Natuurbeleid

Ruim kwart miljoen Europeanen vragen ander landbouwbeleid

03 mei 2017

De Europese Commissie bereidt een hervorming van het Europees landbouwbeleid voor. Dat is nodig: het huidige beleid ondermijnt kleine landbouwers, natuur en volksgezondheid. Europa organiseerde de afgelopen twee maanden een volksraadpleging. 260.000 burgers, onder wie 20.000 Belgen, lieten hun stem horen. “Een krachtig mandaat voor de Europese Commissie voor een boerenlandbouw die landbouwers én natuur ten goede komt”, klinkt het bij Natuurpunt.

Natuurbeleid

Coalitie Iedereen Hernieuwbaar vraagt groene stroomversnelling

03 mei 2017

Een brede coalitie van sociale partners, milieu-, consumenten- en sectororganisaties roept via de campagne 'Iedereen Hernieuwbaar' op om massaal te investeren in hernieuwbare energie. De coalitie heeft ook een actieplan klaar voor de Vlaamse regering. “Investeringen in zonne-energie trekken weer aan. Maar om de klimaat- en energiedoelstellingen te halen, moet het veel sneller,” aldus Sara Van Dyck van BBL namens de coalitie.

Natuurbeleid

Milieuvergunning voor transportreus Essers: milieuverenigingen maken gebruik van noodprocedure om betonmolens te stoppen

27 april 2017

27/4/2017 - Op vrijdag 21 april meldde De Tijd dat transportreus Essers een milieuvergunning krijgt van minister Schauvliege voor de omstreden uitbreiding in Genk, ten koste van een stuk waardevolle en onvervangbare natuur. Milieuverenigingen roepen vandaag de noodprocedure van de uiterste dringende noodzakelijkheid (UDN) in om de betonmolens voor te blijven, in afwachting van een uitspraak door de Raad van State.

Natuurbeleid

Duurzame visbestanden stijgen, maar einddoel nog veraf

27 april 2017

De laatste 10 jaar is er een stijging van 10% naar 40% van het aantal (volledige gemonitorde) visbestanden in de EU dat volledig duurzaam bevist wordt. Maar dat is geen reden tot groot gejuich volgens STECF. De Europese doelstelling om ten laatste tegen 2020 alle visbestanden duurzaam te bevissen zal immers niet behaald worden.

Natuurbeleid

Netto-biodiversiteitsverlies op Vlaams grasland

27 april 2017

In het Vlaams Parlement maken Bart Caron (Groen), Bruno Tobback (SP.a) en Wilfried Vandaele (N-VA) zich zorgen over de bescherming van blijvend grasland. Terwijl elk bedrijf vroeger een te bewaren referentieareaal had, wordt die verantwoordelijkheid nu collectief gedragen. Uit cijfers blijkt nu dat in twee jaar tijd ruim 5000 ha grasland gescheurd werd.

Natuurbeleid

Natuurpunt en Provincie Antwerpen zetten in op natuur en gezondheid

27 april 2017

Na de Marktdag van vorig jaar, organiseert Natuurpunt drie inspiratiemomenten over Natuur en Gezondheid op voorbeeldlocaties in de provincie Antwerpen.

Natuurbeleid

Actieplan brengt redding salamanders stap dichterbij

27 april 2017

De ministers van Leefmilieu en Landbouw hebben een nationaal actieplan goedgekeurd dat de opmars van een salamanderdodende schimmelziekte moet stuiten. Het plan omvat meer monitoring, betere communicatie tussen betrokkenen en noodplannen in geval van een uitbraak.

Natuurbeleid

Welke effecten heeft intensieve veehouderij op volksgezondheid?

27 april 2017

De West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) stelde deze week een straf rapport voor aan Vlaamse politieke fracties en Europese parlementsleden. Met een overzicht van wetenschappelijke kennis over de mogelijke gezondheidsrisico’s van wonen in een intensief veeteeltgebied, roepen zij op tot meer onderzoek in Vlaanderen.

Natuurbeleid

Minaraad vraagt ander landbouwbeleid

27 april 2017

Naar aanleiding van de nakende hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) maakte de Minaraad op eigen initiatief een advies. De analyse die de adviesraad maakt van het huidig GLB is weinig rooskleurig.

Natuurbeleid

Minaraad vraagt ander landbouwbeleid

26 april 2017

Naar aanleiding van de nakende hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) maakte de Minaraad op eigen initiatief een advies. De analyse die de Raad maakt van het huidig GLB is weinig rooskleurig. Dat boer en natuur het moeilijk hebben, is gekend. Maar ook de basisdoelstelling ‘voedselzekerheid’ wordt op termijn bedreigd als dit beleid het natuurlijk kapitaal blijft aantasten dat juist noodzakelijk is voor voedselproductie (bodem, water, biodiversiteit,...).

Natuurbeleid

Zonevreemd bos: regering beschermt 'sub-top' in plaats van 'toplaag'

20 april 2017

Vlaanderen heeft ongeveer 65.000 ha ”zonevreemde” bossen buiten natuur- of bosgebied, die makkelijk voor de bijl kunnen. Een kleine 20% daarvan krijgt nu een betere bescherming door een kaart die de regering op 31 maart 2017 voorlopig goedkeurde

Natuurbeleid

Ander landbouwbeleid? Natuurpunt brengt uw stem naar Europa

20 april 2017

De Europese Commissie houdt tot 2 mei een consultatie bij haar burgers over haar landbouwbeleid. Dat beleid mist namelijk vandaag zijn doel: de tientallen miljarden euro’s aan landbouwsubsidies komen vooral grote boeren en de agro-industrie ten goede, terwijl lokale landbouwers er massaal mee kappen en het leefmilieu schade lijdt. Natuurpunt onderschrijft samen met meer dan 300 Europese organisaties de Living Land campagne, die oproept voor een eerlijker en natuurvriendelijker landbouwbeleid. Nieuw is nu ook dat burgers worden geholpen om hun stem te laten horen. Met één muisklik kunnen zij aan de Europese Commissie een landbouwbeleid vragen dat zowel boer als natuur vooruit helpt.

Natuurbeleid

Distels opnieuw federale bevoegdheid?

20 april 2017

Na de vernietiging van de distelbestrijdingsplicht verklaarde minister Schauvliege in het Vlaams Parlement dat zij hoopt dat de federale overheid snel een nieuwe rechtsgrond creëert. Dit is echter allerminst evident - het gaat duidelijk om een Vlaamse bevoegdheid. De minister verwijst ook naar het “wetenschappelijk” advies van het FAVV. Dit werkstuk beschrijft uitgebreid de biologie van de distels, maar bevat geen ernstige onderbouwing waarom de distel een (fyto)sanitair probleem zou vormen. Naar cijfers over kosten/baten en lusten/lasten is het al helemaal tevergeefs zoeken. Natuurpunt verwacht meer ernst als het gaat om de onderbouwing van het beleid - wordt dus vervolgd.

Natuurbeleid

Recreatieve zeevissers registreren vangsten op vrijwillige basis

20 april 2017

Sinds het LIVIS project weten we dat er 549 recreatieve vissersvaartuigen actief zijn voor onze kust. Wat de impact van deze omvangrijke vloot is op het mariene milieu, weten we –nog- niet. Via het nieuwe www.recreatievezeevisserij.be kunnen recreatieve vissers op vrijwillige basis hun vangsten doorgeven. Na een maand staat de teller al op 150 geregistreerde recreatieve vissers. Een goede start. Op termijn rekenen we op een volledige registratie, zodat we op basis van een onderbouwde impactanalyse van de recreatieve zeevisserij betere afspraken kunnen maken voor de bescherming van het mariene milieu.

