LIFE Green Valleys

Antwerpen
Brussel
Afbeelding
life-greenvalleys
life-greenvalleys
Soort
LIFE
Werking
Natuurbeheer

Inleiding

Op een boogscheut van Brussel kan je gaan wandelen in verschillende unieke stukjes natuur. Enkele prachtige beekvalleien net ten noordoosten van de stad herbergen dieren met welluidende namen als de kamsalamander en de zeggekorfslak. Bloemrijke graslanden met bont gekleurde vlinders en oude boskernen met rijke voorjaarsflora bepalen hier de sfeer.

Afbeelding
377544_2665869601547_2144258565_n_ewoud_lamiral
Ewoud L'Amiral

Deze gebieden zijn zo uniek omdat er zich een waterlaag bevindt met veel kalk en basen in de ondergrond. Dit kalkrijke water bepaalt in belangrijke mate de plantengroei wanneer het aan de oppervlakte komt. Omdat dat behoorlijk zeldzaam is, werden de gebieden opgenomen in het Natura 2000-netwerk van de belangrijkste natuurgebieden in Europa. Dit netwerk is opgezet om de bijzondere Europese natuurwaarden te verzekeren en omvat bijna 18 % van het Europese grondgebied. Het is niet gelimiteerd tot natuurreservaten maar gebaseerd op het breder principe van behoud en duurzaam gebruik van de natuur. Een plaats waar mensen en natuur in harmonie kunnen samenleven.

Om de natuurwaarden in deze voorstedelijke regio rond Brussel nog te versterken startte Natuurpunt in 2018 een nieuw project: LIFE Green Valleys.

Maar het project gaat niet alleen om het versterken van de natuurwaarden. In de regio is ook heel wat menselijke activiteit. Het is een dichtbevolkt gebied met veel bedrijven en grote gebieden zijn ook nog in landbouwgebruik. Met die mensen gaan we actief aan de slag en in gesprek. We bekijken hoe we de mensen dichter bij de natuur(gebieden) kunnen brengen en de natuur dichter bij de mensen.

Omdat de Europese Commissie deze relatie tussen mensen en natuur zo belangrijk vindt, steunt ze LIFE Green Valleys via het projectfonds “LIFE”. Hierdoor kan Natuurpunt aanspraak maken op een deel van die middelen uit het projectfonds om tussen 2018 en 2025 ongeveer 200 ha natuur te herstellen, de gebieden en het Natura 2000 netwerk meer bekendheid te geven, mensen te betrekken bij het (natuur)beheer en te werken aan nuttige toepassingen voor beheerresten.

LIFE Green Valleys geeft dus een extra impuls aan het vele werk dat vrijwillige en professionele medewerkers al jaren investeren in de natuurgebieden in de regio. Het loopt van 1 september 2018 tot 31 augustus 2025. De hoofdrolspelers in het project zijn de plaatselijke vrijwillige medewerkers van Natuurpunt, waarbij de coördinatie voorzien wordt vanuit Natuurpunt Beheer vzw. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Natuurpunt Studie vzw en Natuurinvest zijn de Vlaamse partners.

Voor het project werken we ook samen met een Poolse natuurorganisatie. In het westen van Polen beheert Klub verschillende natuurgebieden met soortgelijke vegetaties als deze rond Brussel. Dit LIFE-project biedt een unieke kans om kennis uit te wisselen over het beheer, samen ervaringen op te doen en oplossingen te zoeken voor het verwerken van de beheerresten.

Volgende natuurgebieden maken deel uit van het projectgebied:

Wil je gaan wandelen, neem dan zeker een kijkje in de wandelgids.

Meer info over het Life-projectfonds van de Europese Unie vindt u hier.
Meer info over het Natura 2000-netwerk vindt u hier.

Nieuws

Doorlopend vind je nieuwtjes op onze Facebook-pagina.

 

* Februari 2019

De start van het LIFE project ging niet onopgemerkt voorbij; zowel op de radio als in de kranten werd er aandacht aan besteed.

* Juni 2019

In het Floordambos in Steenokkerzeel wordt een wel erg bijzondere bewoner aangetroffen.

 

* September 2019

De eerste echte inrichtingswerken van het LIFE-project gaan van start. In het Silsombos kappen we enkele hectaren populierenplantage om plaats te maken voor inheems en meer biodivers bos.

* September 2019

Om de prachtige natuur van de Groene vallei te beschermen, moeten we gronden aankopen. De vooropgestelde doelstelling van het project (dat nog 6 jaar loopt) is nu reeds gehaald. In het Hellebos zorgde dit voor een mooie uitbreiding van het gebied.

 

* November 2019

Bos - © Wim Dirckx

Op zaterdag 30 november gaan vrijwilligers van Natuurpunt Herent samen met de medewerkers van Terumo Haasrode, gespecialiseerd in medische technologieën, bomen en struiken planten op een weiland aan de Groenstraat in Veltem-Beisem. Het gaat om 60 bomen en struiken die een nieuwe houtkant zullen vormen en een geleidelijke overgang zijn tussen het bestaande Kastanjebos en het weiland.

Het perceel aan de Groenstraat is recent aangekocht door Natuurpunt Herent met middelen van het Europees project LIFE Green Valleys. Op dit perceel zal een bosrand geplant worden die de bestaande boskern van het Kastanjebos uitbreidt. Die bosrand bestaat uit rode kornoelje, hazelaar, zomereik, winterlinde, sporkehout, haagbeuk en zoete kers.

De plantactie wordt mee ondersteund door Terumo uit Haasrode, gespecialiseerd in medische technologieën. Dankzij hun gift kon het plantgoed aangekocht worden en het personeel zal ook mee de handen uit de mouwen komen steken.  Dit kadert in de actie Bos voor iedereen van Natuurpunt, maar past ook perfect binnen de doelstelling van LIFE Green Valleys om meer bekendheid te geven aan het Natura 2000 netwerk en mensen te betrekken bij het beheer van de natuurgebieden. 

 

* December 2019

Onze eerste bijdrage op het Youtube-kanaal is van Saskia Ribbens. Zij maakte een filmpje over de monitoring van Kamsalamander in het LIFE-project. Om deze prachtige, Europees beschermde soort beter te beschermen, wordt in het project onderzocht waar de soort nog voorkomt en welke maatregelen de populaties kunnen versterken.

