Lokaal Beleid

Natuurpunt Klein-Brabant opteert ervoor om zoveel mogelijk constructief samen te werken met plaatselijke overheden en beleidsinstanties. Hiervoor is het uiteraard belangrijk om in alle (inter-)gemeentelijke overlegorganen (Milieuraden, Klimaatraden, Gemeentelijke Commissies voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD), etc.) een stem te hebben.  Dit betekent anderzijds ook dat wij niet zullen nalaten om alle belangrijke dossiers die zich aandienen te evalueren op hun natuurlijke en ecologische verdienste en er, indien nodig, op te reageren.

Hieronder vindt u een overzicht van enkele actuele beleidskwesties die onze aandacht opeisen.

 

 

Reetjes

Reetjes in Klein-Brabant, altijd op hun hoede - Foto Diederik Schowanek

TOP