Damvallei
Luc Meuris

Damvallei

Destelbergen, Laarne
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
  • Toegankelijk voor rolstoelen
  • Toegankelijk voor kinderwagens
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
  • Vogelkijkhut
  • Eten en drinken
In De Damvallei kan je gaan wandelen in de natuur vlakbij Gent. Het is een laagveen, gevormd door enkele verlande meanders van de Schelde. De uitgestippelde wandelroutes brengen je langs bloemrijke, vochtige hooilanden, een groot aantal turfputten, wilgen- en elzenstruweel. Twee meren bepalen het landschap.

 

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de paden. Enkel het Damvalleimeerpad is toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens. Laarzen of stevige wandelschoenen aangeraden op de andere paden. Honden welkom, aan de leiband tenzij anders aangegeven. Door de kwetsbaarheid van sommige delen van het gebied zijn honden in sommige delen verboden. Dit staat telkens duidelijk aangegeven op kaart en ter plekke en er is steeds een alternatieve route mogelijk. Gelieve deze regels te volgen uit respect en bescherming voor onze kwetsbare natuur.   

 Top

Rosse vleermuis

Beschrijving van het gebied

Het natuurgebied Damvallei bestaat uit verschillende deelgebieden o.a. de Bochten en de Hauw. Hét natuurhoogtepunt in de Damvallei valt tijdens de lente wanneer de hooilanden van de Bochten in volle bloei staan. De Bochten is niet vrij toegankelijk, maar elk jaar staan er geleide bloemenwandelingen op de agenda. Over deze vochtige graslanden, gevoed door kwelwater, lopen parallelle slootjes met talrijke water- en oeverplanten. Ze staan in verbinding met een grote turfput. In deze uitgeveende arm van de Schelde staan beschermende kribben met opnieuw geïntroduceerde, autochtone krabbenscheer. Deze plaatselijke specialiteit bloeit wit in de late lente en is zeer zeldzaam in Vlaanderen. Ook in de Bochten bevindt zich het laatste, beruchte trilveen van de Damvallei.

In de Hauw loop je op het bewegwijzerde Damvalleipad door een echt stuk moeras. Een plankenpad houdt de voeten droog en brengt je naar de eikendreef met veel zeldzame paddenstoelen. De aanbevolen bezoekperiode valt in de herfst. In de winter vallen hier de overstroomde depressies tussen de sikkelbanken op. Deze uitgesproken niveauverschillen in de vlakke graslanden langs de dreef, herbergen elk hun eigen flora. In het dichter begroeide deel van de Hauw groeien nog steeds de oude essen, waarvan om de zoveel jaar de opgeschoten stammetjes werden geoogst als stelen voor schop, riek, zeis en hark.

De kijkhut bij het Damvalleimeer biedt, vooral wanneer het vriest, uitzicht op talrijke overwinterende eenden. Je kan meteen ook de getijdenrivier gaan bekijken die de Schelde hier nog is en waar ook veel wintervogels zitten. Vanuit dezelfde kijkhut kan je vanaf eind april de visdieven gadeslaan die hun jongen grootbrengen op de speciaal voor hen ontwikkelde broedvlotten. De visdievenkolonie blijft elk jaar groeien en recent maken ook kokmeeuwen gebruik van de geboden broedgelegenheid. Hier in de buurt nestelen ook onze ijsvogels.

 Top

Ijsvogel

Dieren en planten

De Damvallei is al lang bekend als libellenparadijs. Eén van de hoogtepunten is dan ook de jaarlijkse libellenwandeling. Deze activiteit gaat elk jaar door in mei of juni en ook onze dagvlinders krijgen de nodige aandacht. Verder zijn er themawandelingen rond spinnen en paddenstoelen in september of oktober. Dan zijn er ook nog onze gesmaakte zomeravond-activiteiten rond nachtvlinders en vleermuizen. Hou de website van Natuurpunt Gent in de gaten om al deze hoogtepunten niet te missen.

Twee kleine vissensoorten in de Damvallei zijn op Europees niveau beschermd: de kleine modderkruiper en de bittervoorn. De hooilanden in de Bochten tooien zich in de lente massaal met koekoeksbloemen, pinksterbloemen, vergeet-me-nietjes en grote ratelaars. In de slootjes gedijen waterviolier en kikkerbeet.

Zeldzaamheden als kleine valeriaan, grote boterbloem en waterdrieblad worden door soortspecifieke ingrepen steeds minder schaars. Hetzelfde geldt voor de blauwe knoop, die in augustus in de Hauw bloeit.

In een moerasgebied met twee meren broeden uiteraard water- en rietvogels. De ijsvogel, de kleine karekiet en de rietgors zijn hier thuis. Pijlstaart, slobeend en wintertaling rusten in de winter op de meren. Dodaars en fuut broeden hier. In de boomkruinen zingt de koekoek en nestelen de buizerd, de boomvalk en de sperwer. Op een zwoele nazomeravond kan je een gezin boomvalken op libellen zien jagen.

Verder herbergt de Damvallei ongeveer 100 soorten spinnen, waaronder de sterk bedreigde moeraspyjamaspin. Er zijn talrijke nachtvlinders gespot. Onze batdetectoren registreerden de laatvlieger, de rosse vleermuis en de watervleermuis.

 Top

Natuurbeheer

In samenwerking met het gemeentebestuur van Destelbergen werd aan de oevers van het Damvalleimeer een plas-dras-situatie gecreëerd, met paaiplaatsen voor vissen en broedgelegenheid voor watervogels. Aan één van de oevers is een vogelkijkhut geplaatst. Natuurpuntvrijwilligers laten elk jaar broedvlotten op het Damvalleimeer drijven voor een groeiende kolonie visdieven. Wanneer de visdieven vertrokken zijn, halen we de vlotjes van het water. De laatste jaren komen ook kokmeeuwen nestelen op deze kunstmatige broedeilandjes. Dit project voor soortenbeheer neemt steeds meer uitbreiding.

Het aanschaffen van veelbelovend natuurterrein in de Bochten en de Hauw gebeurde hoofdzakelijk met Europese steun (LIFE-project, 2003-2008). In deze gebieden is een zware beheersklus geklaard. Elzen-wilgenopslag en vooral aangeplante populieren zijn gerooid voor het herstel van de bloemrijke, vochtige graslanden. In enkele geschikt bevonden veenplassen is autochtone krabbenscheer gereïntroduceerd, met gedeeltelijk succes. Andere soortspecifieke ingrepen voor het behoud van zeldzame plantensoorten zoals weidekervel, kleine valeriaan en grote boterbloem zijn uitgevoerd.

 Top

Verder wandelen en vogels kijken

De Bourgoyen

Vogelkijkhut Leeuwenhof

Levende Leie

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
2.00km

Damvallei - Damvalleimeerpad

Toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen
7.00km

Damvallei - Bergenmeersenpad

9.00km

Damvallei - Damvalleipad

Op sommige delen van deze route zijn honden verboden en werd een alternatief traject aangeduid (bruin)

Horeca

  • Er zijn verschillende eetgelegenheden op de Dendermondesteenweg.

Agenda

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Damvallei groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Damvallei".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Damvallei verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids?
Mail dan naar

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.