 

* December 2019

Vlotte samenwerking tussen vissers en Natuurpunt  

 

Een karper van 13,4 kg - © Saskia Ribbens - Seger Van Mileghem

In het natuurgebied Torfbroek in Kampenhout is een natuurinrichtingsproject aan de gang samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het is de bedoeling om een aantal oude visvijvers terug in hun oorspronkelijke staat te herstellen en om meer kalkmoeras te creëren. Bij deze werken zijn een aantal spectaculair grote vissen gevangen.

Om te kunnen werken aan de ‘Fauna & Flora vijver’ zal die deels droog gezet moeten worden.  “We willen de vissen die op de vijver leven beschermen tegen deze werken, en daarom is een samenwerking opgezet met de Vereniging van Belgische Karpervissers (VBK)”, zegt Sarah Tilkin, coördinator LIFE Green Valleys.

“We zijn er in geslaagd om 9 gigantische karpers, 2 zeelten en 1 snoek af te vangen, die allemaal een nieuwe thuis gekregen hebben. We waren onder de indruk van de gigantische karpers die we vingen. Er zaten exemplaren tussen van 8 kg, 11 kg en 13 kg en dat is toch wel bijzonder aangezien de vijver niet heel diep is en relatief klein”, vult Tilkin aan. 

De samenwerking tussen de Vereniging van Belgische Karpervissers (VBK) en de natuurbeheerders van Natuurpunt is heel goed verlopen. Beide partijen zijn enthousiast om ook in de toekomst vissen op deze manier te beschermen tegen werken aan vijvers en waterpartijen.

Naast dit natuurinrichtingsproject van Natuurpunt, VLM en ANB zijn in de grotere regio nog meer natuurherstelwerken aan de gang in het kader van het Europese project LIFE Green Valleys

 

* December 2019

In het Silsombos werden extra bomen aangeplant. Het Nieuwsblad berichtte over de actie.

 

* Februari 2020

Op 20 februari kan je in het bezoekerscentrum komen luisteren naar wat er het afgelopen anderhalf jaar reeds is gebeurd in het kader van het LIFE-project en wat er de komende jaren nog staat te gebeuren.

 

* Maart 2020

 voorjaarsflora Kastanjebos

Natuurpunt Herent koopt 20 hectare bos en weilanden aan in het Kastanjebos. Met deze aankoop zal Natuurpunt de Groene Vallei gevoelig kunnen uitbreiden. Dat is goed nieuws: de natuurgebieden tussen Mechelen, Brussel en Leuven voelen al langer de druk van de oprukkende verstedelijking. Met deze aankoop is alweer een puzzelstuk gelegd om de versnippering tegen te gaan.

De Groene Vallei bestaat nu al uit bijna 500 hectare beschermde natuur met kalkmoerassen, blauwgraslanden en broekbossen, maar het is opgedeeld in geïsoleerde stukken. “Bedoeling is om die verschillende stukken natuur met elkaar te verbinden zodat een stuk robuuste natuur ontstaat, waarin plaats is voor zeldzame planten en dieren, maar ook voor avontuurlijke recreatie”, zegt Sarah Tilkin, coördinator LIFE Green Valleys. 

De afdeling Natuurpunt Herent beheert al jaren een groot aantal percelen in dit gebied. Het probleem van de versnippering is één van de zaken die men wil aanpakken want aaneengesloten natuurgebieden bevorderen de migratie van fauna en flora. Verder wil de afdeling de biodiversiteit bevorderen, door een deskundig opgesteld beheerplan, waar bosgedeeltes en open plekken kunnen zorgen voor de uitbreiding van onder andere blauwgraslanden. Er zal rekening gehouden worden met de gemeentelijke en andere projecten en de soorten van de campagne ‘koesterburen’.

Europese steun

Voor de uitbreiding en het verbinden van de verschillende delen van de Groene Vallei kan het project rekenen op de steun van het Europese LIFE-fonds. Sinds september 2018 loopt er een Europees project in de regio: LIFE Green Valleys. Doel van het project is om, met de hulp van Europa, kwetsbare en zeldzame natuur te herstellen en uit te breiden. Meer info over het LIFE project vind je op life-greenvalleys.be

groene_vallei.jpgLife + en Natura 2000.jpg

En het artikel in Het Nieuwsblad (24/3/2020)

 

* Juli 2020

 

RS2964_2186 Torfbroek zicht met orchideeen-scr.JPG

 Orchideeën in Torfbroek (c) Diane Appels

 

Met de aankoop van 22 hectare bos en weilanden in Kampenhout zal Natuurpunt de Groene Vallei  gevoelig kunnen uitbreiden. Dat is goed nieuws: de natuurgebieden tussen Mechelen, Brussel en Leuven voelen al langer de druk van de oprukkende verstedelijking. Met deze aankoop is alweer een puzzelstuk gelegd om de versnippering tegen te gaan.

De Groene Vallei  bestaat nu al uit bijna 500 hectare beschermde natuur met kalkmoerassen, blauwgraslanden en broekbossen, maar het is opgedeeld in geïsoleerde stukken. “Bedoeling is om die verschillende stukken natuur met elkaar te verbinden zodat een stuk robuuste natuur ontstaat, waarin plaats is voor zeldzame planten en dieren, maar ook voor avontuurlijke recreatie”, zegt Sarah Tilkin, coördinator LIFE Green Valleys. 

De afdeling Natuurpunt Kampenhout beheert al jaren een groot aantal percelen in dit gebied. “Die percelen liggen vaak geïsoleerd en het is de bedoeling om deze versnippering aan te pakken. Door 22 ha bij te kopen kunnen we ervoor zorgen dat sommige stukken aansluiting vinden op elkaar”, zegt Stefan Vandevenne van Natuurpunt Kampenhout. “Kampenhout mag zich met natuurgebieden zoals Torfbroek en Hellebos tot de Europese top rekenen qua flora. Veel zeldzame plantensoorten, zoals inheemse orchideeën, vinden hier nog een toevluchtsoord. Op de nieuw aangekochte stukken zal kwetsbare natuur hersteld worden. In de bossen vinden we nu al prachtige voorjaarsflora, die we nog verder hopen uit te breiden.”

