Natuurpunt foto

Natuurbeleid

Via de beleidswerking wil Natuurpunt invloed uitoefenen op het natuurbeleid, zowel op lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau. Natuurpunt moet ervoor zorgen dat er bij het nemen van beslissingen rekening gehouden wordt met natuur en milieu.

Nieuws

Actueel

 • Verkiezingen 2014
  Op 25 mei 2014 trekt de burger naar de stembus om nieuwe vertegenwoordigers voor het Vlaamse, federale en Europese parlement aan te duiden. Door de naweeën van de economische crisis lijkt het ordewoord na de verkiezingen nog altijd ‘besparingen’ te zijn. Voor natuurbescherming is dat geen goed nieuws. Nu al ligt het natuurbeleid onder vuur: de herziening van het natuurdecreet legt de focus volledig op natuur die Europees beschermd is. Dit is een verontrustende keuze, 90% van de oppervlakte van Vlaanderen dreigt nog amper middelen te krijgen voor natuurbescherming. Dossier Verkiezingen 2014
 • Natura 2000 & IHD-overleg
  Natuurpunt zit zowel op Vlaams als op lokaal niveau in het overleg (2010-2012) over de S-IHD, ofwel instandhoudingsdoelstellingen per habitatrichtlijngebied. Natuurpunt streeft hierbij naar een maximale uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dossier Natura 2000 & IHD-overleg

 • AGNAS
  Medio 2010 gaf de Vlaamse Regering een nieuwe impuls aan de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS). Via een nieuw coördinatieplatform, diverse werkgroepen en individuele GRUP-processen ijvert Natuurpunt voor de integrale uitvoering van de ruimtebalans zoals vastgelegd in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Dossier Ruimtelijke ordening

 • GLB
  Landbouw is met 45% van het Vlaamse grondgebied de grootste grondgebruiker. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een belangrijk deel van de biodiversiteit te vinden is in het landbouwgebied. Maar door de sterke industrialisering en intensivering van de landbouw komt de biodiversiteit in het landbouwgebied steeds sterker onder druk. Dossier GBL

 • Noordzee
  Mariene Beschermde Gebieden zijn de natuurreservaten van de zee. Uiteraard is het beheer van een marien reservaat zeer verschillend van een ‘gewoon’ natuurgebied’. Ook de beschermende maatregelen moeten worden benaderd vanuit een gans andere invalshoek. Het concept van mariene beschermde gebieden moet immers passen in een globaal ruimtelijk plan voor de Noordzee. Dossier Noordzee.

Dossiers

Archief-berichten en achtergrondinformatie geordend in thematische dossiers.

Publicaties

 
2013/3: Ruimtelijke ordening op zee
Geen huizen, geen straten, geen pleintjes, geen parken, geen KMO-zone... De Noordzee heeft niets van dit alles. Maar wel heuvels die van onschatbare waarde zijn. En zo heeft ook onze zee een plan nodig voor de ruimtelijke ordening. Download het artikel.
Het Kappaplan in beeld
Het klimaat rond ons verandert en extreme weersomstandigheden nemen toe. De zeespiegel stijgt ook bij ons. Tegen 2100 zal het zeepeil tussen de 14 en 93 cm hoger zijn. Onze 67 kilometer kustlijn is niet overal even robuust en veerkrachtig. Om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, moet onze kust versterkt worden. Download de brochure.
 
Adaptatie met de natuur
Het klimaat verandert, en zelfs een ambitieus klimaatbeleid zal niet verhinderen dat het deze eeuw warmer wordt. Wetenschappelijke rapporten gaan ervan uit dat onze zomers gemiddeld droger zullen worden, de winters gemiddeld warmer en vochtiger. De kans op extreme weersomstandigheden neemt toe en de zeespiegel zal de komende eeuwen verder stijgen. De gevolgen kunnen zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak ingrijpend zijn. Download de brochure.
 
De natuur als klimaatbuffer
Vlaanderen zal de gevolgen van klimaatverandering voelen. Het extreme weer vormt een bedreiging voor mens en natuur. Ons aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering – klimaatadaptatie - is dan ook een kans die we ten volle moeten benutten. Download de brochure.
 
Slimmer dan de vos
Vossen zijn na een lange periode van bijna afwezigheid in Vlaanderen helemaal terug van weggeweest. Parallel hiermee zijn de klachten over pluimveeroven toegenomen. Download de brochure.
 
Een andere kijk op de kust
Met dit boek wil Natuurpunt lezers laten kennis maken met de veranderingen aan de Noordzee, zowel op vlak van klimaatverandering als biodiversiteit. Download de brochure.
 

Lees ook