligem. 'Pul' komt van poel, moeras, en 'wouwe' van ofwel wa, het dialect voor weide, ofwel van woude, een op veen groeiend bos met hout voor akkerwerkzaamheden. Er bevindt zich onder de bodem nog een zwarte turflaag. Vroeger stond hier ook het Hof te Pullewouwe. De Kerlemeersbeek, tevens een bovenloop van de Bellebeek stroomt doorheen het gebied.
Het Dokkenbos is genoemd naar de gelijknamige straat “Dokken”, wat ook moeras betekent. Het laaggelegen gedeelte wordt gekenmerkt door riet dat omzoomd is door knotwilgen en doet dienst als waterberging. Het hogerop gelegen Dokkenbos bestaat uit een omgevormd inheems bos met soorten zoals es, els en eik en wordt gekenmerkt door bronnen van kalkrijke kwel. In de buurt komt ook nog goudveil voor

Planten en dieren

Een bijzondere soort gebonden aan het riet die hier voorkomt is de dwergmuis. Verder komt ook reuzenpaardestaart, gelinkt aan het kwelwater en dotterbloem, gelinkt aan natte condities in het gebied voor. 
Hier vind je de waarnemingen in Pullewouwe. De waarnemingen in Dokkenbos vind je hier.

Natuurbeheer

Het beheer van het rietveld bestaat uit het gefaseerd en cyclisch (ongeveer elke 3 jaar) maaien van het riet en afvoeren. De wilgen rondom het rietveld worden ongeveer elke 7 jaar gefaseerd geknot. Verder worden invasieve uitheemse planten, waaronder reuzenberenklauw en reuzenbalsemien bestreden.

Beheer : Pieter Boets en Frans Roggeman
Contact via natuur.asse@gmail.com

Dit gebied behoort tot het visiegebied “Bovenlopen van de Bellebeek - Asse”.

Steun dit gebied met een gift! Stort jouw gift op rekening IBAN = BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld 'Project 9457'.
Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Rotn en Lammekesbos

Rotn - eind 2021

Oppervlakte - 84 a 60

Deze natuurgebieden bestaan uit een recent beboste ruigte en een vertuind elzenbroekbosje. Ze liggen langs of in de buurt van de N47, de rijksweg tussen Asse en Dendermonde. Op wandelafstand van het Kravaalbos en Kartelobos en de deelgemeente Mazenzele van Opwijk.

Toegankelijkheid

Het gebied is niet toegankelijk gezien de beperkte oppervlakte en de kwetsbare soorten die hier voorkomen. Wel loopt de verharde voetweg nr 99, ook soms Lammekesweg genoemd, hier langs. Je kan in de omgeving mooi wandelen tussen de wandelknooppunten 29 en 21 en via knooppunt 70 bereik je het grote Kravaalbos.
Parkeergelegenheid is er op het kerkplein van Krokegem (Onbevlekt Hart van Maria). Afstand tot de Rotn : 400 m
Met de bus kan je stoppen aan de kerk van Krokegem (lijn Asse- Opwijk-Dendermonde) of aan de Wijndruif (lijn Brussel- Aalst).

Beschrijving van het gebied

Deze 2 natuurgebieden liggen in de vallei van de Vissenzijp. De Vissenzijp draineert het gebied tussen de Groenstraat (Asse-Terheide) en de Veegang (Krokegem). Over de Dendermondsesteenweg zoekt het water zijn weg via Beekkant, Wedbeek, Paddenbroeken, Puttenbeek en verder de Grote Molenbeek, de Vliet naar de Rupel.

De naam Vissenzijp komt van fis (bunzing) en zep (klein grachtje). De verlaten weiden werden ooit bebost met populieren. Een gedeelte werd vertuind. Het is een smalle vallei tussen de vruchtbare akkers van de leemruggen Tomdries en Hambos. Hambos bleef grotendeels bos tot begin 19de eeuw op de voormalige ’s Hertogenheide, eigendom van de hertogen van Brabant.

Rotn ligt vlak naast de N 47 dichtbij het kruispunt De Wijndruif. Tijdens de Oostenrijkse periode kreeg de kronkelende Oude Dendermondse baan een rechtere variant. Door de ophoging van de weg werd de waterloop gebarreerd met als gevolg dat dit een natte weide werd. Op de kadastrale legger van 1798 vermeld als Rotteweyde. In het Asses woordenboek spreekt Lode Pletinckx van de Rotn zijnde de helling op de Dendermondsesteenweg met verwijzing naar een drassig gebied. Het laagste punt langs die steenweg ligt iets verder noordwaarts en is beter gekend onder de naam de Rotten en dan volgt de kuitenbijter van de Rottenberg naar Mazenzele toe.