Europese steun

Voor de uitbreiding en het verbinden van de verschillende delen van de Groene Vallei kan het project rekenen op de steun van het Europese LIFE-fonds. Sinds september 2018 loopt er een Europees project in de regio: LIFE Green Valleys. Doel van het project is om, met de hulp van Europa, kwetsbare en zeldzame natuur te herstellen en uit te breiden. Meer info over het LIFE project vind je op www.life-greenvalleys.be.

groene_vallei.jpg Life + en Natura 2000.jpg

* Augustus 2020

Start verwijdering stort Torfbroek vanaf 4 augustus 2020

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) start op dinsdag 4 augustus 2020 met de verwijdering van het stort aan natuurreservaat Het Torfbroek. Op 4 augustus wordt de nabije omgeving van het stort ingericht als werf (plaatsen hekwerk, rijplaten, ...). Op woensdag 5 augustus start de uitgraving.
Deze werken gebeuren in samenwerking met en met de steun van de gemeente Kampenhout, Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (PDPO).

In het verleden werd over de aanpak van deze werken reeds een infoavond georganiseerd. Helaas werd kort na de start van de werken asbest in het stort vastgesteld, waardoor deze stilgelegd werden. Het vereiste enig onderzoek om vast te stellen over welk soort asbest het gaat, hoe het verwijderd kan worden en waar het stortmateriaal verwerkt moet worden. Daarnaast moesten bijkomend ook nog financiële middelen gezocht worden. Vanaf dinsdag 4 augustus kan de VLM eindelijk starten met het verwijderen van het stort.

De asbest is aanwezig in gebonden vorm en gaat niet zweven als er gegraven wordt. Bovendien worden er metingen uitgevoerd naar luchtkwaliteit. Mocht er toch stof ontstaan, kan er verneveling gebeuren, waardoor het vocht het stof terug laat neerslaan. Het stortmateriaal wordt afgevoerd in vrachtwagens met zeildoek en zijn dus afgesloten. Voor de omwonenden is er geen gevaar.

Omdat in de Torfbroeklaan een school gelegen is, werd er voor gekozen om de werken zoveel mogelijk buiten de schoolperiode te laten plaatsvinden. Er is een parkeerverbod in de Torfbroeklaan tijdens de uitvoering van de werken. Vrachtwagens mogen maximum 30 kilometer per uur rijden. De werken worden ook begeleid door veiligheidscoördinator Stero en opgevolgd door een erkend bodemsaneringsdeskundige van ABO.

Verdere uitbouw Torfbroek
Er wordt ook op een andere manier gewerkt aan de verdere uitbouw van het natuurreservaat. Binnenkort wordt het slib uit de fauna- en floravijver verwijderd. Te veel slib in de vijver is niet goed voor de planten en dieren die er leven.

Om vlot te kunnen werken, startte de VLM al met het vellen van bomen die te dicht bij de vijver staan. Omdat de grond toch te nat is, liggen deze werken weer stil. De VLM hoopt binnenkort toch opnieuw te starten met het opruimen van de bomen. Daarna gaat een tijdelijke slibopvang ingericht worden aan de Oudenhuisbaan.

Er zal nog een infoavond georganiseerd worden voor omwonenden op donderdag 10 september om het ruimen van slib in de vijver en de andere geplande werken toe te lichten. Zij zullen hiervoor nog een officiële uitnodiging ontvangen.

 

* Augustus 2020

De werken in het Torfbroek in kader van het natuurinrichtingsproject (samen met VLM en ANB) zijn van start gegaan. Het oude stort wordt verwijderd zodat hier terug kalkmoeras kan ontstaan.

(HLN, 8/8/2020)

 

* September 2020

Vanaf nu kan je ook de wandeling in de Molenbeekvallei terugvinden in de wandelapp van Natuurpunt. Ga naar https://www.natuurpunt.be/pagina/op-stap-met-de-route-app

 

* Oktober 2020

We werken volop aan een oplossing voor het biomassa probleem in onze natuurgebieden. We starten met de afvoer van grote, oude maaiselhopen in het Torfbroek. Dit maaisel wordt gecomposteerd en hergebruikt.

In het Torfbroek in Kalmthout start Natuurpunt met het verwijderen van grote maaiselhopen. Die zijn de laatste jaren sterk aangegroeid en vormen nu een bedreiging voor de kwetsbare vegetatie. Met de grootste zorg voor de omgeving zal aangepast zwaar materieel de hopen nu weghalen.

Verspreid in het Torfbroek bevinden zich heel wat maaiselhopen. De combinatie van de zeer kwetsbare vegetatie (en bodemgesteldheid) en zeer hoge kosten voor afvoer van maaisel dat geen economische waarde heeft, maakt dat het op sommige momenten quasi onmogelijk is om het maaisel uit het gebied af te voeren. Het wordt dan ook gestockeerd op enkele maaiselhopen aan de rand van de percelen. De afgelopen jaren zijn op sommige percelen de maaiselhopen sterk aangegroeid wat een negatieve impact heeft op de vegetaties. Een afvoer van de maaiselhopen dringt zich dan ook op. 

“Dankzij het Duurzaam Biodiversiteitsproject en met steun van de provincie Vlaams-Brabant zullen we de maaiselhopen verwijderen”, zegt Sarah Tilkin, coördinator LIFE Green Valleys. “Om het maaisel vanuit de verschillende locaties uit het Torfbroek af te voeren zal aangepast materiaal gebruikt moeten worden, zoals een kraan en tractor met lage bandenspanning. Om bodemschade te vermijden (een absolute voorwaarde voor de uitvoering van het project) zal gebruik worden gemaakt van rijplaten.”

Het Torfbroek is gelegen in Kampenhout, in de deelgemeenten Berg en Nederokkerzeel, ten zuiden van de dorpskern van Berg. Dit natuurreservaat herbergt topnatuur met een groot scala aan zeldzame habitats van Europees belang, waaronder alkalisch laagveenvegetaties, blauwgraslanden, kranswier- en galigaanvegetaties …Men vindt er de best ontwikkelde blauwgraslanden van Vlaanderen, met o.m. parnassia, grote muggenorchis, blonde zegge, vlozegge en karwijselie.

 

* Oktober 2020

In het Floordambos wordt werk gemaakt van de uitbreiding van de orchideeënweide. Daarnaast worden toekomstbomen in het bos vrijgezet en wordt er meer licht gecreëerd voor de voorjaarsflora in het bos.

 

 

* November 2020

In het Torfbroek wordt in het kader van het natuurinrichtingsproject (met VLM en ANB) een natte ontslibbing van de vijver uitgevoerd door een gespecialiseerde firma. Dit zorgt voor een meer heldere en meer gezonde vijver.

(HLN, 1/11/2020)

 

 * December 2020

In het Natuur.blad (p9) kan je een update lezen over het LIFE Green Valleys project.

