Natuurbeleid

Minister Schauvliege reageert met vlucht vooruit

20 oktober 2016

In het Vlaams Parlement vroegen Vandaele (N-VA), Caron (Groen) en Tobback (SP-A) om een reactie op de ‘bedroevende resultaten’ uit het VMM-rapport. De minister erkende de status quo, maar blijft de toekomst rooskleurig inzien: de vruchten van het ‘veel strengere’ MAP5 zullen volgend jaar worden geplukt, mits het ‘op een correcte manier wordt toegepast’ en ‘de sector volledig zijn verantwoordelijkheid neemt’ – twee punten waar de minister overigens zelf de eindverantwoordelijkheid in heeft.

Natuurbeleid

EU-landbouwministers willen blijven spuiten in ecologisch aandachtsgebied

20 oktober 2016

De aanleg van ecologisch aandachtsgebied (EAG) op akkerland moest de sterkhouder worden van een groener Europees landbouwbeleid

Natuurbeleid

Schauvliege gebuisd op mestbeleid, geen kans op deliberatie

18 oktober 2016

Het jaarlijks rapport over de waterkwaliteit van de Vlaamse Milieumaatschapppij (VMM) leest bitter als het over de vermesting van onze waterlopen gaat. Hoog tijd om het te hebben over de bron van het probleem: een veestapel die meer mest produceert dan we in Vlaanderen kwijt geraken.

Natuurbeleid

EU-landbouwministers willen blijven spuiten in ecologisch aandachtsgebied

13 oktober 2016

De aanleg van ecologisch aandachtsgebied (EAG) op akkerland moest de sterkhouder worden van een groener Europees landbouwbeleid. Het oorspronkelijk idee werd nadien door lobbywerk dermate uitgehold dat zelfs (mede op vraag van België) het gebruik van pesticiden in EAG’s werd toegelaten.

Natuurbeleid

Agrarisch natuurbeheer: betalen voor inspanningen of voor resultaat?

06 oktober 2016

Wetenschappers, beleidsmakers, natuur- en landbouworganisaties uit Europa gingen vorige week in debat over hoe agrarisch natuurbeheer efficiënter kan. Een verfrissende insteek bleken de ‘resultaatgerichte beheerovereenkomsten’ (zie filmpje)

Natuurbeleid

Nederlands planbureau vraagt beleid om drastische ingrepen in landbouw

22 september 2016

Het landbouwsysteem in Vlaanderen en Nederland vertoont sterke gelijkenissen: hoogproductief en exportgericht langs één kant, kopzorgen over milieu-impact naar waterlopen, bodem en biodiversiteit langs de andere kant. In Vlaanderen legt het MIRA de relatie tussen beide kanten bloot, in Nederland doet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat in de tweejaarlijkse ‘balans voor de leefomgeving’. In haar laatste editie doorprikt ze de hardnekkige mythe dat we met intensieve maar milieu-efficiënte landbouw op het goede spoor zitten en roept ze het kabinet op tot actie.

Natuurbeleid

Nederlands planbureau vraagt beleid om drastische ingrepen in landbouw

22 september 2016

Het landbouwsysteem in Vlaanderen en Nederland vertoont sterke gelijkenissen: hoogproductief en exportgericht langs één kant, kopzorgen over milieu-impact naar waterlopen, bodem en biodiversiteit langs de andere kant.

Natuurbeleid

Minister Schauvliege wil vaart achter soortbeschermingsprogramma’s

15 juni 2016

In de Commissie Leefmilieu polste Piet De Bruyn (N-VA) naar de voortgang van de soortbeschermingsprogramma’s (SBP) voor grauwe kiekendief en hamster. Die zijn vorig jaar goedgekeurd, maar de concrete uitvoering laat op zich wachten. Beide soorten hebben beter ingerichte leefgebieden nodig om stand te houden in de Vlaamse akkers. Minister Schauvliege engageerde zich om de Vlaamse Landmaatschappij daarvoor snel aan het werk te zetten.

Natuurbeleid

Ook wilde bijen horen thuis in landbouwbeleid

15 juni 2016

Hommels en wilde bijen zijn doorslaggevend voor de productiviteit van land- en tuinbouw. Daarom vroeg Els Robeyns (sp.a) aan minister Schauvliege of het landbouwbeleid zich omgekeerd wel voldoende inzet voor hen. Tijdens de ‘Week van de bij’ waren landbouwers immers geen volwaardige doelgroep en in het ‘Vlaams actieplan bij’ blijkt nu ook dat wilde bijen helemaal uit de boot te vallen.

Natuurbeleid

Boerenbond vraagt uitholling Natura 2000

06 juni 2016

Een slechte omzetting van de Europese natuurrichtlijnen zorgt ook in Vlaanderen voor heel wat ergernis en economische schade. Daarvan getuigen de antwoorden die Boerenbond voorstelt aan haar leden in het kader van de fitness check van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De landbouworganisatie trekt daaruit de conclusie dat de richtlijnen dringend aangepast (lees uitgehold) moeten worden.

Natuurbeleid

'Voedsel Anders' vraagt herijking van voedsel- en landbouwsysteem

01 juni 2016

Vorige weekend werd op het Krachtboer-festival een nieuwe beweging voorgesteld die zich uitspreekt voor een ander voedselsysteem. Onder de noemer ‘Voedsel Anders‘ schuiven ruim 15 organisaties agro-ecologie naar voor als toekomst voor de landbouw. Die combineert een ecologisch verantwoorde voedselproductie met correcte vergoedingen en respect voor de boer, eerlijke handelsrelaties en een rechtvaardige toegang tot grond.

Natuurbeleid

Landbouw en natuur in balans geeft profijt voor beiden

12 mei 2016

Door de intensivering van de landbouw staat biodiversiteit sterk onder druk, maar wordt ook de landbouw zelf bedreigd. De boer verhoogt zijn productie en krijgt zelf een mager deel van de winsten. Natuur, landschap en milieu krijgen het ander deel van de rekening gepresenteerd. Vanuit die vaststelling werkten drie Nederlandse instellingen in het internationale tijdschrift ‘Agriculture and Food’ een conceptueel kader uit voor een ‘natuurinclusieve landbouw’.

Natuurbeleid

Pyrrusoverwinning voor landbouwsector in zaak Grondwettelijk Hof

04 mei 2016

Het Grondwettelijk Hof heeft een reeks artikels vernietigd (uit het decreet natuurbehoud) die het Vlaamse Natura 2000-programma (inclusief de PAS, Programmatische Aanpak Stikstof) en de Managementplannen regelen, na een klacht van enkele tientallen landbouwers. Hoewel ABS en Boerenbond voorzichtig positief communiceren, is het duidelijk dat de sector zich in de eigen voet heeft geschoten.

Natuurbeleid

Eisenbundel MAP5 ondergraaft geloofwaardigheid Boerenbond

04 mei 2016

Vorige maand nog loofde Natuurpunt de landbouworganisaties en -administraties met de communicatiecampagne waarin zij landbouwers opriepen zich ten volle achter doelen én aanpak van MAP5 te scharen. De achterliggende boodschap van de campagne is duidelijk: een grote uitdaging tegen een krappe deadline. Vooral de hoge fosfaatconcentraties blijven de Europese Commissie zorgen baren.

Natuurbeleid

Pyrrus-overwinning voor landbouwsector in zaak grondwettelijk hof

03 mei 2016

Het Grondwettelijk Hof heeft een reeks artikels vernietigd (uit het decreet natuurbehoud) die het Vlaamse Natura 2000-programma (inclusief de PAS) en de Managementplannen regelen, na een klacht van enkele tientallen landbouwers. Hoewel ABS enBB hierover voorzichtig positief communiceren, is het duidelijk dat de sector in de eigen voet heeft geschoten.

Natuurbeleid

Nieuwe studie voedt debat vergroening landbouw

27 april 2016

Het onafhankelijke studiebureau IEEP trok onlangs de eerste conclusies uit de vergroening van het Europese landbouwbeleid (GLB). Met deze studie wordt voor het eerst de potentiële impact van de vergroening op onze bedreigde boerenlandnatuur afgemeten. Het bilan is mager: de inkomenssteun aan landbouwers koppelen aan complexe en afgezwakte groene regeltjes heeft niet de verhoopte effecten gehad. De auteurs doen echter meer dan het intrappen van een open deur en leggen ook vier alternatieven voor om het GLB zowel groener als haalbaar te maken.

Natuurbeleid

Bloemrijke akkerranden kunnen bron van pesticiden zijn

21 april 2016

Engelse wetenschappers kwamen onlangs met zorgwekkend nieuws over de effectiviteit van bloemrijke akkerranden. Die worden goedbedoeld in landbouwgebied aangelegd om bestuivende insecten en akkervogels te helpen. Uit het onderzoek blijkt nu dat heel wat pesticiden uit omliggende akkers via de bodem en spuitdrift ook in hoge dosissen in het stuifmeel van de bloemen terecht komen. Dat is slecht nieuws voor onze bijen en andere insecten waarmee akkervogels hun jongen groot brengen.

Natuurbeleid

Natuurpunt vraagt fitness check van Europees landbouwbeleid

25 maart 2016

Ondanks een jaarlijks budget van 55 miljard, wordt boer noch burger beter van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Nooit is de ravage van de productie- en exportgedreven beleidskoers van Europa zo frappant geweest. Zelfs wanneer het uiterste uit elke vierkante meter landbouwgrond wordt gehaald, blijft een degelijk loon voor de boer geen evidentie. Het gevolg is dat we zowel onze boeren (in Vlaanderen 4 per dag) als onze boerenlandnatuur aan het verliezen zijn.

Natuurbeleid

Hoopvolle perspectieven voor weidevogelbeheer

17 maart 2016

Vorige week werden in de Vallei van de Zwarte Beek twee zonnepompen in werking gesteld. Deze Vlaamse primeur komt er dankzij de samenwerking tussen een lokale landbouwer, Natuurpunt, het Regionaal Landschap Lage Kempen en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Natuurbeleid

Polderfront stelt Vlaamse regering in gebreke

03 maart 2016

Het polderfront (Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en de West-Vlaamse Milieufederatie) stelt de Vlaamse regering in gebreke om er zo voor te zorgen dat alle poldergraslanden op de kaart effectief beschermd worden. Dat is nu niet het geval.

Pagina's

TOP