Natuurbeleid

Klimaatrobuust maken van onze steden en gemeenten moet versnelling hoger

20 april 2017

Via www.burgemeestersconvenant.be biedt de Vlaamse overheid een nieuw platform aan dat lokale overheden ondersteunt om hun engagement voor het Burgemeestersconvenant om te zetten in praktische maatregelen, klimaatprojecten en concrete resultaten. Zo biedt het adaptatieluik inspiratie om veel meer in te zetten op het klimaatrobuust maken van steden en gemeenten. De voorbeelden van de website laten zien dat natuur een cruciale speler is in de strijd tegen klimaatverandering. Helaas wordt die nog al te vaak onderbenut. De samenwerking tussen Natuurpunt en de gemeente Maldegemwaarbij natuurgebieden bijdragen aan extra waterberging, kan alvast dienen als een goed praktijkvoorbeeld.

Natuurbeleid

Europa vraagt burgers raad over toekomst landbouwbeleid

04 april 2017

Het Europees landbouwbeleid mist zijn doel: de tientallen miljarden euro’s aan landbouwsubsidies komen vooral grote boeren en agro-industrie ten goede, terwijl lokale landbouwers er massaal mee kappen en het leefmilieu een zware impact ondervindt. Het huidige beleid komt steeds meer onder de druk. Daarom start de Europese Commissie nu een consultatieronde bij haar burgers. De Belgische natuur-en milieuorganisaties roepen iedereen op hun stem te laten horen voor een landbouwbeleid dat boer én natuur helpt.

Natuurbeleid

Onze landbouw moet anders: laat je stem horen!

03 april 2017

Het Europees landbouwbeleid en bijhorende subsidiëring is slecht voor kleine landbouwers, natuur en gezondheid. Hoog tijd voor een omslag. Met de fitness check van het landbouwbeleid breekt een momentum aan om het landbouwbeleid helemaal anders vorm te geven. Hoe zie jij de toekomst van de landbouw? Laat je stem horen tijdens de publieke consultatieronde.

Natuurbeleid

Langverwachte en historische beslissing voor bedreigde bossen

31 maart 2017

Op 31 maart 2017 heeft de Vlaamse Regering beslist om 12.260 hectare waardevol, maar ‘zonevreemd’ bos beter te beschermen door de publicatie van een kaart. Hiermee wordt het in 2011 aangekondigde plan van aanpak eindelijk van kracht. “Een historische stap voorwaarts voor de bescherming van bos in Vlaanderen”, reageren BOS+, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu. Vorige maand nog schreven de organisaties een brief aan de Vlaamse regering waarin ze opriepen tot actie.

Natuurbeleid

Bescherming zonevreemde bossen blijft (voorlopig) uit

30 maart 2017

De bijl die volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (NV-A) vorige week in het parlement cadeau gaf aan minister Schauvliege kreeg de politieke knoop niet doorgehakt: de kaart met te beschermen zonevreemde bossen raakte vrijdag niet goedgekeurd op de regering. De milieubeweging rekent er op dat de bijlen deze week wél voldoende scherp staan, zodat eindelijk een noodzakelijke stap kan gezet worden naar een betere bescherming van onze meest waardevolle bossen (zgn. toplaag). Lees hier onze open brief van Natuurpunt, Bosplus en BBL aan de Vlaamse Regering.

Natuurbeleid

Knappe koppen fileren Europees Landbouwbeleid (GLB)

30 maart 2017

Op vraag van de European Landowners Organisation boog een denktank zich over de effectiviteit van het GLB. De toon in hun rapport is scherp: dit beleid maakt boeren, ondanks alle subsidies, economisch kwetsbaar en scoort qua milieuprestaties ondermaats. De boodschap is helder: het GLB moet radicaal hervormd worden, niet halfslachtig opgelapt. Zo suggereert de denktank bv. om directe steun aan boeren te vervangen door gerichte betalingen voor publieke diensten aan milieu en klimaat. Natuurpunt is tevreden dat met dit initiatief de roep naar een duurzamer landbouwbeleid meer gehoor krijgt. In een reactie op het rapport stelde Europees Commissaris voor landbouw Phil Hogan dat het tijdperk van ‘duurzame platitudes’ voorbij is en het volgend GLB móet inzetten op gezonde ecosystemen.

Pagina's

TOP