Natuurbeleid

Unanieme steun voor betonstop, maar actieplan ontbreekt nog

01 maart 2017

Vorige week bogen de strategische adviesraden voor ruimtelijke ordening (SARO) én milieu (MINA) zich over het Witboek Beleidsplan Ruimte. Beide raden schaarden zich unaniem achter het concept van de betonstop. Tegelijkertijd pleiten de raden voor de opmaak van een concreet actieplan om die betonstop om te zetten in de praktijk. Zo’n 'transitie-traject' ontbreekt nog in het Witboek, maar moet er volgens de raden uiterlijk liggen bij de de goedkeuring van het ontwerp Beleidsplan Ruimte later dit jaar. Dat moet vermijden dat men volgende jaren blijft bouwen op ongewenste plekken. Het volledige advies lees je hier.

Natuurbeleid

Ook verstedelijking landbouwgebied vraagt oplossing

01 maart 2017

De SALV deelt de bekommernissen van SARO en MINA, en vraagt specifiek aandacht voor de verstedelijkingsdruk op het landbouwgebied. Agrarisch vastgoed dat buiten gebruik raakt, wordt al te vaak ingenomen door andere functies zoals industrie en KMO die er een hoge prijs voor veil hebben. Ook als de gebouwen en/of locatie nog perfect in aanmerking komen voor startende landbouwers. Hergebruik door landbouw of de afbraak van verlaten sites om de open ruimte te herstellen, worden beleidsmatig niet ondersteund. En dat moet anders. Daarom pleiten landbouw- en natuurorganisaties samen voor een beleid dat ook aandacht heeft voor deze opties, met als doel de open ruimte beter te beschermen. Het volledige advies lees je hier.

Natuurbeleid

Politiek loopt warm voor 'Groene Knoop' op as Antwerpen-Brussel (A12)

01 maart 2017

Midden februari lanceerde Natuurpunt de "Groene Knoop". Dat voorstel voorziet in extra groen langs de A12 om de impact van een aantal grote infrastructuurwerken te milderen. Intussen keurde de Vlaamse regering de plannen voor de aanleg van de sneltram langs de A12 goed. Minister Weyts (N-VA) zorgde ervoor dat men de boscompensaties die nodig zijn voor de tram, zo dicht mogelijk bij de ingrepen uitvoert. Daarmee kwam hij tegemoet aan een eerste bekommernis van Natuurpunt. Maar wil er sprake zijn van een écht natuurinclusief ontwerp, dan zijn er veel meer inspanningen nodig. De "Groene Knoop" kan alvast op de steun rekenen van de gemeente Meise, dit bij monde van schepen Sonja Becq (CD&V). Met de neuzen alvast in dezelfde richting, is het nu om de daad bij het woord te voegen. Onze concrete voorstellen kan je hier vinden én nog steeds steunen.

Natuurbeleid

Natuurvoordelen bepalend voor klimaatrobuuste omgeving

01 maart 2017

Een nieuwe studie van het Europees Milieuagentschap (EMA) toont aan dat Europese steden zich bewust zijn van het klimaatrobuust maken van hun stad, maar er nog veel te weinig in investeren. Het rapport bespreekt daarom verschillende concrete financieringsvoorbeelden (uit o.m. Gent, Amsterdam, Parijs) zoals het aanspreken van publieke middelen of crowdfunding. De natuurvoordelen (natuur, recreatie, levenskwaliteit) van dergelijke klimaatinvesteringen meenemen in een kosten-batenanalyse vergemakkelijkt vaak de financiering, stellen de onderzoekers. Ook in Vlaanderen is er nog een lange weg te gaan in het maken van een klimaatreflex tijdens de inrichting van onze openbare ruimte. Nagaan hoe bij elk project natuur ingeschakeld kan worden als klimaatbuffer, is hierbij een eerste cruciale stap.

Natuurbeleid

Europese natuurdoelen in de Noordzee zijn onder de lat

01 maart 2017

Met de deadline van de Europese ingebrekestelling als stok achter de deur, maakte Staatssecretaris De Backer werk van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Natura 2000-gebieden en –soorten in de Noordzee. De doelen zijn echter onder de lat. In het hele document wordt geen woord gerept over de - Europees erkende - Vlakte van de Raan. Ook het besluit dat de Fint geen IHD nodig heeft, klopt niet. Deze vissoort doet het recent beter in het Schelde-estuarium, maar wordt niet gericht gemonitord in zee. Er zijn dus onvoldoende gegevens om IHD voor Fint te kunnen bepalen. Natuurpunt vindt daarom dat de doelen alvast op deze punten bijgestuurd moeten worden.

Natuurbeleid

Robuuste valleien van onschatbare waarde voor droge voeten

21 februari 2017

Door het veranderende klimaat zijn robuuste natuurlijke valleien naast hun biodiversiteitswaarde cruciaal om wateroverlast in onze dorpen en steden tegen te gaan. Dat is de slotsom van het succesvolle symposium dat Natuurpunt Oost-Brabant vorige weekend organiseerde. De nood aan groenblauwe dooradering van ons landschap was dé rode draad bij het pleidooi van de sprekers. Natuurpunt blijft werken aan de versterking van de Vlaamse valleisystemen en roept de overheid en lokale besturen op om in overstromingsgevoelige gebieden het belang van natuurlijke waterbuffering en biodiversiteit te laten primeren.

Natuurbeleid

De ene meidoorn is de andere niet

21 februari 2017

Bacterievuur kan planten van de appelfamilie ernstig aantasten. Fruittelers zijn er dan ook beducht voor. Hoewel er tientallen waardplanten zijn, blijft de meidoorn het meest kop van jut. Uit een parlementaire vraag van Jelle Engelbosch (N-VA) leiden we af dat de fruitsector suggereert dat het lokaal introduceren van een Amerikaanse (bacterievuur-resistente) meidoorn ten koste van de inheemse variant een oplossing kan zijn. Dat vindt Natuurpunt geen goed idee. Als boeren of particulieren in de buurt van fruitplantages bacterievuur-resistente heggen willen aanplanten, kunnen zij perfect terugvallen op inheemse alternatieven die een gelijkwaardige ecologische en landschappelijke functie hebben. Bacterievuur verdient de nodige aandacht, vindt Natuurpunt, maar mag geen alibi worden om een soort te weren die deel uitmaakt van ons landschap. Goed nabuurschap is belangrijk, Natuurpunt zet daarom in op tijdige detectie van mogelijke besmettingshaarden.

Natuurbeleid

EU rekenkamer: betere financiering nodig voor Natura 2000

21 februari 2017

De Europese Rekenkamer publiceerde deze week een rapport over Natura 2000-netwerk, en de conclusies zijn niet mals. Het netwerk speelt een zeer belangrijke rol in het beschermen van onze Europese biodiversiteit maar er zijn “tekortkomingen in het beheer en een gebrek aan betrouwbare informatie over kosten en financiering” en “De financiering was niet voldoende afgestemd op de behoeften in de ecologische gebieden”, aldus het rapport. Zeer concreet vraagt de rekenkamer dat de PAF’s (waarin de nodige kosten voor N2000 worden bijeengebracht) worden geactualiseerd én dat er harde garanties komen dat de noodzakelijke middelen ook worden vrijgemaakt binnen de verschillende Europese fondsen (plattelandsbeleid, regionale ontwikkeling,...). Daarmee legt men de vinger op de wonde, want van alle vrome beloften over “integratie” van biodiversiteit” in de verschillende EU fondsen is immers veel te weinig concreet in huis gekomen.

Natuurbeleid

NARA 2016: een tussenstap

21 februari 2017

Vorige week presenteerde het INBO het natuurrapport 2016 “aan de slag met ecosysteemdiensten”. Het rapport presenteert - in opvolging van de inventarisatie van ecosysteemdiensten in 2014 - methoden en tools om in de praktijk aan de slag te gaan met de ecosysteemdienstenbenadering. De volgende fase (NARA-S - 2018) zal de impact van mogelijke toekomstscenario’s op ecosystemen en hun diensten verkennen. De belangrijkste vraag die volgens Natuurpunt daarin een antwoord moet krijgen is dan ook: welk scenario is het beste om de biodiversiteitsdoelstellingen te halen? Hoe kan de door de EU gevraagde strategische planning van groene infrastructuur gecombineerd worden met de gepresenteerde bottom-up aanpak, zodat de groene infrastructuur ons niet alleen ecosysteemdiensten, maar ook robuuste functionele verbindingen i.f.v. biodiversiteitsbehoud oplevert.

Natuurbeleid

Brief aan Vlaamse Regering over ruimtelijk bedreigde bossen

15 februari 2017

BOS+, Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt vragen in een open brief aan de Vlaamse Regering de integrale bescherming van 12.334 hectare waardevolle, maar ruimtelijk bedreigde bossen.

Natuurbeleid

Debat ten gronde of symptoombestrijding in Limburgse Noord-Zuid?

15 februari 2017

De N74 kampt al jaren met files. Om het probleem aan te pakken, zou de regering het huidige tracé - de zogenaamde doortocht - aanpakken. Daarna veranderde ze het geweer van schouder en koos voor een nieuwe omleidingsweg die een paar honderd hectare open ruimte vreet. Bij het keren van de kar, kwam ontzettend veel kunst en vliegwerk te pas. Het MER dat beide alternatieven vergelijkt, werd à la tête du client herschreven en verloor alle geloofwaardigheid. Het dreigt voor de 2 maal op rij tegen de lamp te lopen bij de Raad van State, logisch ook. Na druk van VOKA, kondigt de regering nu een doorstart aan via het decreet complexe projecten. Met die procedure komen beide alternatieven opnieuw in de kijker, en dat is goed. Maar tegelijkertijd kondigt ze ook een wijziging van het decreet aan. Niet de regering, maar wel het parlement zal voortaan beslissen over complexe projecten. Als het de bedoeling is om zo de Raad van State buiten spel te zetten, dan is de regering verder af dan ooit. Negatieve milieueffecten veeg je immers niet onder de mat door een rechtbank buiten spel te zetten, maar counter je door te kiezen voor het tracé dat de open ruimte spaart. Bekijk ook onze reactie - en die van Johan Danen (Groen) - op TV Limburg.

Natuurbeleid

Ecologische draagkracht moet basis zijn voor marien ruimtelijk plan

15 februari 2017

Op 8 februari 2017 gaf Staatssecretaris De Backer het startschot voor de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan (MRP). Natuurpunt steunt de voorziene participatieve aanpak en vraagt de correcte uitvoering van de EU richtlijn die stelt dat de ecologische draagkracht van het mariene ecosysteem de grens bepaalt voor economische ontwikkelingen. Een grensoverschrijdend netwerk van effectief beschermde natuurgebieden is daarvoor cruciaal. Daarnaast is het belangrijk dat maatregelen ter bescherming van het mariene milieu ook voor andere lidstaten gelden.

Natuurbeleid

Warme sanering veestapel: broekzak-vestzakoperatie met bedreiging grasland

15 februari 2017

Als antwoord op de crisis in de vleesvee-sector schuift Boerenbond een actieplan naar voor. Warme sanering – of een stopperspremie voor uitstappende bedrijven, betaald met belastinggeld – springt het meest in het oog. Bart Caron (Groen) was er als eerste bij om twijfels te uiten bij zowel economische als ecologische duurzaamheid van het plan. Het is nobel om noodlijdende bedrijven te helpen, maar als de handrem niet opgetrokken wordt voor een verdere groei van de veestapel is het een dure maat voor niets. Een juiste analyse, vindt Natuurpunt. Maar er zit nog een adder onder het gras. Zo wil Boerenbond actieve rundveehouders de vrijheid geven om blijvend en waardevol grasland makkelijker te kunnen scheuren. Zo dreigt het plan naast duur en inefficiënt ook gewoon slecht voor klimaat en natuur te worden.

Natuurbeleid

Natuurpunt vraagt 'Groene Knoop' op as Antwerpen-Brussel (A12)

15 februari 2017

In Meise gaat er langs de A12 veel open ruimte op de schop. Tal van projecten staan er op stapel zoals een nieuwe sneltram, bedrijventerrein en verkeerswisselaar. Vandaag presenteert Natuurpunt een natuur-inclusief ontwerp dat de werken aangrijpt om om het resterende groen in en rond Meise te versterken. Het voorstel voorziet in een "Groene Knoop" met natuurverbindingen over en onder de A12, landschappelijke inpassing van de sneltram en lokale boscompensatie. Volgens het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) wordt natuur-inclusief ontwerpen de nieuwe standaard. Met de werken langs de A12 neemt Natuurpunt graag de proef op de som. Onze concrete voorstellen kan je hier vinden én steunen.

Natuurbeleid

Natuurverenigingen vragen integrale bescherming toplaag ruimtelijk bedreigde bossen

15 februari 2017

BOS+, Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt vragen in een open brief aan de Vlaamse Regering de integrale bescherming van 12.334 ha waardevolle bossen in niet-groene bestemmingen. Reeds een half jaar geleden besliste de Vlaamse Regering om deze bossen op een kaart aan te duiden en de ontbossingsvoorwaarden te verstrengen. De kaart is ondertussen nog steeds niet vastgesteld. Discussies binnen de Vlaamse Regering over onder meer het schrappen van bepaalde bossen, vertragen het proces. Voor de natuurverenigingen is de tijd van studiewerk gedaan.

Natuurbeleid

Milieubeweging trekt aan de noodrem voor Essersbos

08 februari 2017

Transportgigant Essers krijgt van de Bestendige Deputatie van Limburg een vergunning om het Essersbos te kappen, ondanks massaal burgerprotest. Natuurpunt, BOS+ en Bond Beter Leefmilieu stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen: een juridische noodrem om de betonmolens alsnog te stoppen, in afwachting van een uitspraak door de Raad van State. Een actie om deze strijd te financieren bracht op vier dagen tijd 50.000 EUR op, van meer dan 1100 burgers. Als signaal naar de beleidsmakers kan dit tellen. >Lees hier waarom het Essersdossier een halszaak is voor Natuurpunt

Natuurbeleid

Europese Commissie: België moet inzetten op beter beheer van Natura 2000-gebieden

08 februari 2017

België moet meer inspanningen leveren om het beheer van Europees beschermde natuur, de luchtkwaliteit en de waterkwaliteit te verbeteren. Vooral de druk door intensieve landbouw moet omlaag. Dat blijkt uit een analyse die de Europese Commissie gemaakt heeft van het milieu- en natuurbeleid van haar lidstaten. Natuurpunt deelt de bezorgdheid van de Europese Commissie. Op dit moment is er te weinig geld voor het beheer van natuurgebieden. De Vlaamse regering heeft wel bijkomend budget vrijgemaakt voor Natura 2000, Europees beschermde topnatuur, maar dat leidt te weinig tot realisaties op het terrein. >Lees hier verder

Natuurbeleid

Nederland roemt bijen als schakel tussen landbouw en natuur

08 februari 2017

Wilde bijen moeten een centrale rol spelen in de transitie van de landbouw. Zo klinkt het betoog van een brede coalitie aan milieu- en natuurverenigingen in de Nederlandse Volkskrant. De economische bijdrage van wilde bestuivers aan de voedselproductie is aanzienlijk. De bijdrage van de intensieve landbouw aan wilde bestuivers is minder positief: door pesticiden-gebruik en habitatverlies doen heel wat bijen het niet goed meer. De auteurs pleiten voor een adaptatiemodel waarbij draagkracht van bodem én biodiversiteit voortaan de productie bepaalt en de risico’s reduceert. Samenwerken met de natuur is dan het motto. Wilde bijen worden daar beter van, de landbouw dus ook. Natuurpunt vroeg het voorbije jaar meer aandacht voor wilde bestuivers in het Vlaams landbouw- en plattelandsbeleid. Het ‘Vlaams actieplan Bijen’ biedt daartoe kansen, maar Minister Schauvliege gaat daar voorlopig niet op in.

Natuurbeleid

Topinstituut leert hoe landen zich kunnen wapenen tegen gevolgen klimaatverandering

08 februari 2017

Dinsdag raakte bekend dat een nieuw internationaal centrum voor klimaatadaptatie gevestigd wordt in Nederland. Al in het klimaatakkoord van Parijs was afgesproken dat er een instituut zou komen dat landen adviseert over klimaatadaptatie. Volgens de VN is dit centrum een goede zet maar moeten andere landen hoognodig meer investeren. Dat geldt ook voor Vlaanderen. Er wordt stilaan wel mondjesmaat ingezet op kennisdeling, maar de financiering van concrete projecten, zoals het Sigmaplan, blijkt geen prioriteit. Er zullen verder ook nog heel wat extra kennis en middelen nodig zijn om onze steden, gemeenten en natuurgebieden zo klimaatrobuust mogelijk in te richten.

Natuurbeleid

Hoog tijd voor EU-landbouwbeleid dat boer én natuur vooruit helpt

02 februari 2017

De Europese Commissie lanceert een publieke consultatie over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat is hoognodig: de huidige Europese focus op industrie-landbouw heeft een zware impact op de natuur, het welzijn van landbouwers en de gezondheid van burgers. Gaan de tientallen miljarden euro’s aan landbouwsubsidies naar boerenlandbouw met aandacht voor milieu en natuur op het platteland? Of blijft de agro-industrie de grote ontvanger?

Pagina's

TOP