Natuurbericht

Actieplan brengt redding salamanders stap dichterbij

20 april 2017

De ministers van Leefmilieu en Landbouw hebben een nationaal actieplan goedgekeurd dat de opmars van een salamanderdodende schimmelziekte moet stuiten. Het plan omvat meer monitoring, betere communicatie tussen betrokkenen en noodplannen in geval van een uitbraak. Natuurpunt reageert opgetogen, maar wijst tegelijk op de nood aan extra budget voor onderzoek en handelsbeperkingen om de verspreiding van de agressieve ziekte te stoppen.

Natuurbeleid

Zonevreemd bos: regering beschermt 'sub-top' in plaats van 'toplaag'

20 april 2017

Vlaanderen heeft ongeveer 65.000 ha ”zonevreemde” bossen buiten natuur- of bosgebied, die makkelijk voor de bijl kunnen. Een kleine 20% daarvan krijgt nu een betere bescherming door een kaart die de regering op 31 maart 2017 voorlopig goedkeurde

Natuurbeleid

Ander landbouwbeleid? Natuurpunt brengt uw stem naar Europa

20 april 2017

De Europese Commissie houdt tot 2 mei een consultatie bij haar burgers over haar landbouwbeleid. Dat beleid mist namelijk vandaag zijn doel: de tientallen miljarden euro’s aan landbouwsubsidies komen vooral grote boeren en de agro-industrie ten goede, terwijl lokale landbouwers er massaal mee kappen en het leefmilieu schade lijdt. Natuurpunt onderschrijft samen met meer dan 300 Europese organisaties de Living Land campagne, die oproept voor een eerlijker en natuurvriendelijker landbouwbeleid. Nieuw is nu ook dat burgers worden geholpen om hun stem te laten horen. Met één muisklik kunnen zij aan de Europese Commissie een landbouwbeleid vragen dat zowel boer als natuur vooruit helpt.

Natuurbeleid

Distels opnieuw federale bevoegdheid?

20 april 2017

Na de vernietiging van de distelbestrijdingsplicht verklaarde minister Schauvliege in het Vlaams Parlement dat zij hoopt dat de federale overheid snel een nieuwe rechtsgrond creëert. Dit is echter allerminst evident - het gaat duidelijk om een Vlaamse bevoegdheid. De minister verwijst ook naar het “wetenschappelijk” advies van het FAVV. Dit werkstuk beschrijft uitgebreid de biologie van de distels, maar bevat geen ernstige onderbouwing waarom de distel een (fyto)sanitair probleem zou vormen. Naar cijfers over kosten/baten en lusten/lasten is het al helemaal tevergeefs zoeken. Natuurpunt verwacht meer ernst als het gaat om de onderbouwing van het beleid - wordt dus vervolgd.

Natuurbeleid

Recreatieve zeevissers registreren vangsten op vrijwillige basis

20 april 2017

Sinds het LIVIS project weten we dat er 549 recreatieve vissersvaartuigen actief zijn voor onze kust. Wat de impact van deze omvangrijke vloot is op het mariene milieu, weten we –nog- niet. Via het nieuwe www.recreatievezeevisserij.be kunnen recreatieve vissers op vrijwillige basis hun vangsten doorgeven. Na een maand staat de teller al op 150 geregistreerde recreatieve vissers. Een goede start. Op termijn rekenen we op een volledige registratie, zodat we op basis van een onderbouwde impactanalyse van de recreatieve zeevisserij betere afspraken kunnen maken voor de bescherming van het mariene milieu.

Natuurbeleid

Klimaatrobuust maken van onze steden en gemeenten moet versnelling hoger

20 april 2017

Via www.burgemeestersconvenant.be biedt de Vlaamse overheid een nieuw platform aan dat lokale overheden ondersteunt om hun engagement voor het Burgemeestersconvenant om te zetten in praktische maatregelen, klimaatprojecten en concrete resultaten. Zo biedt het adaptatieluik inspiratie om veel meer in te zetten op het klimaatrobuust maken van steden en gemeenten. De voorbeelden van de website laten zien dat natuur een cruciale speler is in de strijd tegen klimaatverandering. Helaas wordt die nog al te vaak onderbenut. De samenwerking tussen Natuurpunt en de gemeente Maldegemwaarbij natuurgebieden bijdragen aan extra waterberging, kan alvast dienen als een goed praktijkvoorbeeld.

Natuurbericht

Speur mee naar de zeldzame Groot-hoefbladboorder

19 april 2017

De Groot-hoefbladboorder laat zich maar zelden opmerken in je tuin. Wil je deze zeldzame nachtvlinder spotten, dan ga je beter op zoek naar de rupsen ervan. En dat is nu volop het moment! Want in de lente boren de jonge rupsen zich in de Groot hoefbladplanten en doen ze zich tegoed aan de stengel, tot die helemaal verdroogt. Speur mee en geef zeker je waarnemingen door!

Natuurbericht

Nog te veel dieren belanden onder Brusselse wielen

18 april 2017

In 2016 werden in het Brussels gewest 61 dierlijke verkeersslachtoffers gemeld. Dit is slechts het topje van de ijsberg, want Brussel is rijk aan groene gebieden die doorsneden worden door een dicht netwerk van wegen. Zie je een verkeersslachtoffer? Meld het zeker: zo help je knelpunten in kaart te brengen en nóg meer aanrijdingen te voorkomen.

Natuurbericht

Is dit het laatste Korhoen van België?

14 april 2017

In de Ardennen baltst momenteel het laatste wilde korhoenmannetje van België. Ooit was het Korhoen een wijdverspreide vogelsoort in ons land. In heideveldjes en veengebieden gonsde het van koerende, sissende en bolderende mannetjes, terwijl tientallen vrouwtjes toekeken en hun keuze maakten. Nu blijven er nog maar drie Korhoenders over. Hoe is het zover kunnen komen?

Vrijwilligers

Bart brengt elke dag in de natuur door

12 april 2017

Portret van een vrijwilliger: Bart Hoelbeek

Natuurbericht

Zwermende vleermuizen in Antwerpse forten geven geheimen prijs

11 april 2017

In de nazomer en herfst vliegen vleermuizen er ‘s nachts op uit. Ze bezoeken plekjes die geschikt zijn om de winter door te brengen en vliegen er samen rond. Veel van die zogenaamde zwermplaatsen liggen in de Antwerpse fortengordels. Maar over het zwermgedrag daar was nog weinig bekend. Tot nu. De Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt ging op pad en legde enkele geheimen van de zwermende vleermuizen bloot.

Natuurbericht

Warm lenteweer wekt zeldzame Hazelmuizen al uit winterslaap

07 april 2017

Het warme weer haalt de Hazelmuizen uit hun winterslaap. In Voeren is al meer dan de helft van de populatie ’s nachts actief. Dat is opvallend vroeg, zelfs vroeger dan in het uitzonderlijk warme voorjaar van 2014. Nu breekt een heikele periode aan: ze moeten op zoek naar voedsel en een nest dat hen beschermt tegen roofdieren. Hopelijk slagen ze daar in, want de Hazelmuis is ernstig bedreigd.

Natuurbericht

Samenleven met de bever: zo kan het

04 april 2017

Een studie van de Universiteit Antwerpen toont dat er in Vlaanderen voldoende leefgebied is voor meer dan 900 beverfamilies, ruim 7 keer meer dan er vandaag leven. Die vestiging zal in de praktijk niet altijd zonder uitdagingen verlopen, want de bever is een echte landschapsarchitect. Toch zijn er in veel gevallen oplossingen die een conflictloos samenleven tussen mens en bever mogelijk maken.

Natuurbeleid

Europa vraagt burgers raad over toekomst landbouwbeleid

04 april 2017

Het Europees landbouwbeleid mist zijn doel: de tientallen miljarden euro’s aan landbouwsubsidies komen vooral grote boeren en agro-industrie ten goede, terwijl lokale landbouwers er massaal mee kappen en het leefmilieu een zware impact ondervindt. Het huidige beleid komt steeds meer onder de druk. Daarom start de Europese Commissie nu een consultatieronde bij haar burgers. De Belgische natuur-en milieuorganisaties roepen iedereen op hun stem te laten horen voor een landbouwbeleid dat boer én natuur helpt.

Natuurbericht

Eerste Belgische Groenlandse walvis mogelijk in de problemen door spooknet

03 april 2017

De Groenlandse walvis die op vrijdag en zaterdag ontdekt werd voor de Belgische kust tussen Raversijde en Westende, is mogelijk in de problemen. Op foto’s is te zien dat een visnet rond de staart van het dier geraakt is. Dergelijke spooknetten vormen wereldwijd een gigantisch probleem.

Natuurbeleid

Onze landbouw moet anders: laat je stem horen!

03 april 2017

Het Europees landbouwbeleid en bijhorende subsidiëring is slecht voor kleine landbouwers, natuur en gezondheid. Hoog tijd voor een omslag. Met de fitness check van het landbouwbeleid breekt een momentum aan om het landbouwbeleid helemaal anders vorm te geven. Hoe zie jij de toekomst van de landbouw? Laat je stem horen tijdens de publieke consultatieronde.

Natuurbericht

Groenlandse walvis voor de Belgische kust

01 april 2017

Op 31 maart 2017 werd in de namiddag een Bultrug gemeld voor de kust van Raversijde. Het dier werd gezien dicht bij de kustlijn, ter hoogte van het Provinciedomein Raversyde. Maar op basis van foto’s kon worden vastgesteld dat het niet om een Bultrug maar wel om een Groenlandse walvis gaat. Het dier werd vanmorgen opnieuw waargenomen. Een nieuwe soort voor België.

Natuurbeleid

Langverwachte en historische beslissing voor bedreigde bossen

31 maart 2017

Op 31 maart 2017 heeft de Vlaamse Regering beslist om 12.260 hectare waardevol, maar ‘zonevreemd’ bos beter te beschermen door de publicatie van een kaart. Hiermee wordt het in 2011 aangekondigde plan van aanpak eindelijk van kracht. “Een historische stap voorwaarts voor de bescherming van bos in Vlaanderen”, reageren BOS+, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu. Vorige maand nog schreven de organisaties een brief aan de Vlaamse regering waarin ze opriepen tot actie.

Natuurbericht

Invasie van Down Under: exotische platwormen straks heer en meester?

31 maart 2017

Tijdens het tuinieren in zijn tuin in Hamme, stootte René op een opvallende, exotische platworm. Vermoedelijk is deze vondst nog maar het topje van de ijsberg: almaar meer platwormen doen via het mondiale transport van planten hun intrede. En dat is niet zonder gevaar voor onze inheemse fauna.

Natuurbeleid

Middenveld schetst toekomst Europa: duurzaam, democratisch en inclusief

30 maart 2017

Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome schreef het Europese middenveld (230 organisaties, waaronder Natuurpunt) een manifest over de toekomst van het Europese project. In deze onzekere tijden willen Europese burgers een sterkere focus op Europese kernwaarden zoals economisch-, sociaal- en ecologische welzijn. Wij roepen de Europese leiders dan ook op om meer daadkracht te tonen en zo de EU op het spoor te zetten naar een duurzame toekomst waarin de rechten van iedereen gerealiseerd en de grenzen van de planeet gerespecteerd worden.

Pagina's

TOP