Hazelworm
Shutterstock

Schrieken

Beerse
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
In De Schrieken is het typische Kempense landschap goed bewaard gebleven. Tot voor de tweede wereldoorlog veranderde er haast niets aan het uitzicht van het gebied. Van nat naar droog vind je er laagveenmoeras met bloemrijke graslanden en broekbossen, eikenberkenbossen, vennen en heiden die naadloos in elkaar over gaan.

 

Toegankelijkheid

Het hele jaar enkel toegankelijk op aangeduide wegen en paden. Laarzen en/of stevige wandelschoenen aanbevolen. Honden welkom, aan de leiband.

 Top

Beschrijving van het natuurgebied

Het moerassige, centrale deel van De Schrieken is een mozaïek van hooiland, laagveenmoeras, struweel en broekbos. De hoger gelegen stukken zijn ofwel in gebruik als akker of cultuurgrasland, ofwel bebost met naaldhout.

Halverwege de 18de eeuw ligt Schrieken ingebed in een groot, aaneengesloten heidegebied. De valleien van de Diepteloop (ten westen) en Laakbeek (ten oosten) zijn herkenbaar als langgerekte stroken moerasland en broekbos. Momenteel is de Diepteloop een typische beekvallei van de Centrale Kempen met een afwisseling van natte graslanden, ruigten, loof- en naaldhoutbossen, heiderelicten, restanten van landduinen en cultuurlandschap.

De Schrieken zijn uniek omdat het Kempens landschap goed bewaard is gebleven. Tot voor de tweede wereldoorlog veranderde er haast niets aan het uitzicht van het gebied. Van nat naar droog vind je er laagveenmoeras met bloemrijke graslanden en broekbossen, eikenberkenbossen, vennen en heiden die naadloos in elkaar over gaan. Het typische landschap is ontstaan dankzij het samenspel van mens en natuur omdat het tot de eerste helft van de 20e eeuw van belang was voor de heidelandbouw. De heiden en landduinen werden intensief begraasd, de schapen werden gewassen in de vennen, de graslanden werden jaarlijks gehooid, er werd turf gestoken en het hout werd uit de bossen gehaald.

 Top

Dieren en planten

In Schrieken vind je blauwborsten, bonte dikkopjes, hazelwormen, kruipwilgen, moerasvarens, waterpiepers, waterrallen, zwarte spechten en nog veel meer.

 Top

Natuurbeheer

Het complex van de Schrieken, Diepte en Epelaar in Beerse maakt deel uit van het Europees Habitatrichtlijngebied ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ (5.240 ha). Duinheide, schraalland, vennen, droge en natte heide, blauwgrasland en alluviaal bos zijn de doelhabitats voor dit deelgebied. De lidstaten van de Europese Unie hebben zich ertoe verbonden om die bedreigde habitats te beschermen en waar nodig te herstellen. In dit geval neemt Natuurpunt dit voor zijn rekening en loopt er een Europees LIFE-project.

Natuurpunt voert in het gebied een actief aankoopbeleid. Eind december 2013 kon een perceel van ruim 1ha worden aangekocht met weekendverblijf en vijvers. De vijvers zullen worden omgevormd tot biodiverse poelen, het oorspronkelijk maaiveld hersteld en de aanwezige bouwsels afgebroken.

Bij het beheer van De Schrieken gaat ruime aandacht uit naar het herstel van de adderpopulatie. De soort kwam er tot eind jaren ’80 van vorige eeuw voor. In 2013 is ten zuiden van de Schrieken 5 ha landbouwgrond afgegraven om heide en schraalland te herstellen. Ten noorden van de Schrieken werden in 2014 dezelfde vegetatietypes over een oppervlakte van ruim 10 ha vanuit naaldhoutbos hersteld.

De Schrieken werden in 1991 als landschap beschermd. Natuurpunt was de drijvende kracht achter de bescherming van het gebied als landschap. Sinds de jaren ’80  worden de graslanden van de Schrieken gemaaid. Hierdoor zijn ze behouden gebleven. De graslanden dreigden echter te verdwijnen door verbossing vanuit de perceelsranden. In het kader van LIFE werd ruim 3 ha aan graslanden terug opengemaakt.

Top

Verder wandelen

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
6.20km

Visbeekvallei - Schriekenwandeling - blauw op kaart

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Schrieken verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met:

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.