De Kleine Nete ontspringt op de grens van de provincies Antwerpen en Limburg. Vervolgens stroomt ze door de Kempen tot Lier waar ze samenvloeit met de Grote Nete en de Beneden-Nete vormt.

Deze oerkempense rivier met zijn slingerend verloop bepaalt het landschap van bloemrijke beemden en ruigten, venige moerassen en mysterieuze broekbossen. De vallei is doorspekt met tal van zijriviertjes. In Herentals doorsnijdt de Kleine Nete de Kempense heuvelrug, een uitgestrekte landduinenrug waar bossen, vennen, paarse heide en open zand elkaar afwisselen. 

De Kleine Nete maakt deel uit van het Scheldebekken waarbij de tij-invloed merkbaar is tot in Grobbendonk. Deze ver landinwaarts reikende tijwerking zorgt voor een zoetwater getijde systeem dat uniek is in Europa. Tijdens hevige regenval kan de vallei enorme hoeveelheden water bergen wat essentieel is om laaggelegen woonwijken en wegen van overstromingen te behoeden.

Lichtfoto Viersels Gebroekt

De overgang van landduinen naar riviervallei resulteert in een grote variatie aan natte en droge biotopen waardoor de Kleine Netevallei een uniek ecosysteem vormt waarin tal van planten en dieren zich thuis voelen. Het gebied herbergt zo nog populaties van een heel aantal zeldzame soorten zoals heikikker, rivierdonderpad, beekprik, blauwborst, nachtegaal, bever, zomerklokje, moeraskartelblad, lavendelhei, ...

Grote veranderingen in landgebruik hebben er echter voor gezorgd dat veel soorten (sterk) bedreigd, of zelfs verdwenen zijn. Om de grote natuurwaarden van de Kleine Netevallei te bewaren werden grote delen aangewezen als Habitatrichtlijngebied wat deel uitmaakt van het NATURA 2000 netwerk

Om de bijzondere soorten van het Habitrichtlijngebied tussen Herentals en Lier een duurzame toekomst te geven, heeft Natuurpunt het LIFE-project “Grootschalig habitatherstel in de Kleine Netevallei” aangevraagd, wat gestart is op 01/01/2011. Met de projectpartners VMM (Vlaamse Milieumaatschappij afdeling Water) en de Provincie Antwerpen dienst Waterbeleid engageert Natuurpunt zich samen met zijn talrijke vrijwilligers voor het behoud en herstel van dit unieke gebied. De VMM gaat een vistrap aanleggen op de Molenbeek/Bollaak ter hoogte van de watermolen in Viersel. 

Daardoor wordt het leefgebied van vissen zoals de rivierdonderpad en de kleine modderkruiper aanzienlijk uitgebreid. De provincie Antwerpen gaat dan weer de Kleine Beek meer ruimte geven door het afgraven van te hoge oevers en andere obstakels. Daar zal niet alleen de natuur van profiteren, we creëren hierdoor meer buffering en ruimte voor water en zo verhinderen we overstromingen elders. 

In het kader van LIFE Kleine Nete zijn er verschillende maatregelen gepland om zo Europees bedreigde habitats en soorten terug kansen te geven in de vallei van de Kleine Nete. Daarnaast trachten we via deze maatregelen ook de connectiviteit tussen de verschillende habitatrichtlijngebieden in de Kempen te versterken.

Het prioritair werkingsgebied omvat drie deelgebieden, allen gelegen in de regio Herentals - Lier:

 

Nieuws over LIFE-projecten van Natuurpunt

Steun LIFE Kleine Nete

Doe nu een online gift en help de natuur

Meer info over het Life-programma van de Europese Unie vindt u hier.

Meer info over het Natura 2000-netwerk vindt u hier.

Logo LIFE+ Logo Natura 2000

  Logo Provincie Antwerpen  Tony Mertens

 

TOP