Natuurbeleid

1000 hectare bedrijfsterrein beschikbaar, Vlaamse Regering kiest voor ontbossing

19 februari 2016

De Vlaamse regering heeft vandaag het omstreden plan van transportreus H. Essers goedgekeurd, om uit te breiden in een Europees beschermd natuurgebied in Genk. Het alternatief, om uit te breiden op een van de vele beschikbare ongebruikte bedrijfsterreinen in de omgeving, werd van tafel geveegd. Met haar beslissing treedt de regering de natuurregels en eerder gemaakte afspraken met de voeten.

Natuurbeleid

Europees landbouwbeleid moet meer lijnen in het landschap brengen

18 februari 2016

Om de achteruitgang van boerenlandnatuur te stoppen vraagt het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat 5% van het akkerland wordt ingezet als Ecologische Aandachtsgebied (EAG).

Natuurbeleid

Kunstmatige eilanden in zee zijn uitdaging voor biodiversiteit

18 februari 2016

Britse wetenschappers schetsten de belangrijkste kwesties voor de wereldwijde biodiversiteit voor 2016. Het effect van kunstmatige eilanden in zee is één van de 15 kwesties. De onderzoekers baseerden zich op de ontwikkelingen voor de kust van China.

Natuurbeleid

SOS salamanders: Minister Marghem schiet in actie

18 februari 2016

Natagora en Natuurpunt vroegen in een gezamenlijke brandbrief aan Minister Marie-Christine Marghem een importverbod voor Aziatische salamanders. Dit verbod moet bijdragen aan de bescherming van onze inheemse salamanders tegen een dodelijke Aziatische schimmelziekte.

Natuurbeleid

Vlaams waterbeleid maakt eigen prioriteit niet waar

18 februari 2016

Eerst water vasthouden en het pas dan bergen of vertraagd afvoeren is het credo van het Vlaamse waterbeleid. Het werd ook verankerd in het regeerakkoord. Helaas gebeurt er in de praktijk iets volstrekt anders. Onze analyse van de stroomgebiedbeheerplannen leert dat er amper projecten voorzien zijn om infiltratie te verhogen en verharding tegen te gaan.

Natuurbeleid

Limburgse Noord-Zuid: mag het over inhoud gaan?

18 februari 2016

De N74 heeft een mobiliteitsprobleem. Dat er nood is aan een oplossing betwist niemand. Al jaren liggen er twee scenario's op tafel: een (deels) ondertunnelde doortocht ofwel een omleiding. De omleiding lost de files dan wel op, maar gaat ten koste van de open ruimte en natuur. Die moet op haar beurt gecompenseerd worden ten nadele van landbouwgrond elders. Twee grote verliezers dus.

Natuurbeleid

Nieuwe kansen voor behoud Gentse Zwin

17 februari 2016

W&Z dient nu wel degelijk een project-MER op te maken. Natuurpunt hoopt dat daarbij nu eindelijk ook op een ernstige manier alternatieven zullen worden onderzocht niet alleen een maximale veiligheid tegen overstromingen garanderen, maar die tevens het optimale behoud van de getijdenwerking en de verdere ontwikkeling van de unieke getijdennatuur verzekeren.

Natuurbeleid

Machtige bomen staan nog steeds machteloos in Vlaanderen: standpunt over Ferrarisbos in Wilrijk

17 februari 2016

In Wilrijk dreigt ook het laatste stuk waardevol Ferrarisbos te verdwijnen, terwijl net daar gezocht wordt naar ruimte voor het beloofde stadsrandbos voor Antwerpen. Veel logischer is het om de slecht gelegen bouwgrond te compenseren, dan het bos.

Natuurbeleid

Noord-Zuid: het alternatief van de natuursector

16 februari 2016

Ons alternatief met ondertunnelde doortocht heeft 5 winnaars: snelle realisatie, mobiliteit, behoud open ruimte, behoud natuur, leefbaarheid. De omleiding heeft slechts 1 winnaar (mobilteit) en 4 verliezers (open ruimte + landbouwers,natuur, doorlooptijd en leefbaarheid). De doortocht is een ideaal plan. Waarom wordt dat niet overwogen?

Natuurbeleid

Vlaams waterbeleid maakt eigen prioriteit niet waar

16 februari 2016

Eerst water vasthouden en het pas dan bergen of vertraagd afvoeren is het credo van het Vlaamse waterbeleid. Het werd ook verankerd in het regeerakkoord. Wat blijkt? Van 223 maatregelen die hierrond op het terrein gepland zijn, zijn er amper 20 gericht op dé beleidsprioriteit: het vasthouden van water waar het valt. In de stroomopwaartse valleien van Demer, Dender, Dijle, Leie en en Bovenschelde wordt niet één maatregel voorzien.

