“Weide”vogels

Het Turnhouts Vennengebied en de Regte Heide zijn belangrijke gebieden voor weidevogels. Jaarlijks passeren hier tientallen steltlopers, zoals bosruiters, kemphanen en regenwulpen om te rusten tijdens de trekperiode. Daarnaast zijn het belangrijke gebieden voor broedende weidevogels, zoals grutto, kievit en wulp. Tot slot is het gebied een van de laatste gebieden in België waar zwarte stern, korhoen en grauwe kiekendief gebroed hebben.

kievit_p_stusz05_.jpg

Kievit
© Peter Stusz

Vóór de grote landbouwontginningen in de eerste helft van de 20e eeuw, kwamen de soorten die we tegenwoordig kennen als “weidevogels” voor in iets rijkere natte heidegebieden. In de gebieden van dit project waren dergelijke landschappen aanwezig. De meer kritische soorten, zoals korhoen en zwarte stern, waren er in die tijd al verdwenen door drainage van de laagten en verbossing van de heiden. De landbouw had in eerste instantie een positief effect op de overblijvende weidevogels. De toen nog lichte bemesting zorgde voor een rijker bodemleven en dus een groter voedselaanbod. Tot eind de jaren zestig konden grutto’s, kieviten en wulpen zich goed aanpassen aan de nieuwe situatie. Echter door intensifiëring van de landbouw, waarbij graslanden werden omgevormd naar akkers of steeds vroeger werden gemaaid, verdwenen de broedplekken van deze vogels. Dit gebeurde in het zandig deel van Vlaanderen, maar ook in de rest van Europa.

Dankzij het aangepaste weidevogelbeheer van natuurpunt zijn er nog steeds stabiele populaties van weidevogels aanwezig in de projectgebieden. Tijdens het project zal een groot deel van de graslanden in weidevogelbeheer weer worden omgezet in de oorspronkelijke heischrale graslanden. Dat wil zeggen dat er wordt teruggegaan naar een minder voedselrijke situatie, met dus minder bodemfauna. Hierdoor zal de dichtheid van weidevogels weer afnemen naar de oude situatie. Maar door uitbreiding van het geschikte areaal, zal de totale populatie behouden kunnen worden en mogelijk zelfs groeien. Ook wordt verwacht dat andere soorten zich opnieuw zullen vestigen. 

wulp_p_stusz08_.jpg

Wulp
© Peter Stusz
TOP