Deze verlaten weide lag al 40 jaar te koop. Dankzij de bosuitbreidingsplannen van de Vlaamse Regering kon Natuurpunt dit aankopen in 2021. De ruigte met bramenkoepels, spontaan gegroeide notelaars en wilgenopslag werd deskundig beplant met inheems autochtoon plantgoed zoals zomereik, winterlinde, zwarte els, haagbeuk en gewone esdoorn. Aan de randen werd een struiklaag aangelegd met vooral bessendragende struiken zoals slee- en meidoorn, Gelderse roos, kardinaalsmuts, hazelaar, inlandse vogelkers en sporkehout. Bescherming met hesjes en gesteund door bamboestokken is noodzakelijk om wildschade van vooral reeën te verhelpen. Dit jonge bos zal heel wat vervuiling opnemen van het drukke verkeer en ook voedsel geven aan onze avifauna.

Langs de vrije waterloop komt geen beplanting. Hier groeit massaal bittere veldkers, oever-of moeraszegge en ook sporadisch voorjaarsbloemen zoals slanke sleutelbloem, speenkruid en pinksterbloem. Wij verwachten ook dotterbloem en misschien goudveil bij aangepast beheer.

Hier vind je de waarnemingen in Rotn.

Lammekesbos is een essenbroekbos dat iets verder ligt langs de voetweg. Vroeger was dit een natte weide (broek) beplant met populieren. Het werd aangekocht door Natuurreservaten (BNVR) in 1997 Met zijn 8 are 60 ca groot is het ons kleinste en 2° oudste natuurgebied van Asse. Het is te koesteren omwille van de aanwezigheid van goudveil. Om dit zeldzaam plantje te beschermen werden direct de resten van vertuining (tuinhuis, exoten, verharding, enz) weggenomen. De afrastering staat er nog. Er is een nulbeheer maar wel proberen we het drassige gedeelte te behoeden van ruigteplanten door inspoeling van voedingsstoffen te vermijden. Om bodemerosie met stikstofrijke leem verder tegen te gaan werd bekomen dat er hogerop een grasstrook met afwateringsgeul werd aangelegd. Betreding is ook af te raden omdat goudveil een teer plantje is. Het is één van de 10 koestersoorten van de gemeente Asse.

Het inheems loofbosje bestaat uit zwarte els, zomereik, en nog gewone es. In de buurt van de beek groeien voorjaarsbloemen zoals muskuskruid, slanke sleutelbloem, speenkruid, bosanemoon en ook dotterbloem, verspreidbladig goudveil.

Beide natuurgebieden zijn beheereenheden van het deelgebied Hambos. Samen met de andere deelgebieden nl Paddenbroeken (Merchtem) en de Vallei van de Puttenbeek (Opwijk) vormt dit het erkend natuurgebied Paddenbroeken (E346) sinds 2006.

Beheer : Frans Roggeman met hulp van Kristof Meert
Contact via natuur.asse@gmail.com

Dit gebied behoort tot het projectgebied “ Grote Molenbeek en bijbeken”.

Steun dit gebied met een gift! Stort jouw gift op rekening IBAN = BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld 'Project 9964'.
Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

’t Droogveld

Droogveld - Sleedoorn

Oppervlakte - 2 ha 65 are 56 ca

Dit bronnengebied van de Maalbeek is een boeiend beekvalleitje, wat verzonken even ten westen van de oude Sint-Bavokerk van Zellik. Het is ecologisch waardevol omdat het een rijk planten-, vogel-, en insectenleven herbergt dankzij de verschillende aanwezige biotopen.
't Droogveld maakt deel uit van het afgeronde Landinrichtingsproject Molenbeek & Maalbeek van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het bijhorende visiegebied.

Toegankelijkheid

Het natuurgebied is vrij toegankelijk voor het publiek.
Bezoek kan voor geïnteresseerde groepen op aanvraag bij de beheerder.

De wandelknooppunten 227, 228 en 229 liggen in de buurt. Het pad door ’t Droogveld is vrij toegankelijk maar niet aangeven op het wandelnetwerk. Je kan het gebied verkennen via deze wandeling.

