Veldkrekel
Maarten Jacobs

Kruisheide

Keerbergen
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Een ongebreidelde verkavelingsdrang heeft Keerbergen omgevormd van een Voor-Kempens heidegebied tot een slaapzone voor Brussel. Gelukkig is de Kruisheide als natuurgebied daarvan gevrijwaard. De Kruisheide wordt bewaard als een zanderig heidegebied zoals dit minder dan 100 jaar geleden in Keerbergen nog voorkwam.

Beschrijving van het gebied

Kruisheide bestaat voornamelijk uit heide en een deel bos. Het is een restant van de ‘Keerberghen Heyde’, een schakel in achttiende-eeuwse heidegordel die zich uitstrekte van Bonheiden tot Baal. Op de voedselarme zandgrond ontstond spontaan eiken-berkenbos. Ontginning voor veeteelt leidde tot uitgestrekte heidegebieden. Deze gebieden kwamen de jongste eeuwen onder druk door de toenemende verstedelijking. Vandaag resten ons slechts enkele relicten.

Dieren en planten

De vegetatie bestaat hoofdzakelijk uit struikhei en bijbehorende korstmossen, buntgras, zandblauwtje, schapenzuring en brem. In het bos vind je grove den en ook zomereik, sporkehout en lijsterbes. Deze soorten komen ook solitair voor op het heidegedeelte. De veldkrekel, hét icoon van Kruisheide, concerteert van mei tot juli. Tientallen soorten solitaire bijen en solitaire wespen leven hier. Typisch zijn heizijdebij, heidezandbij en tal van graafwespen.

Natuurbeheer

Beheermaatregelen bestaan uit maaien, plaggen en verwijderen van boomopslag. Aanvullend grazen er sinds 2013 schapen die ook de historisch landschappelijke waarde verhogen. Gelieve de dieren niet te voederen! De gemeente is eigenaar van het gebied en Natuurpunt zorgt voor het beheer.

Info en toegankelijkheid

Natuurpunt Keerbergen beheert nog drie andere gebieden: Broekelei, Pommelsven en Raambeekvallei. Meer informatie vind je op www.natuurpuntkeerbergen.be. De Lozenhoekwandeling, 6 km, doet het gebied aan. Meer info: www.keerbergen.be of www.vlaams-brabant.be/toerisme

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Kruisheide groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Kruisheide".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Guido Baert baertguido@telenet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.