Natuurbeleid

Neemt minister Schauvliege betonstop ernstig?

11 februari 2016

De Tijd kopte: "bebouwde oppervlakte mag niet meer toenemen". Maar de aandachtige lezer merkte al vlug dat de titel de lading niet dekte. Zo gaf minister Schauvliege het voorbeeld dat bouwgronden die nu om (vergunnings)technische niet bebouwbaar zijn, verplaatsbaar moeten worden naar plekken waar dat wel kan.

Natuurbeleid

Soortenbesluit is niet conform Vogelrichtlijn

11 februari 2016

De Vogelrichtlijn beschermt alle Europese, inheemse vogelsoorten, maar maakt het doden van vogels niet onmogelijk. Afwijkingen zijn mogelijk onder strikte voorwaarden (o.a. slechts in bepaalde omstandigheden, mits wetenschappelijke onderbouwing, na toetsing aan de voorwaarden en gevolgd door passende handhaving).

Natuurbeleid

SARO vraagt om 'betonstop' ernstig te nemen

04 februari 2016

In haar advies windt de SARO er alvast geen doekjes rond: "Volgens de raad moet het begrip ruimtelijk rendement ambitieuzer worden ingevuld, ook voor de korte termijn, en dit om te vermijden dat met ongewijzigd beleid de ‘verstening’ van Vlaanderen verder wordt gezet.".

Natuurbeleid

Belet, Vandenkendelaere en Vautmans plooien voor landbouwlobby

04 februari 2016

Praktisch alle Vlaamse europarlementsleden stemden voor de resolutie van rapporteur Mark Demesmaeker. Enkel Hilde Vautmans (Open VLD), Ivo Belet en Tom Vandenkenlaere (CD&V) onthielden zich.

Natuurbeleid

Europees Parlement stemt overweldigend voor natuur: natuurorganisaties opgetogen

02 februari 2016

Het Europees Parlement stemde vandaag massaal voor (592 vs 52) het tussentijds rapport dat beschrijft hoe ver we staan met het realiseren van de Europese natuurstrategie tot 2020. Natuurorganisaties uit de hele EU, waaronder Natuurpunt, WWF, Natagora en IEW, zijn uitermate verheugd met de conclusies. In het rapport stelt het Europees Parlement dat de EU de acties voor natuurbescherming moeten opdrijven, en dat de Europese natuurwetgeving sneller moet worden uitgevoerd, en niet aangepast.

Natuurbeleid

EU-commissaris bezoekt haven en natuur in Antwerpen

29 januari 2016

Europees Commissaris voor Milieu, Visserij en Maritieme zaken Karmenu Vella heeft vandaag samen met Europarlementairen Mark Demesmaeker en Kathleen Van Brempt een bezoek gebracht aan het Antwerpse havengebied. De commissaris beaamde hoe economie en ecologie er hand in hand gaan.

Natuurbeleid

Grauwe kiekendieven welkom in Vlaanderen

21 januari 2016

Om bij te dragen aan de Europese natuurdoelen wil de Vlaamse Overheid vijftien broedparen van de grauwe kiekendief ontvangen. De beste kansen voor deze sierlijke roofvogel van open landbouwgebieden vinden we in Haspengouw en de Westhoek waar veel graangewassen staan. Het pas goedgekeurde soortbeschermingsprogramma (SBP) voorziet er met nieuwe terreinmaatregelen een verbetering van de leefgebieden.

Natuurbeleid

Essers: steeds minder licht aan eind van de tunnel

21 januari 2016

In Limburg wil transportreus Essers uitbreiden ten koste van Europese topnatuur. De procedure die de Vlaamse regering daartoe voert, ligt al maanden onder vuur. Nu de uiterlijke beslistermijn van de regering nadert (eind februari), wordt de waslijst aan bezwaren enkel groter. Uit een vraag van Johan Danen (Groen) blijkt nu dat de bestaande hal die Essers wil uitbreiden, in feite onvergund is.

Natuurbeleid

Spreeuw, ekster, gaai: Europees beschermd, vogelvrij in Vlaanderen

20 januari 2016

Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen zijn verontwaardigd over de beslissing van de Vlaamse regering om spreeuw, kraai, kauw, ekster, gaai en overzomerende brandganzen vogelvrij te verklaren. Deze vogels zijn immers beschermd door de Europese Vogelrichtlijn. Voor Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen moet de beslissing drastisch worden bijgestuurd.

Natuurbeleid

Vlaanderen in de bres voor de wilde hamster

13 januari 2016

Met de goedkeuring van drie soortbeschermingsprogramma’s door minister Schauvliege zet Vlaanderen voortaan in op het beschermen van echte landbouw-ambassadeurs. Soorten vragen maatwerk. Vandaag bekijken we wat er voor de hamster in petto is.

Pagina's

TOP