 

Beschrijving van het gebied

Een bronbos (opp. 21a20) met soortenrijke struiklaag van es, iep, hazelaar, zwarte els, gelderse roos, zoete kers, rode kornoelje en wilg. De bosrand herbergt een mooie partij sleedoorn en een typische voorjaarsvegetatie met slanke sleutelbloem, muskuskruid, salomonszegel en wat zeldzamere soorten als daslook en eenbes.
Daarbij aansluitend een vochtig hooiland (opp. 42a10) met gevlekte orchis, echte koekoeksbloem, pinksterbloem, heelblaadjes, lidrus, koninginnenkruid, gevleugeld hertshooi en heel wat grassoorten.
Naast heel wat bronnetjes bestaat dit vochtig gebied uit oude houtwallen met nog vrij veel sleedoorn, vochtige ruigten, moeras, bronbos, en een vochtig, schraal hooiland met amfibieënpoeltje. Deze poel werd uitgegraven ten behoeve van de nog aanwezige groene kikker, alpenwatersalamander, kleine watersalamander en gewone pad. Een beekje met helder bronwater slingert zich centraal door het valleitje.
Het 'Droogenveld' was mogelijks, dankzij de aanwezigheid van een zestal bronnetjes, een publieke wasplaats waarna het wasgoed op het gras in de zon te drogen werd gelegd.

Planten en Dieren

Hier vind je de waarnemingen gedaan in dit gebied.

Natuurbeheer

Sinds 1991 wordt het door Natuurpunt Asse beheerd.

Op het hooiland wordt een verschralingsbeheer toegepast, waarbij jaarlijks wordt gemaaid met afvoer van het maaisel ter bevordering van de soortenrijkdom. Dit afvoeren gebeurt door vrijwilligers van Natuurpunt Asse en door de leerlingen van de Zellikse basisschool (in het kader van het project Educatief Natuurbeheer met de steun van de provincie Vlaams-Brabant).

Sommige stukken worden ook vrijgemaakt om de netels en bramen niet te laten woekeren.
Ook is er een akkertje speciaal ingezaaid om de akkervogels wat ademruimte te geven.

Sinds oktober 2000 is het door de Vlaamse overheid erkend als natuurreservaat (E-181). Eind 2019 is een groter deel erkend en is het visiegebied uitgebreid naar het hele Molenbeek en Maalbeek project.

Beheer : Johan Boucquey
Contact via natuur.asse@gmail.com

Dit gebied behoort tot het projectgebied Molenbeek & Maalbeek.

Steun dit gebied met een gift! Stort jouw gift op rekening IBAN = BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld 'Project 9927'.
Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Waarbeek en Doren

Waarbeek

Oppervlakte – 1 ha 31 are 57 ca

Dit natuurgebied werd binnen de ruilverkaveling Bollebeek gecreëerd en toegewezen aan de gemeente Asse. Door deze laatste werd het dan in concessie gegeven aan Natuurpunt Asse.

Toegankelijkheid

Het ligt langs een brede aarden veldweg tussen het rietveld aan de spoorlijn Asse – Dendermonde en de Doren richting Mollem. Die veldweg loopt parallel met Waarbeek, een zijstraat van de Assesteenweg in de omgeving van het rondpunt van de Ring met Huinegem.
Het is heerlijk wandelen of fietsen langs de weg als sleedoorn en Gelderse roos in bloei staan.

Beschrijving van het gebied

Het reservaat bestaat uit een aaneenschakeling van grasland, knotwilgen, heggen en populierenbestanden.
De Kramaaibeek loopt langs het reservaat. Deze beek ontspringt in Tienbergen en na samenvloeiing met de Gerstebeek vormt zij de Warebeek. Deze mondt uit in de Grote Molenbeek die richting Londerzeel verder via de Vliet de Schelde opzoekt. Het water is proper dankzij het reinigend vermogen van het rietveld. Het rietveld zelf is een paradijs geworden voor broedende rietvogels en een rustplaats voor trekvogels. Daar heeft Pasar ook het mooiste plekje van Asse gesitueerd. In de omgeving van ons reservaat ligt ook het laatste hopveld, de site van een oude veldsteenoven en de staande wip van de boogschuttersmaatschappij Concorde.

Planten en dieren

In de struiken hangen eikelmuiskasten. De zwarte elzen lokken in de winter sijsjes. Bruine kikkers, padden en salamanders tref je aan in de vochtige plekken. Je vind er ook goudveil, dotterbloem en slanke sleutelbloem.
Klik hier voor waarnemingen in dit gebied.

Natuurbeheer

Het grasland wordt jaarlijks gemaaid en nadien door schapen begraasd. De ruigte is daardoor veranderd in een steeds armer grasland met nu al 30 plantensoorten.

Beheer : Rudy Lengeler
Contact via natuur.asse@gmail.com

Dit gebied behoort tot het projectgebied “ Grote Molenbeek en bijbeken”.

Steun dit gebied met een gift! Stort jouw gift op rekening IBAN = BE56 2930 2120 7588, BIC = GEBABEBB van Natuurpunt, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen en vermeld 'Project 9964'.
Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

TOP