Natuurbeleid

Agrarisch natuurbeheer: betalen voor inspanningen of voor resultaat?

06 oktober 2016

Wetenschappers, beleidsmakers, natuur- en landbouworganisaties uit Europa gingen vorige week in debat over hoe agrarisch natuurbeheer efficiënter kan. Een verfrissende insteek bleken de ‘resultaatgerichte beheerovereenkomsten’ (zie filmpje)

Natuurbeleid

Landschap moet sterker doorwegen in vergunningen, en niet minder

04 oktober 2016

Stallen bouwen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied ligt gevoelig. Bij betwisting zijn rechtbanken doorgaans streng, met een vernietiging van de vergunning tot gevolg. De regering wil daar nu een mouw aan passen, door de regels te versoepelen.

Natuurbeleid

Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en de West-Vlaamse Milieufederatie naar de rechtbank voor poldergraslanden

29 september 2016

Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen (S.O.S. Kustpolders) en de West-Vlaamse Milieufederatie starten een polderrechtzaak. Doel is om de Vlaamse regering te verplichten om de natuurwaarden in alle poldergraslanden te beschermen en de huidige halfslachtige regelgeving te verbeteren.

Natuurbeleid

Naar de rechter voor de poldergraslanden

29 september 2016

Op 28 september 2016 ontvingen we, na meer dan zes maand wachten, het antwoord van Vlaams minister Schauvliege op de ingebreke stelling van Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen en de West-Vlaamse Milieufederatie voor de poldergraslanden.

Natuurbeleid

Sint-Annabos (grotendeels) gered van de kap

29 september 2016

Dinsdag lichtten minister Weyts (N-VA), intendant D'Hooge, en schepen Van Peel (CD&V) de nieuwe plannen van de Oosterweelverbinding toe.

Natuurbeleid

Geen beheerregeling meeuwen zonder broedgebied

29 september 2016

Uit cijfers van het INBO blijkt dat het aantal meeuwen daalt, omdat de beschikbare broedplaatsen ingepalmd worden.

Natuurbeleid

Ecosysteemdiensten: "love or need"?

28 september 2016

Ecosysteemdiensten (ESD) zijn een hot topic - zij het toch nog vooral in de academische en studiewereld. Een key-note speech op het ESD congres vorige week, was voor Natuurpunt de aanleiding om ons te bezinnen over de vraag of en hoe ESD ons kunnen helpen bij onze doelstelling: meer mensen (en meer politici) actie doen ondernemen voor meer natuur. Ons antwoord: ja, als we leren de taal van ons doelpubliek te spreken én blijven opkomen voor onze eigen waarden. Natuurpunt ondertekent dan ook graag de Antwerp Declaration.

Natuurbeleid

Nederlands planbureau vraagt beleid om drastische ingrepen in landbouw

22 september 2016

Het landbouwsysteem in Vlaanderen en Nederland vertoont sterke gelijkenissen: hoogproductief en exportgericht langs één kant, kopzorgen over milieu-impact naar waterlopen, bodem en biodiversiteit langs de andere kant. In Vlaanderen legt het MIRA de relatie tussen beide kanten bloot, in Nederland doet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat in de tweejaarlijkse ‘balans voor de leefomgeving’. In haar laatste editie doorprikt ze de hardnekkige mythe dat we met intensieve maar milieu-efficiënte landbouw op het goede spoor zitten en roept ze het kabinet op tot actie.

Natuurbeleid

Europese Commissie vraagt advies over salamanderziekte

22 september 2016

Meer dan 45 NGO’s en wetenschappers vroegen in februari in een brandbrief aan de Europese Commissie om Bsal, een gevaarlijke ziekte voor salamanders, op te nemen op de EU-lijst voor dierenziekten. Zo komt er budget vrij voor monitoring en onderzoek en treden er automatisch handelsbeperkingen in werking nu de ziekte is opgedoken in de EU.

Natuurbeleid

Natuurpunt en windsector bereiken belangrijke overeenkomst

22 september 2016

Vaak wordt natuur gebruikt en misbruikt om windturbines tegen te houden. Een nieuwe overeenkomst zorgt nu voor een betere verstandhouding

Natuurbeleid

Eenzijdige kijk op 'ruimtelijk rendement' is nefast voor betonstop

22 september 2016

In juli besloot de regering om oude verkavelingsvoorschriften te versoepelen. Dat moet bv. toelaten om afgeleefde villa's te vervangen door meergezinswoningen.

Natuurbeleid

Nederlands planbureau vraagt beleid om drastische ingrepen in landbouw

22 september 2016

Het landbouwsysteem in Vlaanderen en Nederland vertoont sterke gelijkenissen: hoogproductief en exportgericht langs één kant, kopzorgen over milieu-impact naar waterlopen, bodem en biodiversiteit langs de andere kant.

Natuurbeleid

Vier basisregels voor een duurzaam biomassabeleid

15 september 2016

Europa rekent steeds meer op biomassa om de doelstellingen voor hernieuwbare energie te bereiken. Dit is niet zonder risico’s.

Natuurbeleid

Ook aan de kust betonstop nodig

15 september 2016

De Vlaamse kustbescherming blijft voor discussie zorgen. Met de start van de bouw van de omstreden stormvloedkering in Nieuwpoort en de stormmuur in Blankenberge blijft de Vlaamse regering kiezen voor beton, dat enkel op korte termijn beschermt.

Natuurbeleid

Middenveld schetst een nieuw Europa

15 september 2016

In aanloop naar de top in Bratislava over de toekomst van de EU, onder schreven 177 middenveldorganisaties (waaronder Natuurpunt) een verklaring over de toekomst van ons continent.

Natuurbeleid

Prioriteiten voor Europees natuurbeleid

15 september 2016

Terwijl Juncker gisteren zijn State of the union speech hield, werd een paar meter daar vandaan nagedacht over de toekomst van het Europese natuurbeleid. De hot topics waren: wat na de fitnesscheck van de Vogel- en Habitatrichtlijn en wat met de mislukte vergroening van het landbouwbeleid?

Natuurbeleid

Planbaten moeten fors hoger

15 september 2016

Als de overheid de bestemming van een grond wijzigt (bv. van landbouw naar bouwgrond), dan realiseren de eigenaars een aanzienlijke meerwaarde. Een percentage daarvan komt terug toe aan de overheid, en noemt men 'planbaten'. Die vallen in de praktijk zeer laag uit. Enerzijds is het percentage minimaal (0 tot 30%), anderzijds zijn de vermoede meerwaarden waarop het percentage van toepassing is, gebaseerd op verouderde vastgoedprijzen.

Natuurbeleid

Staatssecretaris De Backer maakt mooie start

15 september 2016

Na de snelle berging van het wrak van de Flinterstar neemt kersvers Staatssecretaris voor de Noordzee De Backer weer een goed initiatief om de Noordzee te beschermen. Hij wil samen met zowel de recreatieve als professionele visserij een actieplan opstellen om de hoeveelheid plastic in zee terug te dringen. Zijn initiatief sluit mooi aan bij dat van enkele Vlaamse parlementsleden die een voorstel van resolutie opstelden.

Natuurbeleid

Ook aan de kust betonstop nodig

15 september 2016

De Vlaamse kustbescherming blijft voor discussie zorgen. Met de start van de bouw van de omstreden stormvloedkering in Nieuwpoort en de stormmuur in Blankenberge blijft de Vlaamse regering kiezen voor beton, dat enkel op korte termijn beschermt. Samenwerken met natuur biedt ook op lange termijn voordelen. De aangekondigde studies die dit concept uitwerken voor de Belgische kust blijven echter achterwege.

Natuurbeleid

Natuurgebieden bieden bescherming tegen overstromingen door klimaatopwarming

25 juli 2016

Hoe moet Vlaanderen omgaan met de klimaatopwarming? Door de natuur het zware werk te laten doen. En door dichter bij elkaar te gaan wonen, zo blijkt.

Pagina's

TOP