2022 Natuurherstel op de Kesterheide

De Kesterheide ligt in het glooiende landschap van het Pajottenland en bestaat uit drie grote delen, elk met een eigen karakter. De heuvel van de Kesterheide, met voornamelijk schrale graslanden en een heiderelict, het Lombergbos, met hier en daar een prachtige voorjaarsflora, en de natte bossen in Den Daal.
Het meest kenmerkende deel van de Kesterheide, de getuigenheuvel van ijzerzandsteen die als een baken in het glooiende landschap staat, heeft al heel wat herstelwerken ondergaan om van motorcrossterrein te transformeren tot de groene parel van vandaag. Met de meest recent geplande inrichtingswerken proberen we bijkomende aanwinsten en minder gekende delen van het gebied diezelfde glans te geven.
Gebiedsverstorende elementen uit voormalig gebruik, waaronder een oude stenen stal, een houten schapenhok en een werfkeet, worden verwijderd om de doelhabitats maximaal ruimte te geven. Aan een grasland met een reeds waardevolle relictvegetatie met echte guldenroede en de mooiste graslandpaddestoelen, wordt het oude raster verwijderd en vervangen. In het deelgebied Lombergbos wordt een deel van de tamme kastanjes verwijderd om ruimte te creëren voor inheemse boomsoorten en een voorjaarsflora met onder andere wilde hyacint.
Deze herstelmaatregelen worden mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Graslandherstel op Kesterheide

 

De Kesterheide heeft de voorbije jaren een stevige gedaanteverandering ondergaan, van motorcrossterrein naar natuurgebied.

Om het graslandherstel te bespoedigen werden in dit project diepe bandensporen, putten en richels die op en rond de voormalige crosspiste waren achtergebleven weggewerkt d.m.v. kraanwerken. Door het uitvlakken van deze reliëfverschillen kan het terrein in de toekomst vlotter machinaal gemaaid worden. Op die manier kunnen de graslanden beter beheerd worden en kunnen ze sneller ontwikkelen tot soortenrijke vegetaties.

Daarnaast werd over een oppervlakte van meer dan 6ha achterstallig graslandbeheer uitgevoerd door klepelen, maaien en afvoeren. Er werd ook oude afsluitingen van het terrein verwijderd en er werd een nieuw begrazingsraster met een lengte van ca. 270m geplaatst. Binnen het raster wordt begrazing opgestart om soortenrijke graslandvegetaties terug te leven te brengen.

Deze herstelmaatregelen werden mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en de Vlaamse overheid (Agentschap voor Natuur en Bos).

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP