Natuurbeleid

Politiek vraagt effectiviteitsdebat vergroening landbouw

25 februari 2016

Wetenschappers zijn duidelijk: met groenbemesters zal de achteruitgang van de akkerbiodiversiteit niet gestopt worden. Toch toonde minister Schauvliege zich in de Commissie Landbouwovertuigd van de effectiviteit van de Vlaamse vergroeningsverplichtingen, ook al blijken die voor 85% ingevuld met groenbemesters.

Natuurbeleid

Europees landbouwbeleid moet meer lijnen in het landschap brengen

18 februari 2016

Om de achteruitgang van boerenlandnatuur te stoppen vraagt het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat 5% van het akkerland wordt ingezet als Ecologische Aandachtsgebied (EAG).

Natuurbeleid

Belet, Vandenkendelaere en Vautmans plooien voor landbouwlobby

04 februari 2016

Praktisch alle Vlaamse europarlementsleden stemden voor de resolutie van rapporteur Mark Demesmaeker. Enkel Hilde Vautmans (Open VLD), Ivo Belet en Tom Vandenkenlaere (CD&V) onthielden zich.

Natuurbeleid

Grauwe kiekendieven welkom in Vlaanderen

21 januari 2016

Om bij te dragen aan de Europese natuurdoelen wil de Vlaamse Overheid vijftien broedparen van de grauwe kiekendief ontvangen. De beste kansen voor deze sierlijke roofvogel van open landbouwgebieden vinden we in Haspengouw en de Westhoek waar veel graangewassen staan. Het pas goedgekeurde soortbeschermingsprogramma (SBP) voorziet er met nieuwe terreinmaatregelen een verbetering van de leefgebieden.

Natuurbeleid

Vlaanderen in de bres voor de wilde hamster

13 januari 2016

Met de goedkeuring van drie soortbeschermingsprogramma’s door minister Schauvliege zet Vlaanderen voortaan in op het beschermen van echte landbouw-ambassadeurs. Soorten vragen maatwerk. Vandaag bekijken we wat er voor de hamster in petto is.

Natuurbeleid

Eurobarometer: brede steun voor groene landbouw met waardig inkomen

13 januari 2016

Een nieuwe Eurobarometer doet de Europese Commissie besluiten dat het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) een breed draagvlak geniet. Ook duizend Belgen werden bevraagd.

Natuurbericht

Vlaanderen in de bres voor wilde hamster

11 januari 2016

De Vlaamse overheid heeft bepaald dat ze ieder jaar zo’n 80 hamsters zal uitzetten in Zuid-Limburg. Het is een ultieme poging om het knaagdier van het uitsterven te redden. Voorafgaand aan de uitzetting wordt geïnvesteerd in een leefgebied met voldoende voedsel en beschutting. Het nieuwe beschermingsplan zet in op overeenkomsten die landbouwproductie en hamstervriendelijk beheer laten samengaan.

Natuurbeleid

Enquête peilt naar effectiviteit GLB-vergroening

07 januari 2016

Volgend jaar worden de vergroeningsregels uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vereenvoudigd. Hiertoe organiseert de Europese Commissie een publieke consultatie over de resultaten en ervaringen na één jaar vergroeningsbeleid.

Natuurbeleid

Witte rook voor hamster, grauwe kiekendief en kwartelkoning

07 januari 2016

Net voor het jaareinde bevestigde minister Schauvliege in het Vlaams parlement (verslag p39) dat er drie soortbeschermingsprogramma’s (SBP’s) onder de kerstboom zouden liggen. Natuurpunt is tevreden dat er na lang wachten eindelijk concrete plannen op tafel liggen voor de Europees beschermde hamster, grauwe kiekendief en kwartelkoning.

Natuurbeleid

Handen uit de mouwen voor de hamster, kwartelkoning en grauwe kiekendief

12 november 2015

Het verzekeren van het voortbestaan van Europees beschermde soorten, daar dienen de soortbeschermingsprogramma’s (SBP) voor. Minister Schauvliege nam zich voor om er elk jaar vier te lanceren, maar die van hamster, kwartelkoning en grauwe kiekendief laten op zich wachten.

Natuurbericht

Nederlandse ‘Vogelakker’ blijkt succesrecept voor Grauwe kiekendief

12 november 2015

In een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Ibis is beschreven hoe Grauwe kiekendieven vogelakkers gebruiken om voedsel te vinden. Het concept ‘Vogelakker’ is speciaal ontworpen als foerageergebied voor Grauwe kiekendieven. Tegelijk is een vogelakker goedkoper dan gangbare maatregelen van natuurbeheer in akkerbouwgebieden. Vogelakkers zijn in Nederland inmiddels toegelaten als 1e pijler vergroeningsmaatregel en als beheerovereenkomst agrarisch natuurbeheer (2e pijler). Natuurpunt rekent erop dat met de nakende goedkeuring van het ‘soortbeschermingsprogramma Grauwe kiekendief' de succesvolle vogelakkers straks ook in Vlaanderen kunnen aangelegd worden. Dat is nodig, want zonder precisiemaatregelen blijven de broedvogels achterwege.

Natuurbeleid

Uitwerking Vlaams herstelbeleid: de laatste rechte lijn

07 oktober 2015

In het kader van de PAS werkt de Vlaamse Overheid momenteel aan een nieuw wettelijk kader voor het herstel van Europees beschermde natuur.

Natuurbeleid

Natuur helpt landbouw: belang bestuivers voor fruitteelt

17 september 2015

Het Nederlandse Alterra onderzocht de bijdrage van honing- en wilde bijen aan het productiesucces van appels en blauwe bessen. De resultaten zijn indrukwekkend.

Natuurbeleid

Halvering 'rode' landbouwbedrijven is juridisch drijfzand

10 september 2015

In het kader van het IHD-overleg, werkt men aan een stikstofaanpak (PAS) die ook zal doorwerken in vergunningen. Dat zorgde o.a. voor groene (uitstoot ok), oranje (uitstoot aan te pakken) of rode (uitstoot niet ok) landbouwbedrijven, afhankelijk van de stikstofuitstoot van dat bedrijf.

Natuurbeleid

Welke toekomst voor de landbouw?

18 juni 2015

Naar aanleiding van het MAP, loopt een discussie over het toekomstmodel van de Vlaamse landbouw. Bioforum antwoordt nu op de verwijten van Piet Vantemsche als zouden zij en de milieubeweging tégen technische oplossingen zijn voor het mestprobleem. Bioforum nuanceert dit, maar stelt wel tegen de veronderstelling te zijn dat men daarmee de bron van het milieu- of systeemprobleem aanpakt.

Natuurbeleid

Nieuw mestactieplan: dweilen met de kraan open

11 juni 2015

Het vijfde mestactieplan is goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Maar of de slechte waterkwaliteit in regio’s met intensieve veeteelt zal verbeteren, valt te betwijfelen. Het echte debat gaat over hoeveel varkens Vlaanderen aankan.

Natuurbeleid

MAP5 blijft dweilen met de kraan open

11 juni 2015

Het Vlaams parlement keurde gisteren het decreet over MAP5 goed. Natuurpunt stelt vast dat onder druk van de Europese Commissie het plan strenger is geworden. Toch betwijfelen we of de slechte waterkwaliteit in regio’s met intensieve veeteelt snel genoeg zal verbeteren. Het echte debat gaat niet over hoe de mest moet weggewerkt worden, maar over hoeveel varkens Vlaanderen aankan.

Natuurbeleid

Natuurrapporten tonen noodzaak betere uitvoering Natura 2000

04 juni 2015

Zowel de recente State of nature van de Europese Commissie, de recente Europese rode lijst voor vogels, als de halftijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie 2020 door Birdlife geven de Europese beleidsmakers vandaag, tijdens de Green Week, dezelfde boodschap

Natuurbeleid

Verstedelijking, niet natuur, verdrukt landbouw

28 mei 2015

Door 38.000 ha landbouwgrond te herbestemmen naar natuur, voorziet Vlaanderen finaal 150.000 ha voor natuur, en vrijwaart het 750.000 ha voor landbouw.

Natuurbeleid

Vergroening GLB wordt uitgehold, niet "vereenvoudigd"

21 mei 2015

Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is nog geen vijf maanden oud en Europees commissaris Phil Hogan kondigt al een “vereenvoudiging” aan van de verplichte vergroeningsmaatregelen.

Pagina's

TOP