De Langdonken bestaat vooral uit moerassen, waardoor een groot deel van het gebied dan ook vaak onder water staat. In de 2de helft van de 20ste eeuw verdwenen hier veel dieren en planten. Nu probeert natuurpunt de natuur opnieuw te herstellen.

 

In De Langdonken werden in de jaren 1960 en 1970 talloze weekendvijvers gegraven in natte hooilanden en heideachtige terreinen die niet geschikt waren voor moderne landbouw. Deze verblijven met kunstmatige vijvers zorgden er niet enkel voor dat het water in de vallei minder goed in de bodem kon dringen. Ze gingen vaak ook vergezeld van koterijen, ongezuiverd afvalwater, allerlei rommel, exotische beplanting en onnatuurlijke barrières (hekken, afsluitingen).

 

Herstel open landschap

Natuurpunt verwijderde rond enkele vijvertjes alle koterijen, verhardingen zoals een betonnen zwembad, afsluitingen, bouwpuin en aanplantingen. Vervolgens werden enkel van deze vijvers drooggelegd waardoor het slib eruit geschept en afgevoerd kon worden. Door deze ingreep kunnen de waterpartijen opnieuw ontwikkelen tot plantenrijke waterplassen.

Het opgehoogde zand afkomstig uit de vijvers wordt afgevoerd en de oevers van de vijvers worden afgeschuind, zodat er later poelen met zuiver water overblijven. Die poelen of vennen worden ideaal jacht- en voortplantingsgebied voor heel wat soorten libellen.

De zone is een overstromingsgebied en mag vanaf nu lang nat blijven. Het natuurgebied vervult zo een rol als waterspons en kan toekomstige hevige regen en extreme weersomstandigheden helpen opvangen. Doordat het water trager wordt afgevoerd fungeert de zone ook als infiltratiegebied voor grondwater.

 

Deze herstelwerken worden uitgevoerd met de broodnodige steun van de Vlaamse Overheid (het Agentschap Natuur en Bos) en ELFPO

 

 

Blakers

In het deelgebied Blakers, in de Aarschotse Langdonken, kon Natuurpunt dankzij een projectsubsidie vanuit de provincie Vlaams-Brabant ook enkele van zo’n voormalige weekendverblijven ‘opkuisen’. Het gaat over 2 locaties. Op beide sites werden alle koterijen, afsluitingen en rommel afgebroken en opgeruimd. De exotische beplanting zoals coniferen, dennen en rododendrons werden verwijderd. Op de eerste site werden de vijvers heringericht door de oevers aan te schuinen en het slib te verwijderen. De ophoging van het terrein werd afgegraven om zo een natuurlijker reliëf te krijgen en samen met het slib in een deel van de grote vijver gestockeerd. Op de 2de site werd de ophoging eveneens afgegraven en werd het vijvertje volledig gedempt. Dit perceel werd van een raster voorzien om achteraf te kunnen begrazen.

Dankzij deze inrichtingswerken zijn er nu al 2 heldere en plantenrijke waterpartijen ontstaan met licht hellende oevers. Deze waterpartijen vormen ideale voorplantingsbiotopen voor de koesterbuur kamsalamander, die vlakbij nog voorkomt in de Molenheide (ten oosten) en vermoedelijk ook nog in het Herseltse deel van de Langdonken (ten noorden). Het grasland en de bosranden rond de vijvers zijn dan weer belangrijk landbiotoop voor de kamsalamander. Maar naast deze soort profiteren ook andere amfibieën, libellen en oa de ijsvogel van deze inrichting.

Deze herstelwerken worden uitgevoerd met de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP