Laatste update: 31/03/2014

Aankopen

Het aankopen van grond is de meest duurzame manier om natuur te beschermen. Tijdens dit Life-project wil Natuurpunt 50 ha (ruim 100 voetbalvelden groot) natuur verwerven. Hierbij gaat het om percelen die een heel hoge natuurwaarde omvatten of potenties hebben voor mooie natuur. Ook het aankopen van ‘ontbrekende stukjes' is belangrijk. Hierdoor ontstaan grote aaneengesloten delen natuur. Hoe groter een heidegebied is, hoe meer soorten duurzaam behouden blijven voor toekomstige generaties. Momenteel beheert Natuurpunt ruim 400 ha.

Met dit Life-project willen Natuurpunt Beheer en Agentschap voor Natuur en Bos en  Vlaamse Landmaatschappij de bedreigingen voor de natuurwaarden in het Turnhouts Vennengebied aanpakken, waardoor het projectgebied op termijn zal evolueren tot één van de kerngebieden in het Natura 2000-netwerk. Een grondig ecologisch  herstel  van het gebied en een adequaat beheer achteraf zijn nodig om dit NATURA 2000 gebied duurzaam te behouden voor toekomstige generaties.

Natuurdoelstellingen

  • De vennen hadden sterk te lijden onder intensivering van landbouw en het verdwijnen van winderosie door verbossing. Ondanks die factoren zijn de venhabitats vrij goed bewaard gebleven. 3 grote vennen worden hersteld door de omgeving goed te herstellen en door ze te baggeren. Zo krijgen de typische venvegetaties (3110 en 3130) weer kansen.
  • Ontwikkeling van natte heide (4010), droge heide (4030), heischrale graslanden - Nardetalia (6230), veenslenken (7150) circa 94 ha.
    • door het kappen van aanplantingen/jong bos
    • door het plaggen na het kappen van jong bos/aanplantingen
  • Herstel van habitats duinheide (2310) en duingrasland (2330)

Een belangrijk element van het habitatherstel is streven naar landschappelijke verbondenheid. De gerealiseerde habitats maken deel uit van een complex netwerk van waardevolle natuur. Vele soorten maken gebruik daarvan. Het herstel op landschapsniveau is een enorme verbetering van de kwaliteit van de leefgebieden.

Zonder draagvlak zijn de bovenstaande doelstellingen niet haalbaar. Daarom is naast de ecologische doelstellingen de betrokkenheid van de omwonenden en bezoekers een belangrijke doelstelling. Enerzijds worden de mogelijkheden voor zachte recreatie uitgebreid. Anderzijds wordt er gewerkt aan de socio-economische verankering van het projectgebied.

TOP