rs25315_rugstreeppad_w_1_0.jpg

© Francois Van Bouwel

Herstel leefgebied Rugstreeppad in de Kleiputten van Terhagen

Natuurgebied “Kleiputten van Terhagen” maakt onderdeel uit van een historisch kleiontginningslandschap in de Rupelstreek te Boom en Rumst. Op de grens van het actieve ontginningsfront en de verlaten oude kleiputten is nog een kleine populatie rugstreeppad aanwezig. In het actieve ontginningsgebied profiteren de padden van de hoge dynamiek die voor het ontstaan van pionierbiotopen zorgt. De aanwezigheid van geschikte voortplantingsbiotopen is dus elk jaar wat onzeker. In het verlaten ontginningsgebied daarentegen groeit het landschap stelselmatig dicht na het wegvallen van de ontginningsdynamiek en is de oppervlakte geschikt leefgebied voor de soort de voorbije decennia sterk verminderd.

 

Inrichting landbiotoop

Om het dichtgroeiende leefgebied van de rugstreeppadden aan de rand van enkele oude kleiputten opnieuw open te maken werd de aanwezige jonge boomopslag van vnl. berk  verwijderd over een oppervlakte van ca. 1,3 ha. De aanwezige stronken van werden in de mate van het mogelijke gefreesd om snel opnieuw uitlopen van bomen en struiken te voorkomen. Op die manier werden een open landschap gecreëerd met geschikte pionieromstandigheden voor de rugstreeppad en andere pioniersoorten.

 

Aanleg voortplantingspoelen

In het open gemaakte landschap werd een netwerk van 5 ondiepe poelen aangelegd als voortplantingsbiotoop voor rugstreeppad. De ondergrond van klei maakt dat de poelen langer waterhouden in het hoger gelegen landschap naast de diepere kleiputten. De poelen werden geprofileerd met brede zachtglooiende oeverzones. Het ondiepe water, de kale bodem en het open landschap zorgen voor een hogere watertemperatuur wat van belang is voor de ontwikkeling van de rugstreeppadlarven. Het occasioneel droogvallen voorkomt de kolonisatie van de voortplantingspoelen door vissen, die een bedreiging kunnen vormen voor de larven. Om verstoring van de kwetsbare voortplantingspoelen te voorkomen werd de kernzone voor rugstreeppadden afgesloten met een draadraster.

 

De herstelmaatregelen werden mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

 

 

 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP