Natuurstudie

Natuurstudie is de hoeksteen van natuurbeheer.  Historische data van biotiek (plant, dier, ..) en abiotiek (geologie, hydrologie,..) geeft een beeld van ecosystemen, natuurkwaliteit en biodiversiteit in een gebied, nu en in het verleden. Het is de basis voor natuurvisie, -streefbeelden, -inrichting, -beheer, evaluatie en bijsturing.

Het Schulensbroek heeft hierin een rijke traditie: meer dan 30 jaar broedvogelonderzoek, trek- en watervogeltellingen, vegetatiekarteringen (tot vroeg in de 20ste eeuw), peilbuismetingen,  inventarisatie van bijen, libellen, vlinders,… en de duizenden waarnemingen van de honderden natuurliefhebbers die in dit ‘natuurrijk’ gebied uitkijken naar plant en dier, verzameld op waarnemingen.be.

Steven en Jan proberen al die data te vertalen naar het broek, het beheer en natuurkwaliteit. Een vast onderdeel zijn de jaarlijkse natuurstudie momenten: 3x in het gebied en 1x buiten, in een (deels) gelijkaardig biotoop. (2022: vleermuizen en nachtvlinders).
Wil jij ook graag planten inventariseren, vogels tellen of andere beestjes zoeken? Geef Steven een seintje!
Tip voor een bezoek: raadpleeg waarnemingen.be. voor de laatste waarnemingen en natuurlijk geef je ook jou waarnemingen in op waarnemingen .be.

 

   Viroinval

     5 juni, natuurstudie in Viroinval
     Op zoek naar Orchideeën 

     Info Steven

Wat kan je in het Schulensbroek verwachten?

Vogelparadijs...

Met 265 waargenomen soorten, is het niet verwonderlijk dat vogels het best en meest bestudeerd zijn in het Schulensbroek. Elk jaargetijde geeft weer andere soorten: steltlopers en roofvogels op trek in lente en herfst, eenden, ganzen, kramsvogels en enkele Wilde Zwanen in de winter, en in de zomer talrijke broedvogels: Blauwborst, Spotvogel, Wielewaal, Grutto, Grauwe Klauwier, Zomertaling, Zomertortel en zo veel meer.
Jaarlijks worden ook nieuwe en zeldzame soorten gezien (2021: Reuzenstern, Zeearend, Zwarte Ooievaar, Steltkluut, Sneeuwgors...)
Een groep enthousiaste vogelaars (Koen Leysen, e.a.) tellen al meer dan 30 jaar broedvogels, watervogels in de winter en trekvogels in de herfst.

... met bloemrijke graslanden ...

Met > 750ha grasland is het Schulensbroek de uitgelezen plek voor grassen. Water is hier nooit ver af en levert honderden aan water en vocht gebonden planten. Kruipend Moerasscherm is zo een plantje. De Vroente, een eeuwenoude 15ha grote (natte) vrijgeweide in het Schulensbroek is een van de weinige vindplaatsen in Vlaanderen.  Steven, Jan en Pieter struinen geregeld de graslanden af om de vegetatie (en andere beestjes) in kaart te brengen.

.. en veel beestjes in het gras en het water

Naast de goed zichbare grote zoogdieren zoals ree, haas en vos verbergt het vochtige grasland, struweel en broekbos, duizenden kleine beestjes. Enkel de grotere, kleurrijke vliegende soorten zoals libellen (42), vlinders (30) en bijtjes trekken onze aandacht, soorten die het de laatste jaren goed doen in een opwarmend klimaat: Bv. Kaasjeskruiddikkopje, Kleine Parelmoervlinder, Iepenpage, Zadellibel, Zuidelijke Glazenmaker...

Wat voor grasland geldt, is zeker waar voor water. Hierin wordt alles, ook de grotere soorten zoals baars, snoek zelfs de meer dan een meter grote meerval, goed verborgen. De zeldzame Grote Modderkruiper is echt kampioen in verbergen. Overdag zit hij diep onder de modder om s'nachts naar voedsel te zoeken. Ook van de bever zien we enkel de knaagsporen en glijbanen. Vangen is meestal de enige manier om de aanwezigheid van deze  watergebonden soorten zoals vissen, Waterspitsmuis, waterdiertjes en salamanders vast te stellen. Kikkers hoor je wel kwaken.

TOP