Natuurgebieden in de Oostkustpolders

De graslanden van de Oostkustpolders bezitten een internationale faam omwille van de vele broedende en overwinterende vogels. Op verschillende locaties in de Oostkustpolders voerde Natuurpunt natuurinrichtingswerken uit om die graslanden te behouden.

Het poldercomplex aan de Oostkust is een iconisch landschap in West-Vlaanderen en herbergt een schat aan verschillende planten- en dierensoorten.

Gelegen tussen Oostende, Brugge en Knokke, in het hinterland aan de Noordzee, ligt een uitgestrekt en open polderlandschap. In deze polders vind je nog restanten van de allereerste middeleeuwse inpolderingen. Je vind er nog de allereerste dijken terug, gelegen langs restanten van kreken van het oude getijdengebied. De mens heeft het gebied al van in de Middeleeuwen constant gebruikt als grasland voor vee. Veen en klei werden ontgonnen, poelen, sloten en greppels werden aangelegd voor de landbouw.
De Oostkustpolders is door het weidse, open landschap het belangrijkste broedgebied voor weidevogels als grutto, tureluur en scholekster in Vlaanderen. Deze vogels hebben uitgestrekte open landschappen nodig met veel water. Door alle greppels, poelen en sloten vinden zij hier een uitstekend broedgebied.

Doorheen de jaren daalde jammer genoeg het aantal graslanden en werd het reliëf opgehoogd.

De werken vonden plaats in enkele deelgebieden: Zwaanhoek (Oostende en Oudenburg), Uitkerkse Polder (Blankenberge, De Haan en Zuienkerke), Stadswallen van Damme en Sint-Donaaspolder (Knokke). In totaal is 17,321 km begrazingsraster geplaatst, 32,7 ha poldergrasland ingericht en een nieuwe kreek gegraven van 0,2 ha.

 

Herstel poldergraslanden

In het midden van natuurgebied Uitkerkse Polder ontsierde een vervallen stal al jaren het open landschap. Natuurpunt heeft die varkensstal met daarnaast meerdere vervallen hokken afgebroken. De stal was grotendeels opgebouwd uit asbestplaten en andere asbesthoudende materialen, die nu door een gespecialiseerde firma verwijderd zijn. Op de vrijgekomen grond is er een nieuwe kreek gegraven, die zal begroeien met riet, ideaal voor rietvogels. De nieuwe kreek zal bij zware regenval ook dienst doen als waterbuffer.

In andere deelgebieden werden heel wat rasters geplaatst om met vee de graslanden te kunnen begrazen en open te houden. Hiermee bieden we ook meer broedgelegenheid aan heel wat vogels zoals de grutto en de scholekster. Op enkele plaatsen werd het reliëf, oude laantjes en poelen hersteld of nieuw aangelegd.

Natuurpunt werkt samen met lokale landbouwers voor het beheer van de poldergraslanden. 

 

                                    LIFE / Natura2000

 

 

 

Bezoekersinfo:

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier:

https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/uitkerkse-polder

TOP