 

 

* Januari 2021

In het Silsombos werden vier nieuwe infoborden geplaatst. Hierop kan je de wandelroutes vinden en informatie over dier - en plantensoorten die leven in het Silsombos.

* Januari 2021

De corona-periode lokte de mensen terug de natuur in. Dit merkten we ook in de Groene Vallei. Niet alleen kregen we een pak meer bezoekers in onze natuurgebieden, ook de ledenaantallen stegen.

(Het Nieuwsblad)

 

* Januari 2021

De illegale slipschool in het hartje van het Hellebos moet verdwijnen. Autowrakken en een slipschool horen niet huis in beschermde natuur, maar op een industrieterrein. We riepen op tot het indienen van bezwaarschriften en maar liefst 500 bezwaarschriften werden ingediend.

 

* Februari 2021

In het Floordambos wordt werk gemaakt van de uitbreiding van de orchideeënweide. Daarnaast worden toekomstbomen in het bos vrijgezet en wordt er meer licht gecreëerd voor de voorjaarsflora in het bos. Op de radio legden we uit waarom we deze werken doen.

(HLN, 25/2/2021)

 

 * April 2021

In kader van LIFE Green Valleys werden peilbuizen in de natuurgebieden geplaatst om de waterstand te kunnen opvolgen. Helaas beschadigden vandalen de peilbuizen. Ondertussen werden ze allemaal opnieuw gezet.

(VRT) 

* April 2021

In LIFE Green Valleys werken we rond de Europees beschermde soort Kamsalamander. In Pikhakendonk creëren we nieuw leefgebied op een perceel aangekocht met LIFE-middelen. We houden in het ontwerp van de poelen rekening met de huidige klimaatverandering.

* Mei 2021

In mei 2021 ging de tractoropleiding en de aansluitende vervolgopleiding voor vrijwilligers door, in kader van LIFE Green Valleys. Onze vrijwilligers leerden werken met de aangekochte tractors en ander materiaal. Op deze manier kunnen ze de natuurgebieden nog beter beheren dan voordien.

 

* Juli 2021

De provincie weigert de vergunning in het Hellebos. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de berscherming van dit prachtige bos.

(HLN 9/7/2021)

 

* Augustus 2021

Grote kraamkolonie Laatvliegers ontdekt in Kampenhout!

In Vlaanderen leven verschillende soorten vleermuizen in de zomer op kerkzolders. Door de zwarte leien warmen deze grote zolders goed op waardoor ideale omstandigheden ontstaan om de jongen groot te brengen. Uit onderzoek van de vleermuizenwerkgroep blijkt dat in 80-90% van de kerkzolders in Vlaanderen sporen van vleermuizen worden aangetroffen. Gisteren vatte de vleermuizenwerkgroep post aan de kerk van Kampenhout. Niet minder dan 72 (!) uitvliegende laatvliegers werden geteld. De laatvlieger is een van de grotere vleermuizensoorten in Vlaanderen die o.a. meikevers eet. Met 72 dieren is de kerk in Kampenhout één van de 10 belangrijkste en grootste gekende kraamplaatsen in Vlaanderen.

Het onderzoek van de vleermuizenwerkgroep kaderde zowel in LIFE Green Valleys als in de ‘meetnetten’ van het INBO waarin sinds dit jaar ook vleermuizen worden opgevolgd.

 

* Augustus 2021

Vleermuizen welkom in elektriciteitscabine

 

Natuurpunt en netbedrijf Fluvius hebben in Kampenhout een elektriciteitscabine ingericht als vleermuizenverblijfplaats. In het dak van de cabine werden speciale openingen aangebracht zodat vleermuizen er gemakkelijk in en uit kunnen vliegen. Daarnaast werd de dakbedekking uitgevoerd in donkere leien, zodat de temperatuur onder het dak snel oploopt. Die hogere temperatuur is noodzakelijk: vleermuizen houden in de zomer en tussenseizoenen van warmte. 

De elektriciteitscabine in Nederokkerzeel is uniek in Vlaanderen. “In de Waterstraat stond tot voor kort nog een paalcabine, dat is een elektriciteitspaal waarin vanboven een transformator hangt die de stroom naar een lager niveau brengt”, vertelt Koen Wouters, regiomanager bij Fluvius. “Om de bedrijfszekerheid en veiligheid van ons elektriciteitsnet te verhogen, hebben we die vervangen door een distributiecabine op de begane grond. De paalcabine bevond zich echter in Natura 2000-gebied, het Europees netwerk van belangrijke natuurgebieden. Samen met Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos hebben we daarom bekeken hoe we met de plaatsing van de distributiecabine ook de natuurwaarden in het gebied konden verbeteren. We lieten daarvoor een ‘vleermuizendak’ ontwikkelen met speciale openingen zodat de vleermuizen makkelijk in en uit het zoldergedeelte kunnen vliegen.”

Binnen LIFE Green Valleys spelen vleermuizen een grote rol, met heel wat onderzoek, zowel naar de aanwezigheid van soorten als naar potenties om de regio geschikter te maken als leefgebied. Bij een uitgebreide monitoring in 2018 werden onder andere de ingekorven vleermuis en bosvleermuis gevonden. De kers op de taart was het terugvinden van de kleine hoefijzerneus, een kleine vleermuissoort die reeds 45 jaar uitgestorven gewaand werd in Vlaanderen. Het vleermuisvriendelijk inrichten van de elektriciteitscabine sluit naadloos aan bij de doelstellingen binnen het LIFE project Green Valleys.

* Oktober 2021

In het Floordambos wordt een zeldzame paddenstoel ontdekt.

* November 2021

In het Rotbos wordt een voormalig voetbalterrein bebost door Natuurpunt. Zo komt er 1,5 ha bos bij die het Rotbos en Votvinkenbos met elkaar verbindt. De aankoop was mogelijk dankzij de fincanciële ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant. 

 

* December 2021

(Nieuwsblad 3/12/2021)

 

 * Oktober 2022

Herstel van ruim 5ha natte graslanden in het Torfbroek en de Molenbeekvallei. 

 

De afgelopen maanden heeft Natuurpunt in het Torfbroek en de Molenbeekvallei meer dan 5 hectare grasland hersteld in het kader van het Europese project LIFE Green Valleys. Beide natuurgebieden maken deel uit van de Groene Vallei, een netwerk van Europees erkende topnatuur in de nabijheid van Brussel. De natte graslanden in deze regio zijn erg uniek door de aanwezigheid van kalkrijk kwelwater waardoor ze talrijke zeldzame soorten huisvesten.

Het Torfbroek in Kampenhout en de Molenbeekvallei in Herent en Kortenberg zijn twee topnatuurgebieden in de Groene Vallei tussen Leuven, Mechelen en Brussel. Het betreft hier geen riviervallei, maar een erg vochtig gebied door uittredend kwelwater dat bovendien rijk is aan kalk en andere mineralen. Deze combinatie zorgt ervoor dat het gebied een enorm potentieel heeft voor kalkmoerassen en blauwgraslanden die elders in Vlaanderen erg zeldzaam zijn. Deze graslanden bieden een laatste toevluchtsoord voor enkele unieke soorten zoals moeraswespenorchis, teer guichelheil, parnassia, gele-, blonde-, vlo- en schubzegge, weegbreefonteinkruid, rood- en groen schorpioenmos, knopbies, armbloemige waterbies,… . Zeker in het kader van de klimaatverandering met toenemende extreme weersomstandigheden, is het belangrijk de populaties van deze soorten uit te breiden om ze te behoeden voor uitsterven.

In die optiek, was de keuze dan ook evident om de huidige verbossing met wilgenopslag of uitheemse populierenaanplant, die ecologisch veel minder interessant zijn, te herstellen tot de oorspronkelijke graslanden. Bovendien is het potentieel voor CO2-opslag van de herstelde moerassen minstens even hoog als die van de bomen die er voordien stonden. Met financiële steun van Europa via het LIFE project Green Valleys dat nog loopt tot 2025, konden we in deze regio reeds meer dan 60ha natuurgebied bij aankopen en zijn we volop bezig om meer dan 150ha aan Vlaamse natuur te herstellen (+ 50ha Poolse kalkmoerassen). Onder het motto ‘elk nadeel heb zijn voordeel’ was de extreem droge zomer van 2022 bovendien het ideale moment om dergelijke werken met grote machines, in deze doorgaans erg natte gebieden, uit te voeren zonder de bodem al te veel te beschadigen.

 

Torfbroek

Dit voorjaar werd reeds 30 are grasland manueel hersteld aan de meest kwetsbare zuidelijke percelen. Komende winter zal nog eens 50 are op dezelfde manier aangepakt worden. Daarnaast werd er ruim 3 hectare grasland machinaal hersteld aan de Meerlaan en de Neerstraat. Momenteel is het een kale vlakte (zie foto), maar mits goed beheer, zullen ze er over enkele jaren minstens even goed bijliggen als de reeds eerder herstelde graslanden aan de Neerstraat. Aansluitend loopt er in het Torfbroek een groot Natuurinrichtingsproject (NIP) in samenwerking met de Vlaamse Land Maatschappij (VLM). Zij ontslibden vorig jaar de Fauna & Floravijver en verwijderden dit jaar een asbesthoudend stort aan de Visserijlaan. Volgend jaar zullen zij ook de Torfbroekvijver ontslibben, enkele koterijen en stortplaatsen verwijderen en de beheerwegen herstellen om de jaarlijks te maaien graslanden beter bereikbaar te maken. Later zijn ook nog een bijkomend plankenpad en een kijkhut gepland in dit NIP.

 

Graslandherstel - Saskia Ribbens

 

Molenbeekvallei

Ook in de Molenbeekvallei zijn enkele erg waardevolle graslanden met vergelijkbare ondergrond die, door intensief maaibeheer, stilaan evolueren naar erg waardevolle, bloemenrijke graslanden met talrijke orchideeën en veenvorming. Dit najaar werd hier het groot hooiland nog met 1,25 hectare uitgebreid, voornamelijk ten koste van een kaprijpe populierenaanplant. Enkele delen zullen echter bewust minder vaak gemaaid worden, zodat er grote zeggevegetaties kunnen ontwikkelen. Dat heeft alles te maken met de populatie zeggekorfslakken die hier voorkomt. Dit slakje is misschien klein van gestalte, maar is erg zeldzaam in Vlaanderen en geniet de grootste Europese bescherming. We zijn dan ook erg blij dat we er enkele populaties van hebben in de Groene Vallei. De zeggekorfslak is, naast de kamsalamander, ambassadeursoort van het LIFE project. Ook op enkele andere plaatsen in de Molenbeekvallei werden vorig jaar en dit jaar populierenaanplanten verwijderd, zij het niet om grasland te ontwikkelen. Daar was het doel enerzijds het vermijden dat de inmiddels oude populieren op aanpalende wegen of huizen zouden vallen en anderzijds het herstel van de bossen door verjonging van de bosrand met inheemse soorten.

In de nabije toekomst plannen we ook in het Kastanjebos (Herent) en het Hellebos (Kampenhout) grootschalige bosherstelprojecten, voornamelijk door het verwijderen van uitheemse boomsoorten.

 

Februari 2023

Projectpartner Natuurinvest maakte intussen drie interactieve tekeningen over de habitats waar in het project rond gewerkt wordt en 5 video's over de werken die gebeuren. Neem zeker een kijkje op hun website. De video's gaan over:

- gebruik van biomassa in Polen

- ontslibben van vijvers voor het herstel van kranswiervegetaties

- van populierenaanplant tot natuurlijk bos

- trilvenen en hun beheer

- kranswiervegetaties 

 

Mei 2023

 

Juni 2023

Op dinsdag 6 juni organiseerden Natuurpunt en Natuurinvest in het kader van het Europese LIFE project Green Valleys een eerste workshop rond het hergebruik van natuurmaaisel. 

33 geïnteresseerden kregen een breed gamma aan presentaties voorgeschoteld rond composteren, mono-fermentatie (LIFE GR4SS), veenvrije potgrond, biochar en isolatiemateriaal als mogelijke toepassingen van grassige beheerresten uit het natuurbeheer en bermbeheer. Het werd al snel duidelijk dat er technisch al veel erg interessante mogelijkheden beschikbaar zijn die zowel natuurbeheerders als landbouwers ten goede zouden kunnen komen, maar dat een duidelijke wetgeving omtrent boerderijcomposteren helaas al jaren op zich laat wachten.

In de namiddag was er, na een korte toelichting bij het machinepark van LIFE Green Valleys, een excursie naar verschillende types graslanden van het Silsombos, gaande van recent omgevormde akkerlanden tot reeds goed ontwikkelde (en in Vlaanderen erg zeldzame) blauwgraslanden met oa. 5 soorten orchideeën. Ook de demonstratie met de compostkeerder was voor velen erg interessant om te zien. Nadien werd nog lustig nagepraat bij een drankje aan het Natuurpunt bezoekerscentrum van de Groene Vallei. Voor wie dit alles helaas heeft gemist, is er goed nieuws: volgend jaar in juni organiseren we opnieuw een workshop & excursie rond dit thema.

 

 

Presentaties

1. Hendrik Trekels - inleiding LIFE GV, prioriteiten en Poolse briketten

2. Naomi Breine - Beheerresten bij Natuurpunt

3. Maarten De Boever - Boerderijcomposteren

4. Joost Eens - Hergebruik compost praktijkvoorbeeld

5. Bart Vandecasteele - Veenvrije potgrond en biochar

6. Bram Vermeulen - LIFE GR4SS Bermgrasvergisting

7. Willy Verbeke - Grassco isolatiemateriaal

Landschap

In het projectgebied vinden we een bonte afwisseling van bloemrijke graslanden en schitterende bossen waarvan sommigen al eeuwenlang bestaan. Delen van het landschap veranderden echter sterkt de laatste tientallen jaren. Toch vinden we er nog pareltjes met honderden orchideeën, weerschijnvlinders, ijsvogels en de twee ambassadeurs van het project: de kamsalamander en de zeggekorfslak. De bever past hier en daar het landschap aan naar eigen goeddunken.

Afbeelding
imgp4720_ewoud_lamira
Ewoud L'Amiral

Of je nu wandelt door de moerassen van het Silsombos met de in mist gehulde Zwarte Madam of de zeldzame kalkmoerassen van Torfbroek, zeldzame planten en dieren zijn nooit veraf. De graslanden in deze gebieden behoren tot de top in Europa. Vele van de planten zijn zeldzaam in Vlaanderen of komen alleen hier nog voor. De aanwezigheid van kwel (opstuwend grondwater) zorgt voor natte gronden. Op deze kalkrijke graslanden groeien zeldzame orchideeën. In het Silsombos bloeien er zelfs 9 soorten.

Na de Tweede Wereldoorlog werden deze graslanden massaal beplant met populieren. Dit was erg goedkoop en de bomen zorgden voor een grote houtopbrengst op korte termijn. Hier en daar vind je er nog wel in de natuurgebieden. Tijdens het LIFE project zullen we een deel van deze aanplanten verwijderen om de oude graslanden te herstellen.

De bossen in het projectgebied zijn al even indrukwekkend. Broekbossen in de Rotte Gaten en de eeuwenoude bossen Kastanjebos - vroeg in het voorjaar kan je hier echte parels bewonderen. Eenbes, dotterbloemen, speenkruid, bosanemoon en slanke sleutelbloem luiden elk jaar de nieuwe lente in. In de vochtige delen knipogen de reuzenpaardenstaarten, die tot twee meter hoog worden, naar een prehistorisch verleden. In het najaar wordt de prachtige herfsttijloos de blikvanger, naast zeldzame paddenstoelen zoals de saffraanamaniet, de kopergroenbekerzwam en het gewoon varkensoor. Met wat geluk zie je de bontgekleurde ijsvogel aan de rand van een beek of waterplas op een tak zitten wachten tot een lekker visje passeert. Deze exotische verschijning broedt tussen de wortels van omgevallen bomen.

Niet alleen je ogen worden verwend, spits ook je oren tijdens de wandeling. Een orkest van nachtegalen, sprinkhaanzangers, zanglijsters en blauwborsten maken je kleurrijke natuurervaring compleet. Tijdens de avondschemering klinkt op de achtergrond geregeld de kreet van een waterral of steenuil of het geblaf van een ree of vos. De zwarte specht roffelt op de dikke bomen.

Herfsttijloos - Hugo Willocx  

De regio herbergt ook enkele interessante historische monumenten. De Zwarte Madam, De Stenen Goot, de Heersemmolen en de watermolen van Ter Balkt zijn enkele van de erfgoedrelicten die je onderweg tegenkomt. De leibeken in de komgronden (= laaggelegen gronden die uit zware rivierklei bestaan) werden lang geleden door de mens gegraven om het kwelwater af te voeren. Je kan hier nog het oude rabattensysteem herkennen: parallelle grachtjes op geringe afstand van elkaar die voor de afwatering zorgden. Hier en daar werd vroeger turf gewonnen.

Doelstellingen

Het project is opgebouwd rond drie doelstellingen:

 

Natuurherstel

De natuurwaarden en habitats die we terugvinden in de gebieden zijn erg zeldzaam geworden in Vlaanderen en zelfs in Europa. Door allerlei veranderingen in het landgebruik werden de gebieden steeds kleiner en populaties versnipperd. Het project heeft als doel om meer dan 200 ha (400 voetbalvelden) van de habitats te herstellen of te optimaliseren. Hierdoor krijgen de dieren en planten die aan deze habitats gebonden zijn meer ruimte en krijgen ze meer kansen om zich te verspreiden.

Het project zet vooral in op de vochtige natuur - de beekvalleien -  en de bossen. De belangrijkste doelhabitats zijn glanshaverhooilanden, kalkmoerassen en broekbossen. Verschillende plantensoorten van deze habitats komen in Vlaanderen alleen nog in Midden-Brabant voor. Vooral het natuurgebied Torfbroek is één van de belangrijkste gebieden in Europa. Het was het eerste erkende natuurgebied in Vlaanderen. Maar ook in de andere deelgebieden is er veel potentieel voor het herstel.

De zeggekorfslak en de kamsalamander krijgen de ambassadeursrol in het project.

Nuttig gebruik van beheerresten

Natuur beheren levert heel wat beheerresten op: vooral hout, gras en hooi, maar soms ook slib of grond. Het is zonde om dat materiaal geen nieuwe bestemming te geven en nuttig te besteden. Maar dat is niet altijd even vanzelfsprekend. Binnen het LIFE-project zoeken we in samenwerking met stakeholders en partners mogelijkheden om de vrijgekomen materialen te verwerken. Op die manier zorgen we er ook voor dat het beheer op lange termijn haalbaar blijft. Zonder nuttige toepassing of afzetmarkt van vooral maaisel zou op termijn een ophoping ervan ontstaan waardoor het beheer (en de draagkracht ervoor) in het gedrang komt.

