De studie beheerkeuze blauwgrasland/broekbos en het onderzoek naar het nutriëntengehalte heeft aangetoond dat de Visbeekvallei zeer kansrijk is voor het herstel van blauwgraslanden en soortenrijke heiden. Deze inzichten zijn gebruikt bij de opmaak van het integraal beheerplan, de planning van andere LIFE-acties en de opmaak van de Instandhoudingsdoelstellingen. 

Er is 62 ha grond aangekocht,. Gezien de kleine kadastereenheden in het gebied is dit een titanenwerk dat dankzij de vrijwilligers gerealiseerd is. 

Op alle percelen zijn natuurherstelwerken uitgevoerd waarvan het kwaliteitsvol herstel van 44,14 ha heidehabitats, 17,46  ha blauwgrasland en 9 ha vennen het meest tot de verbeelding spreken. Dit was enkel mogelijk dankzij de aankoop van strategische percelen en de opgedane kennis van het voorbereidend onderzoek en de netwerking. Daarnaast is het broekbos ook uitgebreid met 10 ha. 

Op grote delen herstelde habitats is maar liefst 127,96 ha begrazing opgestart. Momenteel wordt er al samen gewerkt met 4 landbouwers voor in het totaal 41 ha. In de toekomst zullen deze samenwerkingen nog verder uitgebreid worden. Op 43,5 andere percelen waar landbouwers geen interesse voor hadden werd door de vrijwilligers en LIFE-ploeg zelf gemaaid wat voor een kwaliteitstoename van de schrale graslanden heeft gezorgd. 

Het feit dat er weinig commotie is geweest over het kappen van 28,43 ha naaldhout en 7,60 recreatiepercelen (met weekendvijvers) toont aan dat er in de Visbeekvallei draagvlak is voor natuurherstel. Integendeel, tijdens het project kreeg Natuurpunt regelmatig complimenten over het landschapherstel. Het draagvlak is enerzijds de verdienste van de vrijwilligers die al sinds 1976 actief zijn in het gebied. Tijdens het project hebben ze samen met de projectcoördinator infowandelingen en happenings georganiseerd. De vele gesprekken met de lokale gemeentebesturen, omwonenden en bezoekers dragen hiertoe ook bij. 

Anderzijds is er tijdens het project proactief gecommuniceerd over het project. Het project is meermaals in de kranten en op radio en televisie geweest. De mobiele tentoonstelling met bijhorende brochure over het project heeft op talrijke openbare plaatsen in de buurt van het projectgebied gestaan. De werfborden hebben gezorgd voor detailinformatie met kaarten aan de recreanten. En tot slot is er een lekenrapport verspreid waardoor het belang van Natura 2000 en de goede resultaten van LIFE Visbeek werd bekend gemaakt aan alle inwoners.

TOP