Klokjesgentiaan
Marcel Bex

Pommelsven

Keerbergen
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Samen met de Kruisheide blijft Pommelsven over als klein restant van een groot heidegebied dat zich in de achttiende eeuw uitstrekte van Bonheiden over Rijmenam en Keerbergen tot Tremelo. Het is eigendom van de gemeente en erkend als natuurreservaat.

Beschrijving van het gebied

Pommelsven ligt langs de Torteldreef vlakbij het Atheneum van Keerbergen. Van de eens zo grote heide bleef na de ontsluiting van het landelijke Keerbergen enkel Kruisheide en Pommelsven over. Ze zijn van uitzonderlijk grote waarde omdat ze de laatste getuigen zijn van de oorspronkelijke en typische heidefauna en -flora. Onder impuls van Natuurpunt werd het in 1984 aangekocht door de gemeente. In 2000 werd het beschermd als landschap door een ministerieel besluit van de Vlaamse Gemeenschap. Tenslotte volgde in 2005 de erkenning als natuurreservaat.

Pommelsven is 5 ha groot, waarvan ongeveer 2/3de wordt ingenomen door dennenbos. Het laagste gedeelte in het heidegebied is een natte, venig-zandige depressie met sterk wisselende waterstand.

Dieren en planten

Dophei en dé blikvanger, de zeldzame klokjesgentiaan, vind je in het centrale vochtige gedeelte van dit heidegebied waar vooral pijpenstrootje groeit. Op de hogere zandgronden staat grove den begeleid door zomereik, sporkehout, lijsterbes en ruwe berk. Opmerkelijk is hier het voorkomen van rankende helmbloem. Hier gedijen op de open plekken struikhei en bijbehorende korstmossen. In het bos tref je hoofdzakelijk grove den aan. Tientallen soorten solitaire bijen en solitaire wespen leven hier. Typisch zijn heizijdebij, heidezandbij en tal van graafwespen.

Natuurbeheer

Beheermaatregelen bestaan uit maaien, plaggen en verwijderen van boomopslag. Aanvullend grazen er sinds 2011 schapen die ook de historisch landschappelijke waarde verhogen. De gemeente is eigenaar van het gebied en Natuurpunt zorgt voor het beheer. Gelieve de dieren niet te voederen!

Toegankelijkheid

Vrij toegankelijk op de paden.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Pommelsven groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Pommelsven".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Frans Heiremans heiremansfrans@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.