 

Samenwerking en betrokkenheid

De natuurgebieden in het project bieden schitterende mogelijkheden voor iedereen die van de natuur of het platteland wilt genieten. Een wandeling door moerassen en bossen, wandelen op houten plankenpaden die zich langs bomen, stronken, vijvers en grachten slingeren … Je krijgt er een gevoel van wildernis. Hier willen we plaats bieden aan natuur en beleving, aan mensen, dieren en planten. Daarom werken we aan de verbetering voor de recreatieve en toeristische mogelijkheden van de natuurgebieden. Dat doen we samen met (economische) stakeholders. Door steeds meer mogelijkheden te bieden om betrokken te zijn bij natuur en deze te beleven, willen we mensen dichter bij de natuur brengen, en de natuur dichter bij de mensen. Op die manier trachten we ook te werken aan een betere integratie van ecologische en economische belangen.

 

Ook de Poolse partner Klub zal binnen dit project werken rond deze doelstellingen. Van enkele zeldzame plantensoorten in Polen bevinden de grootst gekende populaties zich in het projectgebied.

Projectgebied

Het project is een samenwerking tussen Belgische en Poolse natuurbeschermingsorganisaties.

In Vlaanderen zijn er acties gepland in Midden-Brabant, ten noordoosten van Brussel. Volgende natuurgebieden maken deel uit van het projectgebied:

Pikhakendonk

Hellebos-Rotbos

Floordambos-Peutiebos

Kastanjebos

Torfbroek

Silsombos

Molenbeekvallei

Rotte Gaten

 

In Polen zijn er acties gepland in het westen van het land, vlakbij de Duitse grens.

Doelhabitats

De Europese unie heeft verschillende habitats een beschermde status gegeven omdat ze door veranderend landgebruik steeds zeldzamer werden. Om hun voorbestaan te garanderen, werden gebieden waar de habitats nog voorkomen, opgenomen in het Natura 2000 netwerk van Europees belangrijke natuurgebieden. In dit project wordt gewerkt rond 9 van die habitats. Voor een beschrijving van de habitattypes kan je terecht op de website van de Vlaamse overheid:

Afbeelding
biodiversiteit3_ewoud_lamiral
Ewoud L'Amiral

Publicaties

Flyer over LIFE Green Valleys gepresenteerd op LIFE KICK-OFF event 2018 (English version)

Flyer over LIFE Green Valleys (2019) (Poolse versie)

Flyer over LIFE Green Valleys met de eerste resultaten, najaar 2019 (English version)

Eerste monitoringsrapport over het voorkomen van Zeggekorfslak in het projectgebied van LIFE Green Valleys, najaar 2019

Eerste monitoringsrapport over het voorkomen van Kamsalamander in het projectgebied van LIFE Green Valleys, najaar 2019 (English version)

Rapport over het voorkomen van vleermuizen in het projectgebied van LIFE Green Valleys, najaar 2019 (English version)

De nieuwe wandelgids met uitneembare wandelkaart van de Groene Vallei is er. Geniet van de mooiste wandelingen. Je kan hem vinden in het bezoekerscentrum of hier downloaden.

De eerste interactieve tekening over waardevolle habitats is een feit! Wat je in een broekbos kan terugvinden is nu te vinden in deze tekening op ecopedia.

In het voorjaar 2021 deden een bevraging bij de bezoekers van onze natuurgebieden. Dit zijn de resultaten.

De ecohydrologische studie van het Kastanjebos onderzoekt de mogelijkheden voor het herstel van belangrijke habitats in het gebied.

* De tweede en derde interactieve tekening over waardevolle habitats zijn er! Wat je in een tril- en overgangsveen en in een vochtige ruigte kan terugvinden is nu te vinden in de tekeningen.

* De eerste vijf filmpjes over het project zijn te bekijken. 

De video's gaan over:

- gebruik van biomassa in Polen

- ontslibben van vijvers voor het herstel van kranswiervegetaties

- van populierenaanplant tot natuurlijk bos

- trilvenen en hun beheer

- kranswiervegetaties 

Contact

Projectcoördinator:

Hendrik Trekels

[email protected]

0489-90 50 38

Introduction

At a stone's throw from Brussels you can go hiking in several unique pieces of nature. Some beautiful river valleys just northeast of the city harbor animals with melodious names such as the great crested newt and the Desmoulin's whorl snail. Flowery grasslands with colorful butterflies and old forests with abundant spring flora determine the atmosphere here.

Afbeelding
Green-Valleys-Ewoud-L'Amiral
Ewoud L'Amiral

These areas are unique because there is a water layer with lots of lime and bases in the subsoil. This calcareous water determines the plant growth to a large extent when it comes to the surface. Because that is quite rare, the areas were included in the Natura 2000 network of the most important nature areas in Europe. This network has been set up to ensure the special European nature values and comprises almost 18% of the European territory. It is not limited to nature reserves but based on the broader principle of conservation and sustainable use of nature. A place where people and nature can live together in harmony.

In order to strengthen the natural values in this suburban region around Brussels, in 2018 Natuurpunt started a new project: LIFE Green Valleys.

But the project is not just about strengthening the nature values. There is also a lot of human activity in the region. It is a densely populated area with many farms and large areas are still in agricultural use. We are actively working and talking to these people. We look at how we can bring people closer to nature (areas) and nature closer to people.

Because the European Commission considers this relationship between people and nature so important, it supports LIFE Green Valleys through the project fund "LIFE". As a result, Natuurpunt can claim part of the funds from the project fund to restore approximately 200 ha of nature between 2018 and 2025, to make the areas and the Natura 2000 network more widely known, to involve people in (nature) management and to work to useful applications for management residues.

LIFE Green Valleys thus gives an extra boost to the many work that voluntary and professional employees have been investing in the nature reserves in the region for years. It runs from 1 September 2018 to 31 August 2025. The main actors in the project are the local voluntary staff of Natuurpunt, where coordination is provided by Natuurpunt Beheer vzw. The Agency for Nature and Forest (ANB), Natuurpunt Studie vzw and Natuurinvest are the Flemish partners.

For the project we also work together with a Polish nature organization. In the west of Poland, Klub manages various nature reserves with similar vegetation to those around Brussels. This LIFE project offers a unique opportunity to exchange knowledge about the management, to gather experiences together and to find solutions for processing the management residues.

 

More information about the European Union's Life project fund can be found here.

More information about the Natura 2000 network can be found here.

News

* February 2019

Both newspapers and radio stations paid attention to the start of the LIFE project

Landscape

In the project area we find a wide variety of flowery grasslands and beautiful forests, some of which have existed for centuries. Parts of the landscape, however, changed strongly in the last decades. Nevertheless, we still find jewels with hundreds of orchids, butterflies, kingfishers and the two ambassadors of the project: the great crested newt and the Desmoulin's whorl snail. The beaver adapts the landscape here and there at its own discretion.

Afbeelding
imgp4720_ewoud_lamiral.
Ewoud L'Amiral

Whether you walk through the Silsombos marshes with the mist-covered Black Madam or the extraordinary lime marshes of Torfbroek, rare plants and animals are never far away. The grasslands in these areas are among the top in Europe. Many of the plants are rare in Flanders or only occur here. The presence of seepage (accumulating groundwater) creates wet soils. Rare orchids grow on these calcareous grasslands. In the Silsombos there are even 9 species.

After the Second World War, these grasslands were massively planted with poplars. This was very cheap and the trees caused a large yield of wood in the short term. Here and there you will still find it in the nature reserves. During the LIFE project we will remove part of these plantations to restore the old grasslands.

The forests in the project area are equally impressive. In early spring you can admire beautiful flora in the alluvial forests in the Rotte Gaten and the ancient forests of Kastanjebos. True lover's knot, marsh-marigold, lesser celandine, wood anemone and true oxlip are the start of the new spring every year. In the damp parts the giant horse tails, which grow to two meters high, wink at a prehistoric past. In the autumn, the beautiful autumn crocus becomes the eye-catcher, along with rare mushrooms such as the saffron ringless amanita, the green elfcup and hare's ear. With a bit of luck you can see the common kingfisher on a branch waiting for a tasty fish to pass. This beautiful bird makes it’s nest between the roots of fallen trees.

Not only your eyes are pampered, but also listen carefully during the walk. An orchestra of nightingales, common grasshopper warblers, song thrushes and bluethroats will complete your colorful nature experience. During the evening twilight, the cry of a water rail or little owl or the barking of a roe deer or fox is regularly heard in the background. The black woodpecker rattles on the thick trees.

Afbeelding
rs16727_herfsttijlloos_hugo_willocx-lpr
Hugo Willocx

The region also houses some interesting historical monuments. The Black Madam (Zwarte Madam), De Stenen Goot, de Heersemmolen and the water mill of Ter Balkt are some of the heritage relics that you will encounter along the way. The little streams in the ‘komgronden’ (= low-lying soils consisting of heavy river clay) were dug by man a long time ago in order to drain the seepage water. You can still recognize the old drainage system here: parallel canals at a short distance from each other that provided the drainage. Here and there peat was mined in the past.

Objectives

The project is built around three objectives:

 

Nature restoration

The nature values and habitats that we find in the areas have become very rare in Flanders and even in Europe. Due to all kinds of changes in land use, the areas became smaller and populations were fragmented. The project aims to restore or optimize more than 200 ha (400 soccer fields) of the habitats. This gives the animals and plants that are bound to these habitats more space and they have more opportunities to spread.

The project mainly focuses on the the river valleys and the forests. The most important target habitats are luster oat and large foxtail grasslands, lime marshes and alluvial forests. Different plant species of these habitats only occur in Flanders in this region (central Brabant). Especially the Torfbroek nature reserve is one of the most important areas in Europe. It was the first recognized nature reserve in Flanders. But there is also a lot of potential for recovery in the other areas.

The Desmoulin's whorl snail and the great crested newt are given the ambassador role in the project.

Afbeelding
542474_4228624149434_1114031789_n_ewoud_lamiral_0.
Ewoud L'Amiral

Useful use of management residues

Nature management produces a lot of management residues: mainly wood, grass and hay, but sometimes also sludge or soil. It is a pity not to give that material a new purpose and to spend it useful. But that is not always obvious. Within the LIFE project, we are looking for ways to process the management residues in collaboration with stakeholders and partners. In this way we also ensure that the management remains feasible in the long term. Without any useful application, especially of grass clippings, a build-up would eventually occur, which would jeopardize the management.

 

Collaboration and involvement

The nature reserves in the project offer wonderful opportunities for everyone who wants to enjoy nature or the countryside. During a walk through marshes and forests, walking on board walks that meander along trees, stumps, ponds and canals ... you get a sense of wilderness. Here we want to offer room to nature and nature-experience, to people, animals and plants. That is why we are working on improving the recreational and tourist opportunities of nature reserves. We do this together with (economic) stakeholders. By offering more and more opportunities to be involved in nature and to experience it, we want to bring people closer to nature, and nature closer to people. In this way we also try to work towards a better integration of ecological and economic interests.

 

The Polish partner Klub will also work on these objectives within this project. Of some rare plant species in Poland, the largest known populations are in the project area.

Project area

The project is a collaboration between Belgian and Polish nature organizations.

 

In Flanders, actions are planned in Midden-Brabant, northeast of Brussels. The following nature reserves are part of the project area (in Dutch):

Pikhakendonk

Hellebos-Rotbos

Floordambos-Peutiebos

Kastanjebos

Torfbroek

Silsombos

Molenbeekvallei

Rotte Gaten

Target habitats

The European Union has given different habitats a protected status because they became increasingly rare due to changing land use. In order to guarantee their survival, areas where the habitats still exist are included in the Natura 2000 network of European important nature areas. This project works around 9 of those habitats. 

  • Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara spp.(3140) : English version
  • Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas and submountain areas (6230): English version
  • Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae) (6410): English version
  • Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels (6430): English version - drawing
  • Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510): English version
  • Alkaline fens (7230): English version - drawing
  • Atlantic acidophilous beech forests with Ilex and sometimes also Taxus in the shrublayer (9120): English version
  • Sub-atlantic and medio-European oak or oak-hornbeam forests of the Carpinion betuli (9160): English version
  • Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0): English version - drawing

Publications

* Flyer about LIFE Green Valleys presented at LIFE KICK-OFF event 2018

* Flyer about LIFE Green Valleys (2019) (Polish version)

* The first, second and third interactive drawing about the habitats are ready! What can be found in alcaline fens , alder brook forests and in hydrophilous tall herb fringe communities is visible in the drawings.

* The first 5 videos about the projects realisations are now available. 

The use of biomass in Poland  English version

Desilting vegetation rich ponds  English version

From a poplar plantation to natural forest  English version

The management of quacking bogs  English version

Chara ponds  English version