Natuurherstel in de Witte Netevallei

Antwerpen
Soort
Natuurherstel
Werking
Natuurbeheer

Natuurherstel in de Witte Netevallei

In de Witte Netevallei in Retie heeft Natuurpunt een voormalige recreatievijver vernatuurlijkt. De vijver ligt in een historische depressie van een paraboolduin. Op de bodemkaart zijn de niet afgegraven delen van de paraboolduinen nog te zien. Wat ook te zien is op de bodemkaart is de vijver die op zandleem ligt. Dit bodemtype is geschikt voor het herstel van een overgang van mesotrofe (3130) naar eutrofe wateren (3150). Om deze habitats te herstellen werd de weekendvijver vernatuurlijkt door afgraven van de oeverwallen. Hierbij werd rekening gehouden met de paraboolduin die naadloos over gaat in de vennen.

De werken zijn half augustus 2021 gestart na het bouwverlof. De eerste stap was het kappen van de aanplanten en opruimen van het takhout. Vervolgens werd de vijver leeggepompt zodat hij kon afgevist worden. Het leegpompen was ook noodzakelijk voor het vernatuurlijken van de vijvers. Dit gebeurde door afgraven en afvoeren van de oeverwallen die gemiddeld 60 cm dik waren. Langs de landbouwgracht in het noorden is een deel van de oeverwal behouden om overstroming met nutriëntrijk water te vermijden.

Het afgraven werd zorgvuldig gedaan waarbij het historische maaiveld (A-horizont) bloot gelegd is. In deze laag zitten veelal nog zaden van doelsoorten. Ter voorbereiding van de werken zijn een aantal manuele boringen gedaan met een gutsboor. Hierbij is een relatief intacte veenbodem met onverteerd veen gevonden. Dit zijn goede omstandigheden voor de ontwikkeling naar kleine zeggenvegetaties. De komende jaren worden de oevers jaarlijks gemaaid om te vermijden dat ze verbossen en verruigen.

Meer info omtrent de Witte Netevallei vind je hier: https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/witte-netevallei

 

Deze herstelwerken worden uitgevoerd met de steun van de Vlaamse Overheid (het Agentschap Natuur en Bos) en ELFPO.